Gemeente Lisse

VERKEER EN VERVOER

Afsluiting Molenstraat
Wegens reconstructiewerkzaamheden is de Molenstraat van 10 september tot en met 12 oktober 2001 geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Om de bereikbaarheid van de Lisbloemstraat en de Tulpenstraat desondanks te waarborgen wordt de verkeerssituatie in deze straten gedurende de afsluiting van de Molenstraat gewijzigd. Het éénrichtingsverkeer in de Lisbloemstraat wordt opgeheven en de richting van het éénrichtingsverkeer in de Tulpenstraat wordt omgedraaid in de richting van de Hyacinthenstraat. Zodra de reconstructiewerkzaamheden zijn afgerond wordt de oorspronkelijke verkeerssituatie weer hersteld.
WET MILIEUBHEER
Kennisgeving
Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders hebben -onder oplegging van een aantal voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu- een vergunning verleend aan:
West-End B.V.
Voor het veranderen van een machinefabriek , op het perceel Meer en Duin 25 te Lisse .
De veranderingen omvatten:
een uitbreiding van de inrichting met een nieuwe opslagloods het verplaatsen van machines en gasflessen binnen de inrichting

De voorschriften, behorend bij de oprichtingsvergunning van 10 oktober 1989, zijn niet meer toereikend. De inrichting is ten opzichte van de vigerende vergunningen zodanig gewijzigd dat een revisievergunning voor de gehele inrichting is aangevraagd.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Een minimale wijziging ten opzichte van het ontwerp is wel aangebracht in voorschrift I.2.1. De foute verwijzing is hersteld. Inhoudelijk verandert er niets.

Inzage
De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen ter inzage van 14 september 2001 tot en met 25 oktober 2001 bij de afdeling Milieu en Bouwkunde:


- op werkdagen van 08.30-12.30 uur en


- (na telefonische afspraak, telefoon 43 31 82) op werkdagen van 13.00-17.00 uur en iedere donderdagavond.

Op verzoek kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen.

Beroep
Tot en met 25 oktober 2001 kunnen belanghebbenden, die kunnen aantonen in een eerder stadium redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te dienen tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De vergunning wordt onmiddellijk na de beroepstermijn van kracht tenzij:


- vóór deze datum een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening is gedaan. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de hiervoor genoemde Afdeling. De vergunning wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist;


- nog geen bouwvergunning is verleend.WELZIJN

Aanpassing beleid verstrekking scootmobielen
Een scootmobiel of elektrische rolstoel is een zeer nuttige voorziening die vele gehandicapten mobiel houdt. Per jaar worden er tientallen verstrekt. Echter, het zeer sterke vermoeden bestaat dat vele mobielen ongebruikt bij de mensen thuis staan. Dit wordt bevestigd door de GGD en Welzorg Nederland. Het niet of heel weinig gebruik maken van de scootmobielen kost onnodig veel geld. De gemiddelde huur van een scootmobiel kost namelijk enkele honderden guldens per maand. We hebben het beleid daarom op een aantal punten aangepast.

Op zo kort mogelijke termijn gaan medewerkers van de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid huisbezoeken afleggen met als doel te achterhalen wie het mobiel niet of nauwelijks gebruikt. Deze medewerkers hebben een gerichte cursus gevolgd en gaan bij de mensen langs om te vragen of, en zo ja, waarvoor en hoe vaak de mobiel wordt gebruikt. Bij twijfel volgt er een korte controle van het vervoermiddel. Doorgaans geeft dit voldoende uitsluitsel over het gebruik. Als blijkt dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de scootmobiel proberen zij de betreffende persoon ervan te overtuigen dat het beter is om de mobiel terug te geven. Het kan echter ook voorkomen dat iemand nog niet voldoende met het vervoermiddel overweg kan. In dat geval kunnen extra rijlessen een oplossing zijn en is het niet nodig dat de scootmobiel wordt teruggegeven.

Het huisbezoek moet dus ook gezien worden als een extra service. Het is namelijk mogelijk dat mensen een scootmobiel hebben maar er niet mee durven te rijden, dat er nog aanpassingen nodig zijn of dat de mobiel niet goed functioneert. Naar aanleiding van het bezoek kan Welzorg worden ingeschakeld om rijlessen te verstrekken of de scootmobiel aan te passen of te vervangen.

