Ingezonden persbericht


Afdeling Communicatie
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
tel.0118-675450

fax 0118-675452

P E R S B E R I C H T
3 juni 2002

"Meedenken over sport in de gemeente Middelburg"

In het kader van de " b r e e d t e s p o r t i m p u l s " , verbetering van het lokale sport-
en bewegi n g s a a n b o d , houdt de gemeente M i d d e l b u r g samen met de Zeeuwse Sportraad drie b i j e e n k o m s t e n over het toekomstig sportbeleid in Middelburg. De b i j e e n k o m s t e n staan in het teken van een subsidie

-aanvraag bij het ministerie van
V o l k s g e z o n d h e i d Welzijn en Sport.

De eerste bijeenkomst heeft als thema "Sport en bewegen voor verschillende doelgroepen" en is op 4 juni, aanvang 19.30 uur. Veel mensen willen bewegen en sporten. Het aanbod voor s p e c i f i e k e doelgroepen is echter beperkt of te weinig op maat. Centrale vraag: hebben de niet- v e r e n i g i n g s g e b o n d e n sport- en
beweeggroepen die er al zijn, nog ondersteuning nodig?

De tweede bijeenkomst op woensdag 12 juni, aanvang 15.30 uur, heeft als thema: " O n d e r w i j s , brede school, voorschoolse en naschoolse opvang". Hoe kan h
et b e w e g i n g s o n d e r w i j s versterkt
worden? Kan de samenwerking met s p o r t v e r e n i g i n g e n worden versterkt? Moeten we meer doen aan s p o r t k e n n i s m a k i n g of buurtsport?

De derde bijeenkomst, op dinsdag 18 juni om 19.30 uur, heeft als thema " o n d e r s t e u n i n g van sportverenigingen". L e d e n a a n t a l l e n worden minder, kaderleden zijn moeilijk te vinden en er moeten steeds meer wetten en regels worden nageleefd. Welke k n e l p u n t e n hebben de s p o r t v e r e n i g i n g e n ? Waar hebben zij, nu en in de toekomst, behoefte aan.

De drie bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van Scoop

(Zeeuws Instituut voor Welzijn, Zorg en Cultuur), Achter de Houttuinen 8 te Middelburg. Naast een afvaardiging van de gemeente Middelburg en de Zeeuwse sportraad zullen er ook v e r t e g e n w o o r d i g e r s van diverse vereni gingen, bedrijven en
instellingen aanwezig zijn.

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Otto Recourt, b e l e i d s m e d e w e r k e r Sport van de gemeente M i d d e l b u r g , telefoonnummer 0118 675373.

Deel: ' Meedenken over sport in de gemeente Middelburg '
Lees ook