Gemeente Voorschoten


Voorlichtingspagina week 4 - 10 september

E-mailen naar Afdeling ,Voorlichting


* Gemeentehuis gesloten

* Wet Geluidhinder

* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Mededeling van verkeersbesluiten

* Collectes

* Burgerlijke stand

* BouwzakenGemeentehuis gesloten

In verband met de jaarlijkse uitgaansdag van het personeel is het gemeentehuis op vrijdag 14 september de gehele dag gesloten. Dit geldt ook voor het Uitvoerend Bedrijf en het servicepunt.


Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders zijn van plan om gedeputeerde staten van Zuid-Holland te verzoeken om een hogere grenswaarde geluidhinder wegverkeer (art. 83, vijfde lid Wet geluidhinder) van 66 dB(A) vast te stellen voor aan de Veurseweg 72 en 74 in Voorschoten ter vervanging van bestaande woningen nieuw te bouwen woningen

De stukken liggen van 12 september tot 10 oktober 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur of op afspraak 's middags en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer W. Kromhout van der Meer, tel: 071 5600 752. Tijdens de terinzagelegging kunt u bij ons schriftelijk opmerkingen maken. Mondeling kunt u opmerkingen maken tijdens een hoorzitting in het Ambachts- en Baljuwhuis ( Voorstraat 12 in Voorschoten) op maandag 1 oktober 2001 om 19.00 uur.Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 12 september 2001 tot en met dinsdag 9 oktober 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Koperwieklaan 55

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Leidseweg 259

* Een bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen van de berging aan de Benvenutolaan 33

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 9 oktober 2001 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ VoorschotenMededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Jacob van Heemskercklaan, ter hoogte van huisnummer 70, alhier.
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Langenhorststraat, ter hoogte van huisnummer 3, alhier.
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Van Kempenstraat, ter hoogte van huisnummer 19, alhier.
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Prinses Marijkelaan, ter hoogte van huisnummer 3, alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na de schriftelijke toewijzing aan de aanvrager, t.w. vanaf 11 september, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812.Collectes

In de week van 9 september tot en met 15 september wordt er gecollecteerd door het Prinses Beatrixfonds.

In de week van 16 september tot en met 22 september wordt er gecollecteerd door de Nier Stichting Nederland.


Burgerlijke Stand

Geboren:

* 30aug01 Roos, d.v. P. van Zonneveld en P.M. Jacques;
* 02sep01 Mario Don Diego, z.v. A.T. Broekhoven en J.P. van der Geest

* 02sep01 Mees Ferdinand, z.v. F.A. Helman en M. Koppenol
* 02sep01 Mees Ludovicus, z.v. W.J. Mattheus en E.A. van den Eijnden
* 05sep01 Christine Jolie, d.v. W.J.F. Scholten en M.S. Kool
Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 04sep01 N.C. van der Ploeg en C. Valentijn;
* 04sep01 L.J.H. van Vliet en A. Arendsen;
* 04sep01 M.L. Vroom en M.L.D.Y. Gire;

Gehuwd/geregistreerde partners:

* 06sep01 M.J.W. Wolters en E.A. Naaijkens
* 06sep01 A.van Eck en E.M.van den Oord

* 07sep01 M.H.C. Wesseling en D.V. Hoogeveen
Overleden:

* 30aug01 D.F.P. van Eck, oud 79 jaar;

* 31aug01 K. Stróz, oud 92 jaar;

* 01sep01 C.N. Wohrmann, oud 72 jaar;

* 01sep01 J. Doeve, oud 90 jaar;

* 04sep01 A.W. Gallas, oud 85 jaar

* 05sep01 M.C.A. Kouwenhoven, oud 74jaar

* 05sep01 A. Beijer, oud 93 jaar
Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:

* Hyacinthstraat 7; voor het plaatsen van een berging;
* Willem de Zwijgerlaan 57; voor het plaatsen van dakkapellen;
* Palestrinalaan 42; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Middelgeestlaan bouwnummer 53; voor het vergroten van de woning;
* Veurseweg 226; voor het vergroten van de woning;
Melding tot bouwvoornemen:

* Abel Tasmanplantsoen 3; voor het plaatsen van een berging;
* Dillenburglaan 6; voor het veranderen van een schuifpui;
* Leidseweg 521; voor het vervangen van een berging;
Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. Dit kan ook, na het maken van een afspraak, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:

dd 22-08-2001;

* Willem de Zwijgerlaan 39; voor het plaatsen van een dakkapel;
* Van Oldenbarneveldplantsoen 7; voor het gedeeltelijk vernieuwen van de woning;

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning dan wel aanwijzing tot Rijksmonument of plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
's middags op afspraak
do. 18:00-20:00 uur
burgerzaken geopend
overige afdelingen op afspraak

Deel: ' Mededelingen gemeente Voorschoten '
Lees ook