Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 juni 1999
Kenmerk DIE-387/99
Blad /1
Bijlage(n) 2
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen
C.c.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij twee fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Bezinning op de status van de met de EG geassocieerde LGO en richtsnoeren voor LGO 2000 (Landen en Gebieden Overzee: LGO).


2. Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2377/90 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

1. (...)


2. Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2377/90 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Nummer van het Commissiedocument: COM(99) 130 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: LNV i.o.m. VWS

Behandelingstraject:

Het voorstel is tot nu toe twee maal in Raadswerkgroep behandeld. Op termijn naar de Landbouwraad.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het voorstel beoogt de procedure voor het vaststellen van een MRL (maximale residulimiet) voor diergeneesmiddelen te wijzigen. Een MRL is de maximale hoeveelheid van een diergeneesmiddel dat aanwezig mag zijn in dierlijke produkten zonder dat schade wordt toe gebracht aan de volksgezondheid. Deze wordt vastgesteld op basis van wetenschappelijk advies van een comité (CVMP) dat bestaat uit wetenschappers van de lidstaten en vergadert in Londen (het agentschap EMEA). Het Standing Comité waarin de lidstaten politiek vertegenwoordigd zijn toetst dit advies op beleidsmatige en politieke overwegingen en neemt een MRL aan bij stemming.

In het voorstel wordt de procedure voor vaststellen van een MRL zodanig gewijzigd dat het politieke comité niet meer bijeen hoeft te komen voor vergadering in Brussel, maar slechts (elektronisch) instemt met de door wetenschappers voorgestelde waarde.

De Commissie heeft mondeling toegezegd dat als een Lidstaat elektronisch zijn bezwaar kenbaar maakt, het politieke comité alsnog bijeen zal komen. Ingeval geen enkele Lidstaat elektronisch reageert, wordt de MRL door het technische comité vastgesteld.

Subsidiariteitstoets/deregulering:

Overwegend positief: Regelgeving inzake vaststellen van MRLs voor diergeneesmiddelen is in het kader van het EG Landbouwbeleid een bevoegdheid van de EG.

Nederlandse belangen:

Het belang bij de betreffende wetgeving is volksgezondheid en handel in dierlijke produkten. Nederland denkt dat deze belangen het best gediend zijn door de risicoanalyse benadering toe te passen. Een snelle en efficiënte procedure tot vaststelling van MRLs is ook in het belang van de farmaceutische industrie. Nederland heeft belangen liggen bij een goede residuwetgeving, naast volksgezondheid ook omdat Nederland een groot exporterend land is. Met name voor markten als Japan is dit van groot belang. De belangen van de toonaangevende landen in de EU (die de grootste stem hebben in EMEA): Frankrijk en het VK, liggen voor een groter deel bij de farmaceutische industrie.

Consequenties voor EG-begroting in Euro (per jaar):

Niet te verwachten; het voorstel kan een bezuiniging inhouden op Commissie- vergaderingen, daar taken gedelegeerd worden naar EMEA in Londen. De kosten van EMEA zouden hierdoor kunnen stijgen.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid cq decentrale overheden

n.v.t.

Rol EP in besluitvormingsprocedure:

Rechtsbasis in het voorstel is Artikel 43 (oud), dus raadpleging EP.

Deel: ' Maximumwaarden voor resten diergeneesmiddel in voedsel '
Lees ook