Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 26 september 2001

Uitslag volksraadpleging
De volksraadpleging over de gemeentelijke herindeling van het Westland is achter de rug. Op 19 september trotseerden bijna 40.000 Westlanders het barre weer om in het stembureau hun mening uit te spreken over de voorlopige keuzes van de gemeenteraden.

In 's-Gravenzande gaven 5.639 inwoners hun mening, een opkomst van 38,78%.

Daarvan stemden 4.004 (71.07%) voor een samenvoeging van de zeven Westlandse gemeenten tot één gemeente (de 7-0 variant).

De 6-1 variant, een samenvoeging van de gemeenten 's-Gravenzande, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk en Wateringen, kreeg de voorkeur van 466 mensen (8,27%) en 1.164 kiezers (20,66%) waren tegen de voorgestelde vormen van samenvoeging. Vijf stemmen waren blanco.

Omdat de vraagstelling per gemeente verschilde (en dus ook de uitkomsten) is voor het formuleren van een eensluidend advies van de werkgroep Bestuurlijke Organisatie Westland aan de gemeenteraden nog overleg nodig. Op 18 oktober nemen de gemeenteraden een definitief besluit.
Controle op watersilo's

In het tuinbouwgebied zijn veel watersilo's geplaatst. Het gebeurt geregeld dat deze watersilo's spontaan openklappen. Dit kan tot veel schade en/of overlast leiden bij de tuinders zelf, maar ook bij hun buren.

Veel watersilo's zijn opgebouwd uit ringen van gegalvaniseerde golfplaten. Deze worden door middel van bouten (al dan niet van roestvrij staal) aan elkaar gemaakt. Wanneer aan de binnenzijde, tijdens de bouw, kleine beschadigingen optreden kan hierdoor corrosie optreden. Deze corrosie kan leiden tot doorroesten van de constructie. Afhankelijk van de waterinhoud van de silo zal op de ontstane zwakke plek een grote druk worden uitgeoefend. Dit kan op een gegeven moment leiden tot het spontaan openscheuren van de watersilo.

De eigenaar van de watersilo is in principe verantwoordelijk voor alle gevolgen. De gemeente geeft watersilo's de komende periode extra aandacht, waarbij met name gelet wordt op de bouwkundige staat van de silo. Bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen zijn op grond van deze wetgeving verplicht goed onderhoud te plegen aan opstallen, installaties en onderdelen van installaties. Dus ook aan deze watersilo's.

Wij adviseren u om de eventuele bij u aanwezige watersilo's te controleren op mogelijke corrosie, beschadigingen (indien mogelijk ook aan de binnenzijde) en/of lekkage. Ook is het advies de silo's per ring te voorzien van een spanband. Hiermee kan het spontaan openscheuren van een watersilo worden voorkomen dan wel beperkt. Alle tuinbouwbedrijven in 's-Gravenzande zijn inmiddels via een brief van de gemeente over het risico van de silo's geïnformeerd. NIEUWE PASPOORTEN EN IDENTITEITSKAARTEN VANAF 1 OKTOBER 2001


1 WEEK WACHTTIJD
Op 1 oktober wordt een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd.
Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats aangemaakt. Dit heeft tot gevolg dat u het reisdocument niet meer direct bij de aanvraag mee kan nemen. U kunt het NA EEN WEEK ophalen.
AANVRAGEN
U dient een reisdocument persoonlijk aan te vragen; U DIENT MEE TE NEMEN

* Het oude reisdocument dat al in uw bezit is;
* één recente pasfoto (formaat 3,5 x 4,5 cm. en recht van voren genomen)

LET OP: Andere fotos worden beslist geweigerd; attendeer ook de fotograaf bij wie u nieuwe pasfotos laat maken dat het voor het nieuwe paspoort is!

