Newconomy

Newconomy:

Toelichting analyse portefeuille

Aankondiging resultaten tweede kwartaal
Maurice de Hond trekt zich terug als Bestuursvoorzitter
Amsterdam, 16 augustus 2001

Bij de bekendmaking van de resultaten over het eerste kwartaal 2001 is aangekondigd dat de op 9 mei benoemde Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur een analyse zouden maken van de 30 participaties van Newconomy. Deze analyse is in de periode tussen medio mei en eind juli 2001 ver gevorderd. In het eerste kwartaalbericht is aangegeven dat de leden van de Raad van Commissarissen en Bestuur zich op dat moment niet aan de indruk konden ontrekken dat, bij een ongewijzigde situatie op de kapitaalmarkt, nog substantile verdere afwaarderingen in de portefeuille noodzakelijk konden blijken.

Bij de afsluiting van het tweede kwartaal heeft, op basis van het nadere onderzoek, een nieuwe waarderingsronde plaatsgevonden. Op grond hiervan is gebleken dat de waardering van 16 participaties neerwaarts moet worden bijgesteld. En participatie kon opgewaardeerd worden gelet op het feit dat er een nieuwe financieringsronde succesvol werd afgesloten en deze participatie eerder voorzichtigheidshalve volledig was afgewaardeerd.

Met betrekking tot de resultaten uit venture activiteiten, heeft de herwaardering van de participaties per 30 juni geresulteerd in een afwaardering (inclusief voorzieningen op verstrekte leningen) van 12,6 miljoen. Deze afwaardering is toegevoegd aan de ongerealiseerde herwaarderingsreserve. Op gerealiseerde verkopen werd een boekverlies geleden van 1,6 miljoen. Inclusief interestlasten komt het totale resultaat uit venture activiteiten uit op 14,5 miljoen negatief (eerste kwartaal 2001: 5,8 miljoen negatief).

Het operationeel bedrijfsresultaat van Newconomy bedraagt, bij een omzet van 0,2 miljoen en totale kosten van 1,8 miljoen, in het tweede kwartaal 1,6 miljoen negatief (eerste kwartaal 2001: 1,0 miljoen negatief). In de kosten zijn eenmalige afboekingen inbegrepen van 0,8 miljoen voor onder meer een internetplatform, verbouwings-/inrichtingskosten, en geactiveerde goodwill. Exclusief eenmalige afboekingen bedroegen de operationele kosten in het tweede kwartaal 1 miljoen in vergelijking tot 1,0 miljoen in het eerste kwartaal. Dat de kosten in het tweede kwartaal, ondanks de sterke afbouw van de organisatie, relatief hoog zijn heeft de volgende oorzaken:
Hoge juridische kosten die ten dele hun oorsprong hebben in het eerste kwartaal;
Dotatie aan de voorziening debiteuren;
Voorzieningen voor accountants kosten.
Het totale netto resultaat komt daarmee in het tweede kwartaal 2001 uit op 16,1 miljoen negatief (eerste kwartaal 2001: 6,7 miljoen negatief ). Het totale netto resultaat over het eerste halfjaar is 22,9 miljoen negatief. Het zichtbare eigen vermogen van Newconomy bedraagt per 30 juni 2001 7,6 miljoen (31 maart 2001: 23,6 miljoen). De daling wordt vrijwel volledig verklaard door het negatieve resultaat uit venture-activiteiten. Op 30 juni 2001 stonden 29.730.102 aandelen uit. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt 0,26.

