Gemeente AlkmaarPersberichten

11 juli 2001

Gemeente verandert handhavingsbeleid uitstallingen in afwachting van evaluatie

Het college van B&W heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank nieuwe besluiten genomen op de zes bezwaarschriften op het gebied van het uitstallingenbeleid. Momenteel loopt er een enquête onder winkeliers en bezoekers van de binnenstad, waarvan de resultaten worden betrokken in de aanpassing van het beleid. Vooruitlopend daarop zal de gemeente het handhavingsbeleid wijzigingen. De gemeente zal optreden tegen winkeliers die uitstallen in straten waar vanwege verkeersoogpunt uitstallingen niet worden toegelaten en tegen winkeliers die de maatvoering overschrijden. Winkeliers ontvangen hierover binnenkort een brief.

Aanleiding tot het nieuwe uitstallingenbeleid was dat de uitstallingen steeds meer ruimte in beslag namen. Dit hindert voetgangers en mensen in een rolstoel en is tevens hinderlijk voor spoedeisende diensten. Ook was er sprake van de aantasting van het aanzien van de binnenstad. Het beleid is gebaseerd op drie aspecten: verkeer, welstand en overlast. Slechts onverpakte bloemen, planten, groenten en fruit mogen in dit nieuwe beleid uitgestald worden als dit in de winkel wordt verkocht. Afhankelijk van het profiel van de straat (ofwel de ruimte voor het verkeer) worden uitstallingen toegestaan. Bovendien is gesteld dat de uitstalling tegen de gevel moest staan en de volgende maximale afmeting mocht hebben: hoogte: 1,75 m, breedte: 0,50 m, lengte: gevellengte min 1,50 m.

Van alle winkeliers hebben er zes bezwaar gemaakt en beroep ingesteld tegen het nieuwe uitstallingenbeleid. De rechter heeft uitspraak gedaan en stelt dat de gemeente uitstallingen mag weigeren als dit vanuit het oogpunt van verkeer niet gewenst is. Daarnaast vindt de rechtbank dat vanuit oogpunt van welstand nadere voorwaarden gesteld kunnen worden. De rechtbank bevestigt tevens het standpunt van de gemeente dat het uiterlijk van een uitstalling in het kader van de openbare orde getoetst mag worden. Deze toets mag echter niet leiden tot een algemeen onderscheid naar de soort van de uitgestalde waren, zoals de gemeente heeft gesteld. De zes bezwaarmakers ontvangen nu een nieuwe beschikking. Afhankelijk van de plaats van de winkel mogen deze winkeliers binnen de bovengenoemde afmetingen een uitstalling plaatsen.

Voor de overige winkeliers geldt dat zij geen vergunning hebben en in principe niet mogen uitstallen. De gemeente zal echter in beginsel tijdelijk toelaten dat alle winkelwaren tegen de eigen gevel geplaatst worden binnen de bovengenoemde afmetingen, als het betreffende straatprofiel een uitstalling toelaat. Naar verwachting wordt het aangepaste beleid in oktober 2001 door het college van B&W en de gemeenteraad behandeld.

11 juli 2001

Officiële opening Stadskantoor

Op vrijdag 21 september 2001 om 20.30 uur wordt het Stadskantoor van de gemeente Alkmaar, aan het Mallegatsplein 10, officieel geopend. Aansluitend op zaterdag 22 september is het Stadskantoor open voor de inwoners van Alkmaar. Op die dag mogen zij, tijdens een open dag, een kijkje achter de schermen nemen.

Het Stadskantoor is sinds half januari 2001 in fases in gebruik genomen. Inmiddels zijn alle vier de balies in de centrale publiekshal volop in bedrijf en is de proefperiode afgesloten. Ook zullen vrijwel alle ambtenaren eind september hun plaats in het Stadskantoor hebben gevonden en zijn de verbouwingen van het gebouw zo goed als klaar. Tijd dus om zowel voor de ambtenaren als voor de inwoners van Alkmaar stil te staan bij een nieuwe periode die aanbreekt. Wie de officiële opening op vrijdag 21 september verricht wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Na een eerdere open dag tijdens de bouw in november 2000 zijn de inwoners van Alkmaar op zaterdag 22 september 2001 opnieuw van harte welkom. Zij kunnen dan op de open dag, tijdens een rondgang door het gebouw, een kijkje achter de schermen nemen.

naar boven

11 juli 2001

Aanvraagprocedure reisdocumenten verandert per 1 oktober 2001

Per 1 oktober aanstaande zijn er een aantal zaken die veranderen omtrent de Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR). Onder reisdocumenten wordt verstaan: paspoort en Europese Identiteitskaart. Allereerst veranderen per 1 september aanstaande de eisen voor de pasfoto's (dus niet alleen voor paspoort, maar ook voor andere documenten waar een pasfoto voor nodig is). Per 1 oktober aanstaande verandert de aanvraagprocedure voor de NGR.

Per 1 september veranderen de eisen voor de pasfoto. Vanaf die datum moeten de foto's recht van voren worden genomen en met een licht egale achtergrond (geen schoolfoto's, digitale foto's of stickerfoto's). Pasfoto's worden zowel in kleur als in het zwart/wit geaccepteerd. Het hoofd op de afbeelding moet +/- 2 cm in de breedte in beslag te nemen.

Per 1 oktober verandering aanvraagprocedure Nieuwe Generatie Reisdocumenten
Tot 1 oktober geldt bij een aanvraag van een nieuw reisdocument de klaar-terwijl-u-wacht-service. Dit gaat per 1 oktober 2001 veranderen in één week wachttijd. Door centraal op
één plek in Nederland de reisdocumenten te maken wordt geprobeerd fraude te voorkomen. Deze werkwijze neemt één week in beslag. Aangezien deze nieuwe procedure een totaal andere werkwijze vereist wordt er landelijk de eerste twee weken van oktober een zogenaamde windstilte gehanteerd. Dit houdt in dat de eerste week van oktober een aanvraagprocedure van twee weken geldt.

Hieronder volgen de belangrijkste veranderingen per 1 oktober 2001 puntsgewijs:

* Verandering aanvraagprocedure reisdocumenten van een klaar-terwijl-u-wacht-service naar één week wachttijd.
* Voor de eerste week van oktober geldt twee weken wachttijd (de zogenaamde windstilte).

* Kinderen moeten mee voor bijschrijving in paspoort, zo ook voor bijschrijving in paspoort partner. Hier worden kosten voor in rekening gebracht.

* Eén pasfoto mee in plaats van twee, dus ook één pasfoto per kind.
* De naam van Europese Identiteitskaart verandert Nederlandse Identiteitskaart.

* De prijs van het paspoort gaat omlaag.

* De prijs van de Identiteitskaart gaat omhoog.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken van de gemeente Alkmaar, telefoonnummer: 548 88 88.

13/07/01

Deel: ' Mededelingen Gemeente Alkmaar '
Lees ook