Verder hebben wij de bruikleenovereenkomst voor de verstrekking van scootmobielen/rolstoelen aangepast. Voortaan wordt de maandelijkse huur van de scootmobiel in de overeenkomst genoemd. Bovendien geven wij dan ook aan dat de mobiel bij overlijden, verhuizen of geen gebruik zo spoedig mogelijk moet worden ingeleverd.

Tenslotte zullen wij in het vervolg strengere verstrekkingscriteria hanteren. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale loopafstand verlaagd van 800 naar 400 meter. Verder wordt bij de beoordeling voortaan rekening gehouden met de al aanwezige vervoersvoorzieningen. Heeft iemand bijvoorbeeld reeds een auto, een reductiepas voor de Mobimax en een handmatig bewogen rolstoel dan wordt de aanvraag om een scootmobiel afgewezen.

Aanpassing beleid eenvoudige woningaanpassingen Bij de uitvoering van de Wet voorziening Gehandicapten (Wvg) worden veel kleine, eenvoudige woningaanpassingen getroffen. Het betreft dan bijvoorbeeld verhoogde toiletpotten, (opklapbare) douchezitjes en vaste handgrepen in bad- en toiletruimten. Het gaat om een beperkt aantal aanpassingen dat meestal wordt aangebracht in eengezinswoningen en woningen voor ouderen. Door vaststelling van een nieuwe uitvoeringsprocedure kan worden gekomen tot een snellere en meer klantvriendelijke afhandeling en een betere beheersing van de kosten. Ook zijn een betere nazorg en controle van de aangebrachte voorzieningen mogelijk.

Nieuwe werkwijze
Wanneer een gehandicapte/oudere een aanvraag indient voor een woningaanpassing, beoordeelt een consulent of het een eenvoudige woningaanpassing betreft. Hierna wordt niet langer advies gevraagd aan de GGD maar wordt de aanvraag direct doorgegeven aan de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Deze afdeling verricht dan op afspraak een huisbezoek waarbij bepaald wordt welke eenvoudige aanpassingen nodig zijn. Dit wordt uiteraard besproken met de cliënt. Vervolgens krijgt een aannemer de opdracht om de aanpassing te realiseren.

Als blijkt dat het geen eenvoudige woningaanpassing betreft of wanneer de aanpassingen bij nader inzien toch complexer zijn dan eerst werd gedacht, wordt alsnog de GGD ingeschakeld. Ook wanneer de noodzakelijkheid ontbreekt of twijfel bestaat over de noodzakelijkheid van de aangevraagde voorziening, vragen wij de GGD om een medisch advies.

Verder wordt ook de huidige procedure waarin de cliënt zelf voor een offerte van een aannemer moet zorgen, losgelaten. Ook hier geldt dat wanneer het een complexere aanpassing betreft, de oude werkwijze wordt gehanteerd. In dergelijke gevallen moeten cliënten dus wel zelf één of meerdere offertes opvragen.

Hebt u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid, telefoon (0252) 433 131. De medewerkers zijn u graag van dienst!BOUWEN EN WONEN
Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:
Grote Beer 8 bouw dakkapel achterzijde
Fazantstraat 112 bouw tuinhuis
Anna Blamandreef 102 bouw dakkapel achterzijde
Ravelstraat 48 bouw tuinhuis
Koninginneweg/kanaalstraat/julianastraat veranderen winkelpassage Voorgenomen vrijstellingen
Mesdagstraat 2F vergroten woning (verdieping op garage) Het bouwplan ligt van 14 september t/m 11 oktober 2001 ter inzage. kunt u dit uiterlijk 11 oktober 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders. Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.
Kastanjelaan 22 bouw tuinhuis
Anna Blamandreef 42 vergroten berging
van der Veldstraat 20 optrekken achtergevel
Heereweg 237 vergroten winkel
Gladiolenstraat 36 vervangen tuinhuis
Hobahostraat 8 vernieuwen berging/garage
Heereweg 277 bouw berging
Johan Frisostraat 24 vergroten woning
Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en In de publicatie van het Witte Weekblad 15 augustus 2001 zijn de volgende bouwaanvragen per abuis niet als ingekomen vermeld;

Heereweg 361/363 bouw woning

Malherstraat 3 vergroten woning

Mahlerstraat 7 vergroten woning

Het Prinses Beatrix Fonds collecteert van 9 tot en met 15 september a.s. Van 16 tot en met 22 september a.s. hebben wij Nier Stichting Nederland een collectevergunning verleend.

Lisse, 12 september 2001

Deel: ' Mededelingen Gemeente Lisse '
Lees ook