Provincie Utrecht

Persbericht

Méér aandacht voor allochtonen met lichamelijke handicap

15-05-2002
De stem van allochtonen in deze provincie, met een lichamelijke handicap, wordt nog maar zelden gehoord. Voor veel dienstverleners zijn deze mensen onbekend, terwijl zij er wel degelijk zijn. Daarbij komt dat nogal wat allochtone migranten met een chronische ziekte of een handicap een informatieachterstand hebben.

GS willen daarom actief meewerken aan een hecht contact met deze doelgroep, zodat hun belangen beter behartigd worden. De komende twee jaar wil het college daarom investeren in het project "Gekleurde Belangenbehartiging". Dit project wordt uitgevoerd door twee opbouwwerkers met een Marokkaanse en Turkse achtergrond. Hun taak zal bestaan uit het mobiliseren van migranten die behoefte hebben aan zorg om hen vervolgens in contact brengen met zorgverleners. De opbouwwerkers worden geplaatst bij het Provinciaal Patienten- en Consumentenplatform Utrecht. GS willen voor dit jaar ruim 12.000 beschikbaar stellen, voor 2002 wordt nog eens 28.000 gereserveerd.

Verbetering informatievoorziening
Een ander initiatief dat kan rekenen op steun van het Utrechtse college van GS richt zich op verbetering van de regionale informatievoorziening door de Sociaal-Pedagogische Dienst, met aandacht voor aanstelling van een projectleider en de aanschaf van computers die geschikt zijn gemaakt voor gebruik door deze doelgroep. Bovendien kan met een provinciale subsidie van 23.000,- een opleiding worden uitgevoerd, waarbij hulpverleners wordt geleerd hoe om te gaan met mensen met hersenletsel. Deze training wordt uitgevoerd door het Hersenletselteam van WARM.

Deze projecten worden gesubsidieerd uit een provinciaal budget waarmee de provincie de regiovisie voor mensen met een lichamelijke handicap uitvoert. Jaarlijks is hiervoor ruim 90.000,- beschikbaar. Bovenstaande voorstellen van GS komen op 27 mei voor advies aan de orde in de statencommissie Zorg en Welzijn.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Méér aandacht voor allochtonen met lichamelijke handicap in Utrecht '
Lees ook