Gemeente Voorschoten


Verstrekken van gratis zout

De winter staat weer voor de deur. Helaas zorgt de winter regelmatig voor gevaarlijke situaties. Sneeuw en ijzel kunnen de stoepen en wegen verraderlijk glad maken en voor (ernstige) ongelukken zorgen. Samen kunnen wij die proberen te voorkomen door de stoepen en de wegen bij gladheid begaanbaar te houden. Wanneer u er voor zorgt dat uw stoepen sneeuw- en ijsvrij blijven, zorgt de gemeente voor de doorgaande openbare hoofdrijbanen, busbanen en fietspaden.

Om het u gemakkelijk te maken stelt de gemeente gratis wegenzout beschikbaar. U kunt op de volgende dagen bij de werf aan de Hofweg (achter Kamsteeg) terecht:

Vrijdag 3 december van 13.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 4 december van 09.00 uur tot 12.00 uur

Neemt u zelf een stevige plastic zak of emmer mee!


Eindtijden weekmarkt 24 en 31 december 1999

Vanwege de feestdagen eindigt de weekmarkt in Voorschoten op vrijdag 24 en 31 december om 15.00 uur in plaats van om 17.00 uur.


Aanwijzing dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten in 2000

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 30 november 1999 voor het jaar 2000 de volgende dagen hebben aangewezen ten behoeve van collectieve festiviteiten, als bedoeld in artikel 4.1.2, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994:

* Koninginnedag, 29 april 2000;

* Bevrijdingsdag, 5 mei 2000;

* De dag van de Paardenmarkt, 28 juli 2000;
* Oudejaarsdag, 31 december 2000;

* het Weekend van Voorschoten, 9 en 10 september 2000

De aanwijzing geldt voor de op deze dagen geldende openingstijden.

Dit betekent dat het op de genoemde dagen mogelijk is om een feest te houden met bijvoorbeeld levende muziek. De bovengenoemde voorschriften met betrekking tot geluid- en trillinghinder zijn dermate stringent dat dergelijke festiviteiten normaliter - buiten de toegestane incidentele festiviteiten per inrichting op grond van artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening Voorschoten 1994 - zo goed als onmogelijk zijn.

Het besluit waarbij de genoemde dagen zijn aangewezen kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur.


Toepassing artikel 19 W.R.O. voor bouwplan ABN-AMRO/Schoolstraat 218

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van 1 december 1999 gedurende twee weken ter inzage ligt het bouwplan van ABN/AMRO voor het vergroten van het bankgebouw Schoolstraat 218. Burgemeester en wethouders overwegen om - met gebruikmaking van de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen, nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

Het bouwplan kan gedurende de termijn van tervisielegging worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 uur -20.00 uur in de folderkamer van het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bedenkingen inbrengen tegen het voornemen om de vrijstelling te verlenen. De bedenkingen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.


Vrijstelling t.b.v. Voorstraat 49B voor gebruik als administratiekantoor/computerbedrijf

Burgemeester en wethouders van Voorschoten maken bekend dat zij op grond van artikel 31 lid II onder 2. van het bestemmingsplan Centrum, na 1e herziening, vrijstelling hebben verleend om het pand Voorstraat 49b in gebruik te nemen ten behoeve van een administratiekantoor en computerbedrijf.

Het besluit is op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur en op donderdagavond van 18.00 uur-20.00 uur in te zien bij de afdeling ROVH van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (23 november) bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Voorschoten, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Hierbij kan ook -indien er spoedeisende belangen mee zijn gemoeid- om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank 's Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 23 november 1999: Fixet Voorschoten voor het in bezit hebben en

verkopen van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 1999.


* 24 november 1999: Impresariaat Groot Russisch Staatscircus voor het aanbrengen van maximaal tien aankondigingsborden in Voorschoten van zaterdag 11 december tot en met woensdag 29 december 1999 t.b.v. Het Groot Russisch Staatscircus in Leiden.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.


Collectes

In de weken tot en met 31 december vinden er geen collectes meer plaats.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

Verleende kapvergunningen:

* 19 november 1999 voor het kappen van 1 kastanjeboom aan de Gebroeders de Wittplantsoen 8

* 19 november 1999 voor het kappen van 1 berk aan het Meerkoeteiland 20

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:


* Professor Asserlaan 20; voor het vergroten van de woning;
* Professor Zernikelaan 21; voor het verhogen van de kapconstructie en het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achtergevel;

Verleende bouwvergunningen:

dd 23-11-1999;

* Rouwkooplaan 1; voor het veranderen van de entree;

dd 23-11-1999;

* Sixlaan 59; voor het plaatsen van een uitbouw;

dd 23-11-1999;

* Havikserf 5; voor het veranderen van de achtergevel;

dd 23-11-1999;

* Veurseweg 79; voor het plaatsen van een reclamezuil;

dd 24-11-1999;

* Merelhof 1 t/m 117; voor het veranderen van de ingang van de recreatieruimte;

Melding tot bouwvoornemen:


* Willem de Zwijgerlaan 20; voor het plaatsen van duivenhokken;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

Toegestane meldingen:

dd 23-11-1999;

* Abel Tasmanplansoen 9; voor het plaatsen van een blokhut;

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning

* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 11 November 99 Melissa d.v. J. Hoogervorst en D. Keij;
* 12 November 99 Ramón Delano z.v. E. van Kessel en M.A. Klein;
* 16 November 99 Zoë Elisabeth Maria d.v. E.P.J. van Santen en A.J. Jongedijk;

* 18 November 99 Frederique d.v. F.L. Schilthuizen en R.E. Plicato;
* 20 November 99 Jorrit z.v. G.J.N. Kalberg en M. Barends;
* 20 November 99 Marloes Femke, d.v. J.M. Wempe en A. van Dijk;
* 24 November 99 Damin Mohammed z.v. S. Hajjaji en A. Messemaker;
* 24 November 99 Joanna Elisabeth d.v. M.T.L. van Baalen en J.L.M. Zeeuw van der Laan;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* 16 November 99 P. van der Schalk en P.M. Onderwater;
* 23 November 99 R.P. Meijer en H.B.C. Nix;

Gehuwd/geregistreerde partners:

Overleden:


* 11 November 99 W.C. van `t Wout e.v. Timmerman, oud 83 jaar;
* 14 November 99 M.L. Schipper w.v. van der Linden, oud 62 jaar;
* 17 November 99 L.C. van Til, e.v. Ritter, oud 80 jaar;
* 18 November 99 E. Volk, oud 89 jaar;

* 21 November 99 R. Lempke, oud 53 jaar;


Spreekuren Wethouders

geen wijzigingen


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

Deel: ' Mededelingen gemeente Voorschoten '
Lees ook