Gemeente Hilversum


Archief persberichten

Gemeentebestuur

Home

Nieuws van het gemeentebestuur

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele persberichten van de gemeente Hilversum. De belangrijkste persberichten van de afgelopen zes maanden zijn opgenomen in het archief. De agenda's en besluitenlijsten van het College van B&W, de raadscommissies en de gemeenteraad kunt u inzien op de pagina's van het gemeentebestuur.


Persberichten Week 48
(29 november - 5 december 1999)
* Vergunningparkeren rondom het AKN-gebouw
* Parkeergarage Gooiland gebruiksklaar

* Vergadering wijk Noord-Oost

* Leerdoorproject ´96-´98 krijgt vervolg

* Contract leveranciers verplaatsingsmiddelen verlengd
* Nieuwe inspraakverordening


* Wegwerkzaamheden komende week


Vergunningparkeren rondom het AKN-gebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag voorgesteld om parkeren voor vergunninghouders in te voeren in de straten rondom het nieuwe AKN gebouw. Na twee jaar volgt evaluatie. Het gaat om de volgende straten: Steinlaan, Bothalaan, Trompenbergerweg gedeelte tussen ´s-Gravenlandseweg en J. Pennweg, Blijdensteinlaan, Costeruslaan en Lindenheuvel. Het voorstel wordt om advies voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer en Buurt.

Parkeeroverlast beperken

Binnenkort wordt het nieuwe gebouw van AKN in gebruik genomen. In het gebouw worden de AVRO, KRO en NCRV gehuisvest. Er is een parkeergarage waar 350 auto´s in kunnen. Om werknemers en bezoekers te stimuleren om met andere vervoermiddelen dan de auto te reizen, werkt AKN aan een bedrijfsvervoerplan.

Het college stelt voor om maatregelen te treffen om de mogelijke parkeeroverlast in de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Het voorstel houdt in dat bewoners en bedrijven in genoemde straten vanaf 1 januari 2000 een parkeervergunning kunnen aanvragen. Per adres wordt één vergunning verstrekt. Aan nieuwe bedrijven in de genoemde straten, zoals AKN, worden geen vergunningen verstrekt.

Evaluatie

De verwachting is dat na een aantal maanden het vergunningparkeren in de genoemde straten volledig is gerealiseerd. Na een periode van 2 jaar zullen de maatregelen worden geëvalueerd en getoetst aan het nieuwe parkeerbeleid.
Bewoners van genoemde straten ontvangen binnenkort bericht. Voor meer informatie kunt contact opnemen met mevr. M. de Jongh van de dienst Stadsontwikkeling (tel. 629 2317)

overzicht persberichten


Parkeergarage Gooiland gebruiksklaar

Vanaf donderdag 9 december is de parkeergarage Gooiland zover klaar dat het winkelende publiek hiervan gebruik kan gaan maken. Het hoofdtrappenhuis is dan vanuit de winkelpassage Langestraat toegankelijk. Ook de liften zijn dan gebruiksklaar zodat de garage ook met winkelwagentjes bereikbaar is.

De garage is bereikbaar vanaf de Koningsstraat. Afhankelijk van de vertrekrichting kan bij het uitrijden gebruik gemaakt worden van de uitrit aan de Langestraat of van de uitrit aan de Koningsstraat. De garage zal op 14 december officieel geopend worden.

Het tijdelijke parkeerterrein, dat in verband met de bouw van de garage voor de klanten van de winkelpassage is aangelegd, tussen de Langestraat en de Veerstraat zal op korte termijn verdwijnen. In verband met de toekomstige ontwikkelingen op dit terrein moet er voor het eind van dit jaar begonnen worden met de sanering.

overzicht persberichten


Vergadering wijk Noord-Oost

Buurt en Beheer in de wijk Noord-Oost houdt op woensdagavond 15 december een wijkvergadering. Vertegenwoordigers van de gemeente vertellen wat er in het jaar 2000 aan onderhoud in de wijk gedaan zal worden. Verder kunnen wijkbewoners een keuze maken uit de voorstellen voor de besteding van het wijkbudget 2000. De wijkvergadering wordt vanaf 20.00 uur gehouden in `In de 3 Berken', Dr. Cupersplein 9 (achter H. Hartkerk; ingang naast nieuwbouw Jan van der Heydenstraat), zaal open vanaf 19.30 uur. Nadere informatie: tel: 629 20 59 of 640 04
55.

overzicht persberichten


Leerdoorproject ´96-´98 krijgt vervolg

Leerlingen van de Hilversumse Hilfertsheem-Beatrix school en het Bussumse college de Brink die de afgelopen drie jaar deelnamen aan het Leerdoorproject doen het over het algemeen goed. Van de 142 deelnemers stroomden erin totaal 98 uit, waarvan 77(= 80%) hun schoolcarrièrre voortzetten.

