Gemeente Hengelo

Huursubsidie aanvragen
Speeltuin Hengelose Es gesloten
Gemeentegids
Gewijzigde openingstijden
Inloopbijeenkomst Cronjéstraat
Bestemmingsplannen
Bouwplannen
Wet Milieubeheer
17 juli

24 juli 2001

Het nieuwe huursubsidiejaar is aangebroken. Huursubsidie wordt verstrekt aan huurders van zelfstandige huurruimte met een huurprijs tussen de f 358,- en f 1.193 per maand. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een maximale huurprijs van f 658,-. Of u in aanmerking komt voor huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen over het jaar 2000, leeftijd, vermogen/ spaargeld en gezinssamenstelling.

Ontvangt u nu al huursubsidie via een woningbouwvereniging, dan heeft u meestal al bericht over voortzetting van de huursubsidie 2001/2002 ontvangen van uw verhuurder.

Aanvragen voor 1 oktober

Hebt u van uw verhuurder nog geen bericht ontvangen of wil u voor de eerste keer huursubsidie aanvragen, dan moet u zelf een aanvraag indienen. Om vanaf 1 juli 2001 in aanmerking te komen voor huursubsidie moet u voor 1 oktober 2001 huursubsidie aanvragen. Vraagt u de huursubsidie na 1 oktober 2001 aan, dan wordt de subsidie niet met terugwerkende kracht verleend, maar ingaande de eerste van de maand volgend op de datum van aanvraag.

Informatie

Heeft u nog niet eerder huursubsidie ontvangen dan loont het vaak de moeite om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor kunt u terecht bij de verhuurder van uw woning. Bij de afdeling Wonen en bij de Gemeentewinkel zijn informatiebrochures over en aanvraagformulieren van huursubsidie verkrijgbaar. Een ingevuld aanvraagformulier kunt u inleveren bij uw verhuurder of bij de afdeling Wonen aan de Reitzstraat 15, elke werkdag open van 8.30 tot 13.00 uur. Hier kunt u ook terecht met vragen over het invullen van het formulier.

Vangnetregeling Huursubsidie VRH

Voor het komende huursubsidietijdvak wordt gekeken naar het inkomen over het jaar 2000. Het kan zijn dat uw huidige inkomen veel lager is dan het inkomen van vorig jaar. Dit kan komen door een inkomensdaling of door een wijziging in de gezinssamenstelling. Is uw huidige inkomen tenminste 20 % lager, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Vangnetregeling Huursubsidie (VRH). Voor informatie hierover kunt u terecht bij Sociale Zaken tijdens een inloopspreekuur op maandag van 9.00 tot 10.00 uur en tijdens een telefonisch spreekuur op donderdag van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 2459067, of 2459087 of 2459059. Speeltuin Hengelose Es voorlopig gesloten
Een nieuwe vondst van drie stukken asbest maakt het noodzakelijk de speeltuin aan de Uitslagsweg voorlopig gesloten te houden totdat de uitslag van nader onderzoek bekend is en afdoende maatregelen zijn getroffen.

Door de beheerder van de speeltuin in de Hengelose Es zijn onlangs op het terrein stukjes asbest aangetroffen. De gemeente heeft daarop een gespecialiseerd bedrijf, de firma Geofox, gevraagd de grond op het terrein van de speeltuin te onderzoeken. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen waar dit asbest vandaan komt. Met name omdat in juni 1999 het gebied van de speeltuin was gesaneerd door op de ondergrond een laag zand aan te brengen van 30-70 centimeter.

Geofox heeft in totaal 21 boringen verricht, waarbij verschillende monsters zijn genomen. Zowel het valzand, rondom de speeltoestellen, als de laag eronder zijn door Geofox onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat de monsters inderdaad asbest bevatten. Echter door Geofox zijn in de bovenlaag (het valzand) geen asbestdeeltjes aangetroffen. Wel wordt geconcludeerd dat in het valzand puin, grind en glasdeeltjes voorkomen. De laag onder het valzand bevat hechtgebonden asbest, zonder gevaar voor respirabele vezels. In 1999 was deze laag door een gespecialiseerd bureau onderzocht. Daarbij waren verschillende monsters genomen waarin geen asbest is aangetoond.

