Raad voor Financiële Verhoudingen


Datum laatste wijziging: 25 juli 2002


1. De heer prof. mr. C.A. de Kam is met ingang van 1 juli 2002 benoemd als lid van de Rfv.


2. In de vergadering van 11 juli jl. zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
a) vaststelling van het thema voor het Jaarrapport 2003; b) de behandeling van verscheidene Raadsnota's over de stand van zaken van het onderzoek naar de financiële gevolgen van gemeentelijke herindeling;
c) adviesaanvragen over wijziging van het Interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen; d) Mythes en misverstanden.


3. Als mogelijk onderwerp voor het Jaarrapport 2003 denkt de Raad aan de mogelijke grenzen aan de verfijning van het verdeelstelsel van met name het gemeentefonds. Dit vraagstuk komt overigens in een ander daglicht te staan als gevolg van het voornemen van het komende nieuwe kabinet de OZB voor particulieren af te schaffen.


4. Het onderzoek naar de financiële gevolgen van gemeentelijke herindeling, aan de hand van de casus Overijssel, zal naar verwachting tegen het eind van dit jaar kunnen worden afgerond.


5. Het interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (IBdur). Het betreft een doeluitkering voor de brandweerregio's en de organisatie (regio's) voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De huidige regeling is in 2001 in werking getreden en zou in 2003 vervallen. Bij de verdeelsystematiek wordt rekening gehouden met in de regio's voorkomende risico's. Via een tussentijdse evaluatie zou worden bezien of alle kostenrelevante risicofactoren voldoende in de structuurkenmerken zijn meegenomen.

De Raad acht - in afwachting van nadere risicogegevens die nodig zijn voor een definitieve Bdur - een verlenging van de werkingsduur van de interim-regeling IBdur met twee jaar tot 1 januari 2005 aanvaardbaar. Daarbij wijst de Raad ook op de samenhang met van de te verwachten bestuurlijke invulling van de veiligheidsregio's en de daarbij passende financiering.


6. De Raad heeft kennis genomen van de eindrapportage van het onderzoek, die hij heeft laten verrichten naar 'Mythes en misverstanden in de financiële verhoudingen'. De Raad is voornemens de uitkomsten van het onderzoek en zijn standpunt daarover in een publiekvriendelijke folder te verspreiden onder verschillende doelgroepen.


7. Op de septembervergadering zal een schriftelijke reactie aan de orde komen op de consequenties van het Strategisch Beleidsakkoord voor de financiële verhoudingen, in het bijzonder de voorgenomen afschaffing van de OZB voor particulieren.

Deel: ' Mededelingen Raad voor Financiële Verhoudingen '
Lees ook