Gemeente Lisse


Mededelingen

WET MILIEUBEHEER

Kennisgeving
Aangevraagde vergunning en ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om een Wet milieubeheervergunning ontvangen van:
West-End B.V.
Voor het veranderen van een machinefabriek, op het perceel Meer en Duin 25 te Lisse.

De veranderingen omvatten:

een uitbreiding van de inrichting met een nieuwe opslagloods
het verplaatsen van machines en gasflessen binnen de inrichting

De voorschriften, behorend bij de oprichtingsvergunning van 10 oktober 1989, zijn niet meer toereikend.
De inrichting is ten opzichte van de vigerende vergunningen zodanig gewijzigd dat een revisievergunning voor de gehele inrichting is aangevraagd.

Zij zijn van plan de vergunning te verlenen onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 27 juli 2001 tot en met 23 augustus 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:


op werkdagen van 08.30-12.30 uur en

(na telefonische afspraak, telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting krijgen.
Bedenkingen
Iedereen kan tot en met 23 augustus 2001 bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking. Dat kan schriftelijk. Uw brief, moet u richten aan burgemeester en wethouders. Daarbij kunt u gelijktijdig -in een aparte brief- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voor een toelichting op de ter-inzage-gelegde stukken, kunt u vragen om een gedachtewisseling. Tijdens dit gesprek kunt u ook mondeling bedenkingen inbrengen. Daarvoor moet u contact opnemen met de afdeling Milieu en Bouwkunde, telefoon 43 31 82.

Beroep
Te zijner tijd nemen burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Beroep daartegen kan alleen worden ingesteld door:
hen, die op de hiervoor omschreven wijze en binnen de genoemde termijnen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

hen, die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Na 23 augustus 2001 blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Milieu en Bouwkunde op werkdagen van 8.30-12.30 uur. Dit blijft zo tot het einde van de termijn van terinzagelegging van de definitieve beschikking.BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Mendeldreef 138 berging/hobbykas

Oranjelaan bouw woning

Jozef Israëlsslaan 72 vergroten woning

Ruishornlaan 29 A bouw clubgebouw

Hannie Schaftlaan 26 bouw garage


van Linschotenstraat 14 vergroten woning


Centaurstraat 4 bouw tuinhuis


Randmeerstraat 132 bouw tuinhuis


Gasstraat 13 A wijziging achtergevel

Voorgenomen vrijstellingenCentaurstraat 14 bouw tuinhuis


Meeuwenlaan 33 bouw dakopbouw achterzijde

De bouwplannen liggen van 26 juli t/m 23 augustus 2001 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 23 augustus 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.
Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.Jan Steenstraat 51 bouwen dakkapellen voor- en achterzijde, bouwen erker


Tasmanstraat 12 vergroten woning


Julianastraat 59B vergroten woning


Zuiderkruis 95 veranderen voorgevel


Hannie Schaftlaan 28 bouwen tuinhuis

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.


DIVERSEN

Verordening
Art. 139 Gemeentewet
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 juli 2001 een wijziging van artikel 2 van de Procedureverordening Planschadevergoeding vastgesteld.

Het betreffende artikel van de verordening wordt met de wijziging op enkele onderdelen (het niet in behandeling nemen van een aanvraag en de termijn van bekendmaking) aangepast aan de tekst van de Algemene wet bestuursrecht.

De (gewijzigde) verordening ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bestuurszaken en Juridische Zaken.
Openingstijden Burgerzaken op donderdagavond
Vanaf donderdag 26 juli a.s. is de afdeling Burgerzaken weer open van 19.00 tot 20.00 uur in plaats van tot 20.30 uur.
Overlast vliegverkeer
Veel inwoners van Lisse, met name in het buitengebied, ondervinden overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het is van belang dat een compleet beeld ontstaat van de ondervonden geluidsoverlast. Deze gegevens kunnen namelijk betrokken worden bij besluiten die op rijksniveau genomen worden over de vliegroutes van en naar Schiphol. Uw klachten kunnen zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast. Klachten kunt u doorgeven aan de Commissie Geluidhinder Schiphol, telefoon (020) 60 15 555.

Collecte
Tot en met 1 september a.s. zijn geen collectevergunningen verleend.

Lisse, 25 juli 2001
Burgemeester en wethouders van Lisse

Deel: ' Mededelingen Gemeente Lisse '
Lees ook