De afgelopen dagen zijn echter ook in de bovenlaag tijdens het schoffelen enkele stukjes asbest aangetroffen. Na deze recente vondst hebben de gemeente en het bestuur van de speeltuin besloten tot verdergaand onderzoek. Als gevolg blijft de speeltuin voorlopig gesloten.
Voor meer informatie belt u tijdens kantooruren naar De besteedt in juli en augustus aandacht aan het thema gezond op vakantie. Informatie over dit thema kunt u krijgen bij de te Almelo, Haven Noordzijde 39, 7607 ES Almelo, telefoon 0546 536997. Open: iedere werkdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Inloopbijeenkomst verkeerssituatie in de Cronjéstraat De herinrichting van de Binnenstad heeft onderhand de derde fase bereikt. In deze fase worden de Enschedesestraat en de Wemenstraat heringericht. Beide straten zullen in de eindsituatie deel uitmaken van het autovrije gebied. Ten gevolge van het autovrij maken van de Wemenstraat verandert ook de verkeerssituatie in de Cronjéstraat. De gemeente wil hierover graag met bewoners en belanghebbenden van gedachten wisselen.
Op dinsdag 21 augustus 2001 wordt van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Burgerzaal van het Stadhuis. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over of reageren op het voorstel van de gemeente voor het wijzigen van de verkeerssituatie. U bent van harte uitgenodigd voor deze inloopavond.
Voorontwerp bestemmingsplan Begoniastraat

Voor het gebied van de voormalige Holec-locatie is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het plan voorziet onder andere in de bouw van 52 woningen met de daarvoor benodigde infrastructuur in een viertal deelgebieden, die qua woningtypologie en -dichtheid variëren. De vrijstaande woningen evenwijdig aan de Begoniastraat zijn middels garages geschakeld en vormen zodoende een aaneengesloten wand. Dwars op de Begoniastraat worden rijtjeswoningen gebouwd waarbij de kelder onder de productiehal als parkeerkelder wordt gebruikt. In de zone langs het spoor worden woon- /werkeenheden gerealiseerd. De zone langs de Tuindorpstraat krijgt een kantoorbestemming; de bestaande kantoorgebouwen worden in het plan opgenomen. Op de hoek van de Tuindorpstraat / Begoniastraat wordt een nieuw kantoorgebouw gerealiseerd.

Ter inzage, informatie en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Begoniastraat ligt voor nadere informatie ter inzage van 25 juli tot 22 augustus 2001 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115. Schriftelijke reacties kunt u gedurende bovengenoemde periode indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA, Hengelo.

Bestemmingsplan Beekpark Noord (Droste)

Op 3 juli 2001 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Beekpark Noord (Droste) vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee woningen op te richten op een perceel aan de Toulonstraat.

Ter inzage en bedenkingen

Het bovengenoemde plan ligt van af 25 juli 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende deze periode kan degene die tijdig zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs hiertoe niet in staat is geweest, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
* oprichten tuinhuisje, Horstweg 23

* plaatsen dakkapel, Bellinckhof 200

* oprichten tuinhuisje, Waalstraat 18

* veranderen en vergroten woonhuis, Julia Culpstraat 2
* veranderen en vergroten woonhuis, Cruys Voorberghstraat 70
* oprichten van 4 woningen, Kotmansweg 3 + 5 + 7 + 7A
* veranderen en vergroten woonhuis, Caro van Eyckstraat 69
* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 231
* veranderen terras-overkapping (wijziging vergunning1998/261), Langestraat 29

* oprichten van een garage, Breemarsweg 325
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten schuur, Gezinastraat 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Grundellaan 4
* veranderen bedrijfspand in een horecapand, Langestraat 22
* veranderen en vergroten woonhuis, A M de Jongstraat 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Schalkburgerstraat 11
* oprichten brandtrap, Paul Krugerstraat 49

* veranderen woonhuis in kantoor, Nieuwstraat 34
* veranderen en vergroten woonhuis, Oltmansstraat 10
* plaatsen airco-unit, Deldenerstraat 20

* veranderen en vergroten woonhuis, Zwavertsweg 114
* veranderen en vergroten woonhuis, A M de Jongstraat 8
* veranderen en vergroten woonhuis, Louis Saalbornstraat 18
* veranderen en vergroten woonhuis, Sloetsweg 193
* veranderen en vergroten woonhuis, Magnoliastraat 7
* veranderen en vergroten woonhuis, Beckumerstraat 23
* veranderen en vergroten woonhuis, Frederikstraat 36 In de week van 9 juli tot en met 13 juli 2001 is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Oltmansstraat 12

* oprichten berging, Louis Saalbornstraat 11 In de week van 9 juli tot en met 13 juli 2001 is vergunning verleend voor:

* oprichten opslagruimte met werkplaats, Anthoniusstraat 52
* oprichten bedrijfswoning met bedrijfspand, Turbinestraat 25+27
* oprichten woonboerderij en renoveren veeschuur tot berging, Nieuwe Grensweg 173

