Partij van de Arbeid


Reactie van Max van den Berg op voordracht kandidaat-Eurocommissaris
18 juni 1999 PvdA

De afgelopen maanden hebben de kandidaat-leden van de PvdA-Eurofractie duidelijk gemaakt welke inhoudelijke bezwaren zij hebben ten aanzien van de kandidatuur van de heer Bolkestein als lid van de Europese Commissie. Deze bezwaren betreffen nadrukkelijk de opvattingen van de heer Bolkestein en op generlei wijze de persoon.
Als voornaamste punten brachten zij naar voren:


-Dat de restrictieve opvattingen van de heer Bolkestein inzake de toekomstige vormgeving van de Europese Unie niet stroken met die van de PvdA-Europarlementariers, voor wie het in Europa om veel meer gaat dan markt en munt.


-Dat zij streven naar een Unie waarin het sociaal en werkgelegenheidsbeleid verder wordt ontwikkeld, een Unie met een ruimhartige opstelling naar de minder begunstigde regio's elders in de wereld en naar mensen die wegens schrijnende armoede of conflicten in hun regio van huis en haard zijn verdreven. Ook sluiten zij zich aan bij het streven naar een slagvaardiger eigen veiligheids- en defensiebeleid van de Unie.


-Dat naar hun mening een verdere stroomlijning van de besluitvorming - en met name afschaffing van het vetorecht - onontbeerlijk is om de Unie voor te bereiden op de toetreding van kandidaat-leden uit Midden- en Oost-Europa.

Zij vinden het onverstandig dat de VVD, gewaarschuwd door alle Nederlandse Eurofracties (met uitzondering van de VVD) niet met andere kandidaten heeft willen komen, temeer daar alle partijen wel bereid leken een liberale kandidaat uit Nederland te aanvaarden. Nu vervolgens de Nederlandse regering uiteindelijk besloten heeft de heer Bolkestein voor te dragen als de Nederlandse kandidaat voor de Commissie is een nieuwe situatie ontstaan. Hun inhoudelijke bezwaren blijven dezelfde, maar hebben helaas niet geleid tot andere kandidaten.

Nu deze kandidatuur eenmaal een feit is zullen zij op basis van dat gegeven opereren en zullen zij zich op de inhoud van de parlementaire hoorzittingen concentreren, die overigens gelijkelijk voor alle kandidaten uit alle lidstaten dienen te gelden. Daarin zullen alle kandidaten op faire maar ook pittige wijze inhoudelijk bevraagd worden. Dit geldt dus ook voor de heer Bolkestein. Overigens speelt daarbij ook de terechte wens om voor Nederland een zware post te bemachtigen.
Op basis van de uitkomst van de hoorzittingen zullen het Europees Parlement, de daarin vertegenwoordigde fracties en dus ook het PvdA-smaldeel, hun definitief stemgedrag bepalen.

Deel: ' Max vd Berg over voordracht Bolkestein als Eurocommissaris '
Lees ook