Status Participaties per 30 juni 2001
Van het totaal van 30 participaties is de stand van zaken per 30 juni dat:
4 participaties zijn verkocht, waarvan 2 in de ruil voor aandelen van nieuwe participaties (Realmapping, PuntEdu, Urbanbite en Ricardo);
5 participaties failliet zijn verklaard (ALS, Macropolis, BitMagic, BuyOnline en Pharmaplaza);
1 participatie een gegarandeerde waarde heeft (Ilse).In verband met de voorgenomen verkoop van de VNU tijdschriftengroep (waar Ilse Media Groep onderdeel van uitmaakt) aan SanomaWSOY, heeft VNU laten weten bereid te zijn de aan Newconomy verleende put-optie, die uitgeoefend kan worden op 1 maart 2002, vervroegd te willen effectueren. Over de mogelijke voorwaarden waaronder de vervroegde uitoefening gerealiseerd kan worden wordt momenteel gesproken met VNU;
2 participaties op verkrijgingswaarde zijn gewaardeerd;
20 participaties beneden kostprijs zijn gewaardeerd, omdat er naar het oordeel van Newconomy sprake is van duurzame waardevermindering t.o.v. de verkrijgingsprijs. Van deze 20 participaties zijn 7 participaties voorzichtigheidshalve volledig afgewaardeerd;
Met PPN (Publishing Partners Nederland) is in het tweede kwartaal een geschil ontstaan over de afwikkeling van de 'nadere overeenkomst' die op 2 april 2001 met PPN is overeengekomen. Als gevolg van dit geschil heeft PPN beslag laten leggen op de belangen van Newconomy in een 8 tal participaties. In kortgeding is de opheffing van het beslag op de aandelen Ilse gevorderd, hetgeen de president van de rechtbank op 10 augustus 2001 heeft afgewezen. PPN is inmiddels een bodemprocedure gestart bij de rechtbank in Amsterdam. Newconomy zal alle geigende juridische stappen nemen om haar belangen te beschermen.
Vooruitzichten
De analyse van de portefeuille en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke verdere afwaardering van de portefeuille maakt de huidige financile situatie van de onderneming zorgwekkend. Gegeven het huidige ondernemingsklimaat, waarvan de Directie niet verwacht dat dit zich op zeer korte termijn structureel zal verbeteren, zijn mogelijke boekwinsten uit verkopen en daarmee inkomsten van Newconomy op korte termijn niet te verwachten. Daar bovendien de beheerskosten voor de Newconomy-organisatie en haar portefeuille worden gefinancierd met vreemd vermogen is een verdere daling van de intrinsieke waarde per aandeel onontkoombaar. Hierbij is het risico van een verdere waardevermindering van de portefeuille nog buiten beschouwing gelaten. In acht nemend de huidige financile positie van de onderneming en de sombere vooruitzichten beraden de Directie en de Raad van Commissarissen zich over de toekomst van de onderneming. Over enkele weken zullen zij hierover nadere mededelingen doen.

Terugtreden Maurice de Hond
Maurice de Hond heeft besloten zich per heden terug te trekken als Bestuursvoorzitter en CEO van Newconomy, in goed overleg met de Raad van Commissarissen. De Hond is eveneens uiterst teleurgesteld over de tegenvallende ontwikkelingen van de laatste twaalf maanden en vindt dat hij daarvoor, zeker tegenover de aandeelhouders, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Bovendien heeft hij ervaren dat het conflict in januari met de voormalige commissarissen zijn manoeuvreerruimte na terugkeer als CEO drastisch heeft beperkt. De Raad van Commissarissen heeft De Hond verzocht een actieve bijdrage te blijven leveren aan het vinden van oplossingen voor de huidige problematiek van Newconomy. Hij zal zich daarnaast ook orinteren op mogelijkheden buiten het bedrijf. Bijlage: Geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Voor nadere informatie (niet voor publicatie):

Newconomy N.V.

Mr. P Kuipers
Gebouw Easterhillroad
Paasheuvelweg 50
1105 BJ Amsterdam NL

T: +31 (0)20 495 2000
F: + 31 (0)20 495 2001
M: +31(0)6 51496339

www.newconomy.com


GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
IN EENHEDEN VAN 1.000 EURO (GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST)
2e kwartaal 2001 1januari 2001 t/m 30 juni 2001
Netto omzet 203453
Operationele kosten
Lonen en salarissen (121) (551)
Afschrijving materile vaste activa (837) (991)
Afschrijving immaterile vaste activa (154) (165)
Overige operationele kosten (718) (1.331)
Totaal operationele kosten (1.830) (3.038)
Operationeel bedrijfsresultaat (1.627) (2.585)
Resultaat uit venture activiteiten
Afwaardering participaties(12.564) (19.175)
Gerealiseerd resultaat uit verkopen (1.606) (599)
Dividend --
Rentebaten 241
Rentelasten (341) (552)
Totaal resultaat uit venture activiteiten (14.509) (20.285)
Resultaat vr belastingen (16.136) (22.870)
Belastingen --
Resultaat na belastingen(16.136) (22.870)

Deel: ' Maurice de Hond trekt zich terug als voorzitter Newconomy '
Lees ook