* oprichten garage, Vinkweg 1

* oprichten schuur, Vossenbeltweg 8

* veranderen en vergroten woonhuis, Otterstraat 24
* veranderen en vergroten woonhuis, Beethovenlaan 9
* veranderen en vergroten woonhuis, Piet Heinstraat 210
* veranderen en vergroten woonhuis, Piet Heinstraat 212
* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Van Alphenstraat 3

* plaatsen dakkapel, Merwedestraat 5

* plaatsen dakkapel, Krabbenbosweg 120

* plaatsen van 2 dakkapellen, Smutsstraat 48II
* oprichten garage annex berging en plaatsen erfafscheiding, Watertorenlaan 15

* veranderen en vergroten woonhuis, Jan Kroezestraat 3
* plaatsen dakkapel, Cornelis Dopperstraat 13
* veranderen en vergroten woonhuis, Geulstraat 1
* oprichten garage annex berging, Langelermaatweg 199
* veranderen en vergroten woonhuis, Jeroen Boschstraat 15
* plaatsen van 2 dakkapellen, Landsteinerstraat 46
* veranderen en vergroten woonhuis, Geraniumstraat 14
* veranderen en vergroten woonhuis, Colensostraat 8
* veranderen bedrijfsgebouw, Zaagstraat 2
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten berging, Odensestraat 8

* veranderen en verkleinen berging, Adamsweg 21A
* plaatsen dakkapel, Pierre Monteuxstraat 31
* oprichten duivenhok, Sleedoornstraat 8

* oprichten garage annex berging, Sloetsweg 48
* veranderen gevel, Wessex 45

* veranderen en vergroten woonhuis, Industriestraat 150
* oprichten berging, Theo van Loonstraat 8A
* veranderen en vergroten woonhuis, Rijnstraat 27
* veranderen en vergroten woonhuis, Brederostraat 3
* veranderen en vergroten woonhuis, Reggestraat 25
* veranderen achtergevel d.m.v. lichtopstanden, Cardiffstraat 31
* veranderen achtergevel d.m.v. lichtopstanden, Cardiffstraat 29
* veranderen en vergroten woonhuis, Bantingstraat 34
* veranderen en vergroten woonhuis, Kirunastraat 3
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Krabbenbosweg 35

* veranderen dakbedekking en verwijderen dakkapel, Langelermaatweg 161

* oprichten garage, Spreeuwenstraat 1

* veranderen en vergroten woonhuis, Merwedestraat 14
* veranderen en vergroten woonhuis, Otterstraat 7
* veranderen winkelpand, Sloetsweg 85

* veranderen en vergroten woonhuis, Bittervoornstraat 42
* veranderen en vergroten woonhuis, Industriestraat 104A
* vergroten woonhuis, Marterstraat 16

* veranderen en vergroten woonhuis, Vechtlaan 110
* veranderen en vergroten woonhuis, Boekweitweg 30
* vergroten garage annex berging, Rudolfstraat 10
* vergroten woonhuis, Tunisstraat 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Marterstraat 72
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Kirunastraat 21
* veranderen en vergroten woonhuis, Harzstraat 10
* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 4B
* oprichten schuur (wijziging verguning 2001/0171), Anthoniusstraat 13

* veranderen en vergroten woonhuis, Ir M Schefferlaan 16
* veranderen voorgevel woonhuis, Ottoweg 55A
* veranderen en vergroten woonhuis, Zeehondstraat 2
* veranderen woonhuis, Kopenhagenstraat 14
* oprichten schuur, Berfloweg 219

* oprichten berging, Ardennenstraat 17

* veranderen en vergroten woonhuis en plaatsen dakkapel, Riouwstraat 2

* veranderen en vergroten woonhuis, Albert Cuijpstraat 18
* oprichten schuur, Steijnstraat 35
De instemming meldingen, verleende bouwvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en /of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. De besluiten zijn genomen in de week van 9 juli tot en met 13 juli 2001.
tel. 2459 647.
Onderstaande bouwaanvraag is ingediend.

* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 189
* veranderen en vergroten woonhuis, Julia Culpstraat 2
Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor door ons gehanteerde beleid.
Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 24 juli tot 21 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 24 juli tot 21 augustus 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Vrijstelling als bedoeld in artikel 15 WRO
Onderstaande verzoeken voor vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend.

* oprichten van een berging, Ankarastraat 4
* veranderen en vergroten van een woonhuis, Oldenzaalsestraat 603
* oprichten van een tuinhuisje, Waalstraat 18 Burgemeester en wethouders zijn op grond van de voorschriften van het verlenen. Ze zijn in principe bereid aan het verzoek mee te werken. De verzoeken liggen van 24 juli tot 7 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen.

Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 24 juli tot 7 augustus 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Voor onderstaand perceel is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV:

* in gebruik nemen van een winkelpand, Smutsstraat 36
Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van Burgemeester en wethouders een winkel te vestigen. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 24 juli tot 7 augustus 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u gedurende deze periode schriftelijk indienen bij het College van B en Doorbreking van de aanhoudingsplicht

Er is een bouwplan ingediend voor

* het veranderen en vergroten van een woonhuis, op het perceel Deldenerdijk 61

Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ter plaatse maar is wel in overeenstemming met het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2000, dat vanaf 23 mei 2001 ter inzage ligt. Hierdoor moeten Burgemeester en wethouders op grond van artikel 50, lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid kunnen Burgemeester en wethouders op basis van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.

Ter inzage en zienswijzen

Het bouwplan ligt van 24 juli tot 21 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunnen gedurende deze periode schriftelijk worden ingediend bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.


Ontwerpbesluiten tot gedeeltelijke intrekking vergunning Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat het voornemen bij onder vermelde besluiten over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de revisievergunning die eerder op 31 juli 1997 onder nummer 7824 ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan:
* Maatschap G.B.H. en B.H. Nijhof voor een melkrundvee en vleesvarkensbedrijf, Brinkhuisweg 24
De voorgenomen intrekking heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van 148 vleesvarkens, met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 370,0 kg ammoniak per jaar respectievelijk 7,5 mol potentieel zuur per hectare per jaar.

Het besluit tot intrekking staat in onmiddellijke verband met de wens de vrijvallende ammoniakproductieruimte te betrekken bij de beoordeling van de voorgenomen uitbreiding van de rundveehouderijtak binnen de inrichting, gelegen aan de Brinkhuisweg 4 te Hengelo. Voor deze uitbreiding van de rundveehouderijtak zal, op grond artikel 8.40 Wet milieubeheer, een melding worden ingediend in het kader van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, waarin de betreffende rechten zijn opgenomen.

Terinzagelegging en beroep

Het ontwerpbesluit ligt vanaf woensdag 25 juli 2001 gedurende veertien dagen ter inzage bij de Afdeling Milieu, telefoon 2459655. Gedurende deze periode kunt u hiertegen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Verzocht kan daarbij worden de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

In beginsel kunnen slechts belanghebbenden die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een van de te nemen intrekkingbesluiten later beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een zodanig beroep kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening. Een belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij het te nemen besluit.

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij van plan zijn om - onder het stellen van voorschriften, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken - ingevolge de Wet milieubeheer een oprichtingsvergunning te verlenen aan:

* E.A.H. Wargerink voor een vee- en paardenhouderij, Enschedese Havenweg 30.

De te verlenen vergunning heeft betrekking op een nieuw te bouwen machineberging/ veestalling en het houden in stallen van 20 stuks vrouwelijk jongvee, 100 legkippen, 6 volwassen paarden en 2 paarden in opfok, een en ander met bijbehorende emissie en depositie van ammoniak.
Ter inzage en bedenkingen
De ontwerpbeschikking met vergunningaanvraag en de daarbij behorende stukken en opgemaakte bescheiden liggen van 25 juli tot 23 augustus 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunnen schriftelijk door een ieder worden ingebracht tot bovengenoemde datum. De gemotiveerde bedenkingen kunt u richtten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan het gemeentebestuur verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een openbare zitting waar mondeling bedenkingen kunnen worden ingebracht en waar tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van de beschikking.

Tegen de hierna op de aanvraag om vergunning te nemen beschikking kan later beroep worden ingesteld, zowel door degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking als door degene die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Ook staat beroep open voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de beschikking in vergelijking tot het ontwerp daarvan worden aangebracht.
Melding artikel 8.41
Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, welke zijn ontvangen van:
* Den Boer in verband met het van toepassing worden van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer voor een inrichting voor een bouw- en installatiebedrijf, Tuindorpstraat 48
* De Backerie v.o.f. in verband met het oprichten van een inrichting voor de verkoop van brood en broodproducten, tevens koffieshop voor koffie, thee, frisdranken e.d., Thiemsbrug 45 (Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven mileubeheer)


* Echte bakker Wouda C.V. in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer voor een bakkerij, Van Ostadestraat 53

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.
Rectificatie
In de Hengelos Dagblad van 17 juli jongstleden is per abuis een verkeerd adres opgenomen in de publicatie, betreffende de melding ontvangen van Hodes Bouwsystemen van het op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluit. De juiste gegevens zijn: inrichting voor de montage van mobiele kantoorunits, Esrein, hal 12 Stork.
geen bezwaar en/of beroep open.
De meldingen met bijbehorende stukken kunnen vanaf woensdag 25 juli worden bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Deel: ' Mededelingen van de Gemeente Hengelo '
Lees ook