REISDOCUMENTEN VOOR KINDEREN

Kinderen die zelf een reisdocument nodig hebben, hebben daarvoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van diegene die het gezag over het kind heeft) tot de leeftijd van:
* 18 jaar, voor de afgifte van een paspoort;
* 12 jaar, voor de afgifte van een identiteitskaart;
LET OP: Bij de aanvraag dient het kind aanwezig te zijn;

BIJSCHRIJVEN VAN KINDEREN

Kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van een of beide ouders.

LET OP:
Ook het bijschrijven van kinderen duurt een week!

U dient mee te nemen:

* Uw huidige paspoort;

* één recente pasfoto van de bij te schrijven kinderen (formaat 3x4 cm. en recht van voren genomen; zie ook de opmerkingen hierboven);
* schriftelijke toestemming van de andere ouder of gezaghouder;
LET OP: De bij te schrijven kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn;

PRIJZEN PER 1 OKTOBER

* paspoort : f. 73,55 33,38 (tot 1 oktober: f. 85,00)
* identiteitskaart : f. 59,20 26,86 (tot 1 oktober: f. 38,50)
* bijschrijving kind:


* f. 15,00 6,81 (per kind, direct bij aanvraag paspoort)
* f. 35,00 15,88 (per kind, in een reeds bestaand paspoort)
LET OP: DE EERSTE WEEK VAN OKTOBER KUNNEN GEEN REISDOCUMENTEN WORDEN AFGEGEVEN!!

Vanaf 1 oktober 2001 kunnen de nieuwe reisdocumenten worden aangevraagd.

Door de week wachttijd bij de nieuwe procedure dient u er daarom rekening mee te houden dat in de eerste week van oktober GEEN reisdocumenten kunnen worden verstrekt.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente s-Gravenzande, van Geeststraat 1, telefoon 430272 of 430273.
Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:
De heer J.W. Huysman voor het kappen van een blauwspar-ceder in de achtertuin van de woning aan de Naaldwijkseweg 9, 's-Gavenzande Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de balie van kamer 201 op de 2e etage.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Wet milieubeheer

Actualisatievergunningen
Burgemeester en wethouders van s-Gravenzande maken bekend dat zij actualisatievergunningen op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer hebben verleend aan de volgende bedrijven.

* Glastuinbouwbedrijf J.N. Olsthoorn, Sint Jorispad 30, actualisatie oprichtingsvergunning van 26 april 1994;

* Glastuinbouwbedrijf Firma P.D. van de Berg en Zn., Naaldwijkseweg 406, actualisatie oprichtingsvergunning van 21 december 1993;
* Glastuinbouwbedrijf VOF Voskamp, Maasdijk 6a, actualisatie oprichtingsvergunning van 19 juli 1994;

* Glastuinbouwbedrijf C. Camfferman, Naaldwijkseweg 352, actualisatie oprichtingsvergunning van 7 december 1993;
* Glastuinbouwbedrijf B. van Rij, Sint Jorispad 24, actualisatie oprichtingsvergunning van 21 juni 1994.

De beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 september 2001 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Inzage kan iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw R. Goudswaard op telefoonnummer 43 01 84.

Degenen die bedenkingen hebben ingediend naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking, alsmede degenen die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen vermelde periode een beroepsschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingediend én een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepsschrift, alsmede voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoon 070-4264426).

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer

SR Service, Marie Curiestraat 6a.

Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer

Gemeentelijk Woningbedrijf, Van der Horstweg 10

Bovengenoemde inrichtingen zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu (kamer 112) ter inzage.
Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen
H.M. Kuiper
woning
Maasdijk 42
G.R. Plugge
Berging
Naaldwijkseweg 13
Aangevraagde sloopvergunningen
H.M. Kuiper
Woning
Maasdijk 142
bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Afvalwijzer

Volgende week (1 tot en met 5 oktober) worden de groene minicontainers geleegd.

Deel: ' Mededelingen gemeente 's-Gravenzande '
Lees ook