Dit blijkt uit de onlangs gehouden evaluatie van het Leerdoor project
1996-1998. Voor de gemeente zijn de positieve resultaten aanleiding om de Leerdoor trajectbegeleiding op de betrokken scholen voort te zetten en uit te breiden naar andere scholen in de regio.

Het Leerdoor project, een initiatief van de landelijke stichting CNV Brugprojecten, beoogt leerlingen met een meervoudige problematiek zodanig te begeleiden dat het aantal schoolverlaters beperkt blijft of elders een opleiding vindt. Deze doelstelling is ook verwoord in het Onderwijs Achterstanden Beleid van de gemeente Hilversum. In de afgelopen 3 schooljaren zijn op de Hilversumse Hilfertsheem-Beatrix school en het Bussumse college de Brink twee trajectbegeleiders werkzaam geweest in het kader van het Leerdoor project. Voor hun verdere carrière is het van groot belang dat leerlingen met een goede startkwalificatie van school komen.

overzicht persberichten


Contract leveranciers verplaatsingsmiddelen verlengd

De gemeente Hilversum wil de samenwerking met ´Werken voor Gehandicapten´ en de stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek met nog eens drie jaar verlengen. De goede ervaringen van zowel klant als gemeente met beide leveranciers, hebben daarbij de doorslag gegeven. De verlenging gaat in op 1 januari 2000.

Sinds 1 september 1996 werken beide leveranciers van verplaatsingsmiddelen en de gemeente op contractbasis samen. Onderdeel van dat contract zijn afspraken over de herverstrekking van rolstoelen, een mogelijkheid die de gemeente kosten bespaart zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

overzicht persberichten


Nieuwe inspraakverordening

De gemeente Hilversum krijgt een nieuwe inspraakverordening. Het college heeft gekozen voor een globale regeling die gebruikt kan worden voor alle vormen van inspraak. Inspraak op maat is het motto.

In de verordening zijn de regels en termijnen opgenomen waaraan de inspraak in ieder geval moet voldoen. Het belangrijkste verschil met de oude verordening is dat de gemeente voortaan bij ieder beleidsvoornemen de afweging maakt of en op welke manier belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen.

Verdere procedure

De raadscommissie Bestuur behandelt de inspraakverordening op 16 december. Naar verwachting zal de gemeenteraad de verordening in januari vaststellen. Acht dagen later is de verordening van kracht en beschikbaar voor iedereen in Hilversum die wil weten hoe de gemeente inspraak heeft geregeld.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met dhr. G. Knibbeler van de sectie communicatie (tel. 629 2500)

overzicht persberichten


Wegwerkzaamheden komende week

In de week van 29 november geen werkzaamheden meer langs de hoofdroutes. Er wordt nog gewerkt aan de herinrichting van de Silenestraat (tot de tweede helft van december) en aan de Röntgenstraat, tussen de Minckelersstraat en de Buizerdstraat (laatste week).

In de week van 6 december beginnen in de Schrijversbuurt (Taludweg e.o.) de werkzaamheden aan de inrichting als 30-kilometerzone.

In de Silenestraat wordt nog tot de tweede helft van december gewerkt aan de herinrichting en in de Röntgenstraat wordt de herinrichting (tussen de Minckelersstraat en de Buizerdstraat) afgerond.

Bladslag

Wilt u weten waar de gemeente bladeren opruimt, dan kunt u elke vrijdag en maandag na 12.00 uur de Kabelkrant raadplegen. Nadere informatie: op werkdagen tussen 08.00 en 09.00 uur: tel: 685 86 13.

overzicht persberichten


Deel: ' Mededelingen gemeente Hilversum '
Lees ook