Gemeente Gent

M e d e d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g d o o r d e S t a d G e n t v a n d e n i e u w e r e g u l a r i s a t i e w e t

(wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het rijk)

De wet die de regularisaties regelt zal op maandag 10 januari in een extra editie van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Het KB m.b.t. de oprichting van de Commissie voor Regularisatie zal gelijktijdig gepubliceerd worden.

Vanaf maandag 10 januari kan dus een aantal personen van niet-Belgische nationaliteit een aanvraag tot regularisatie indienen bij de gemeente waar ze verblijven.

De regularisatiewet past in het asiel- en immigratiebeleid van de huidige regering.

Dit beleid stoelt op 3 pijlers :

* hervorming van de asielprocedure om ze doorzichtiger, efficiënter en veel sneller te maken;

* hervorming van het verwijderingsbeleid;
* eenmalige regularisatiecampagne.

Personen die in aanmerking komen voor de regularisatiewet worden in 4 categorieën onderverdeeld:

1. De vreemdeling die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft gevraagd en pas na verloop van 4 jaar een uitvoerbare negatieve beslissing heeft gekregen of na 4 jaar nog geen beslissing heeft gekregen.

Voor vreemdelingen die deel uitmaken van een gezin met minderjarige kinderen die de leeftijd hebben om school te lopen en die op 1/10/99 in België verbleven, is de termijn in beide gevallen 3 jaar.


2. Vreemdelingen die om redenen onafhankelijk van hun wil niet kunnen terugkeren naar het land of de landen waar ze voor hun aankomst in België gewoonlijk verbleven noch naar hun land van herkomst of het land waarvan ze de nationaliteit hebben.

3. Vreemdelingen die ernstig ziek zijn.

4. Vreemdelingen die humanitaire redenen kunnen laten gelden en die duurzame sociale bindingen in België hebben ontwikkeld.

Het gaat dus zowel om personen die nog in de asielprocedure zitten, als om uitgeprocedeerden en mensen zonder papieren.

De betrokkenen beschikken vanaf de publicatie in het Staatsblad over een termijn van 3 weken om hun aanvraag bij de gemeente in te dienen aan de hand van een aanvraagformulier.

Vanaf de datum van aanvraag beschikt de gemeente nog over een termijn van 1 maand om bijkomende stukken of een sociaal verslag bij de Commissie voor Regularisatie in te dienen.

Door de burgemeester, de bevoegde schepenen en ambtenaren van de betrokken stads- en OCMW-diensten werden concrete afspraken gemaakt om het volledige traject van de campagne vlot te laten verlopen.

De diensten die betrokken zijn bij de regularisatieprocedure zijn:
* Dienst Bevolking (Bureau Vreemdelingen), waar de aanvraag tot regularisatie zal worden ingediend. Deze dienst zal zorgen voor het toesturen van de aanvraag naar de Commissie voor Regularisatie en zal de sociale verslagen opmaken voor de aanvragers die op eigen initiatief - door bemiddeling van een advocaat of een derde
- het aanvraagdossier indienen
Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 71 51

* De dienstencentra, die de aanvragen in ontvangst nemen.
* De Stedelijke Integratiedienst, die sociale verslagen zal opmaken voor de personen die op de SID gekend zijn, de aanvragers zal informeren over de regularisatieprocedure en hen zal begeleiden bij het opmaken van het aanvraagdossier.
Deze dienst neemt deze taken ook op zich voor de mensen zonder papieren op grond van het decreet inzake het beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden.
Kaprijkestraat 12, 9000 Gent, tel. (09)265 76 76
* De Dienst Vluchtelingen OCMW-Gent, die sociale verslagen zal opmaken voor de personen die bij hen bekend zijn en hen zal begeleiden bij het verzamelen van de nodige stukken die bij het aanvraagdossier moeten worden gevoegd.

Offerlaan 6, 9000 Gent, tel. (09)266 93 08


* De stedelijke coördinator asiel- en vluchtelingenbeleid die instaat voor de coördinatie en de communicatie: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. (09)266 56 81

Er wordt samengewerkt met particuliere vzws en ngos voor de bekendmaking van de regularisatiecampagne, de begeleiding bij het opmaken van de aanvraagdossiers en het verzamelen van stukken die nodig zijn om de aanvraagdossiers te vervolledigen. Deze organisaties zijn o.m. het Transithuis, het Steunpunt voor Mensen zonder Papieren, de Oost-Vlaamse Cel van het Vlaams Minderhedencentrum.

Het stadsbestuur dringt er bij de begeleidende diensten en organisaties op aan dat de informatie volledig correct wordt gegeven en dat ze benadrukken dat het geen zin heeft een aanvraag tot regularisatie in te dienen als men manifest niet beantwoordt aan één of meerdere criteria. Het is immers onmenselijk valse hoop op verblijf te geven aan personen die al lang in de asielprocedure zitten of geruime tijd illegaal in ons land verblijven. Dit heeft ook een overbelasting van de Commissie voor Regularisatie tot gevolg, waardoor de dossiers die wel in aanmerking kunnen worden genomen langer zullen blijven liggen.

Taak van de politie in de procedure: vaststelling van verblijfplaats voor de aanvragers die geen bewijsstukken kunnen voorleggen dat ze bekend zijn bij een bestuur of openbare dienst, een gemeentebestuur, een OCMW of een instelling.

De politie zal eveneens aan de betrokkenen de oproepingen bezorgen van de Commissie voor regularisatie evenals de beslissingen van de minister of zijn gemachtigde.

Tijdens de regularisatieperiode (10 tot 31 januari) zal vrijwel dagelijks overleg plaatsvinden tussen alle betrokken stads- en OCMW-diensten.

Het Stadsbestuur stelt nummer ter beschikking voor alle vragen over de regularisaties: 0800-21059.

Openingsuren dienst Bevolking en permanenties OCMW en de Stedelijke Integratiedienst:


maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 8 - 13.00 uur
14 - 17 uur (uitsluitend geopend voor regularisatie)
woensdag: 8 - 13 uur en 14 - 18.30 uur


zaterdag : 9 - 12 uur

Deel: ' Mededeling uitvoering regularisatiewet stad Gent '
Lees ook