Gemeente 's-Hertogenbosch

19-06-2002
Verordeningen

Gemeentelijke Basisadministratie 2002

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2002 de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie 2001 vastgesteld. Deze verordening vervangt de verordening van 2 januari 1996, laatstelijk gewijzigd in maart 1999. De verordening regelt welke verbanden er binnengemeentelijk zijn met de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), welke binnengemeentelijke afnemers en (vrije) derden er zijn, voor welk doel zij (categorieën) van gegevens afnemen en welke persoonsgegevens er zijn. Verder regelt de verordening voor welk doel de gegevens worden verstrekt en onder welke voorwaarden. Middels de nieuwe verordening zijn de wijzigingen in de Wet GBA en de inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. De voorschriften met betrekking tot de Tijdelijke referendumwet zijn in acht genomen.

Gemeentelijke Rechtspositieregeling

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de "Rechtspositieregeling gemeente 's-Hertogenbosch" een aantal keren te wijzigen. De commissie voor Georganiseerd Overleg heeft met alle wijzigingen ingestemd.

Hoofdstukken

- De 33e wijziging betreft de invoering van een vergoeding voor extra woon-werkverkeer;
- de 34e wijziging betreft de vaststelling van een lokale regeling in het kader van de FPU Gemeenten;
- de 41e wijziging betreft de bijstelling van het artikel dat op ontslag wegens arbeidsongeschiktheid betrekking heeft;

- de 42e wijziging betreft de verhoging van de eindejaarsuitkering en de bijstelling van Bijlage I in verband met algemene salarisverhogingen;

- de 43e wijziging betreft de bijstelling van de maximale lunch-, diner- en maaltijdvergoeding bij overwerk;
- de 44e wijziging betreft de invoering van de Werkloosheidswet en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering;

- de 45e wijziging betreft de invoering van de Ziektewet en de bovenwettelijke ziekte-uitkering;
- de 46e wijziging betreft bijstelling van het artikel dat op aanstellingskeuringen betrekking heeft en de verhoging van het aantal te (ver)kopen vakantie-uren;
- de 47e wijziging betreft de reparatie van een aantal artikelen; zo wordt onder meer het begrip salarisschaal bij de toekenning van de waarnemingsvergoeding verduidelijkt;
- de 48e wijziging betreft, deels nieuwe, artikelen betreffende calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof en adoptieverlof;

- de 49e wijziging betreft de invoering van een tijdelijke toeslag bij FPU in verband met de afschaffing van de overhevelingstoeslag;

- de 50e wijziging betreft de bijstelling van de hoofdstukken, die op de rechtspositie van de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer betrekking hebben;
- de 51e wijziging betreft een nieuw artikel betreffende een gemeentelijk IP Aanvullingsplan;
- de 52e wijziging betreft een nieuw artikel betreffende klokkenluiders;
- de 53e wijziging betreft de intrekking van de klachtenregeling ongewenste intimiteiten en de uitbreiding van de taken van de aangewezen vertrouwenspersoon;
- de 54e wijziging betreft de invoering van de mogelijkheid tot het sparen van uren;
- de 55e wijziging betreft de invoering van de euro;
- de 56e wijziging betreft de eenmalige mogelijkheid tot verkoop van de helft van de ADV-uren voor medewerkers die 40 uur per week werken;

- de 57e wijziging betreft de volledige herziening van hoofdstuk 2 betreffende aanstelling en arbeidsovereenkomst en de bijstelling van een aantal andere artikelen;
- de 58e wijziging betreft de bijstelling van de vergoedingen van de vrijwillige brandweer;
- de 59e wijziging betreft de invoering van een nieuwe tegemoetkoming woon-werkverkeer;
- de 62e wijziging betreft de vaststelling van een nieuw hoofdstuk 28 met als titel "In- en doorstroombanen";

- de 63e wijziging betreft de invoering van een PC-privé project.
Tabellen

In verband met algemene salarisverhogingen per 1 augustus 2000, per 1 oktober 2000 en per 1 mei 2001 zijn de Salaristabellen gemeenteambtenaren en Vergoedingstabellen vrijwillige brandweer per gelijke data bijgesteld. In verband met de afschaffing van de zogeheten overhevelingstoeslag zijn ook de tabellen per 1 januari 2001 bijgesteld en aangepast aan de euro.

Diversen

Voor de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is een eigen Rechtspositieregeling vastgesteld. Tevens is met instemming van de Groepsondernemingsraad een gemeentelijke Klokkenluidersregeling vastgesteld.

Drie afzonderlijke verordeningen

Op 12 maart jongstleden heeft de gemeenteraad de volgende drie verordeningen vastgesteld:
- Verordening kostenvergoedingen wethouders 's-Hertogenbosch 2002;
- Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden 2002;
- Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2002.
De gewijzigde gemeentelijke Rechtspositieregeling en het raadsbesluit van 12 maart 2002 liggen vanaf heden ter inzage bij het Informatiecentrum. De drie verordeningen zijn ook terug te vinden onder "Bestuurlijke informatie", onderdeel "Verordeningen", categorie "Algemeen bestuur".

Deel: ' Mededelingen Gemeente 's-Hertogenbosch '
Lees ook