Gemeente Tilburg


5-1-99

Meer afvalscheiding in hoogbouw

Proef met ondergronds systeem naast ombouw van garageboxen

Het college van b&w gaat de gemeenteraad voorstellen om de gescheiden afvalinzameling in Tilburgse hoogbouwcomplexen verder uit te breiden. Dit krijgt ondermeer gestalte door zo'n 50 garageboxen om te laten bouwen tot containerruimten. Hierin wordt papier, GFT en restafval gescheiden ingezameld. Voor het ombouwen van een garagebox krijgt de eigenaar van het complex 35.000 subsidie. Verder wordt voorgesteld om op 20 locaties in Tilburg een proef te houden met een ondergronds inzamelsysteem. Dit gebeurt op locaties waar ombouw van garageboxen niet mogelijk is.

Ombouw garageboxen
In portiekflats en enkele (oudere) galerijflats is het lastig om geschikte containerruimten voor gescheiden inzameling van afval te realiseren. In totaal gaat het om 296 complexen met ± 7500 woningen. Het afval wordt hier momenteel nog ongescheiden ingezameld via verzamelcontainers, die grotendeels buiten staan. Dit levert voor de omwonenden veel overlast op (zwerfvuil, illegale stort en vandalisme). Het ombouwen van garageboxen tot gezamenlijke containerruimten biedt hiervoor een oplossing. De gemeente stelt voor de ombouw van een garagebox 35.000 ter beschikking: 20.000 investeringsvergoeding en 15.000 vergoeding voor huurderving. (De beheerkosten komen voor rekening van de eigenaar.) Voorwaarde is dat de garagebox vrij is, op redelijke loopafstand van de woningen ligt (ca. 75 meter) en ca. 25 woningen kan bedienen. Verder moet de containerruimte voldoen aan de bepalingen uit het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Op basis van deze voorwaarden komen zo'n 50 garageboxen in aanmerking voor ombouw.

Terugwerkende kracht
Op 30 locaties zijn inmiddels adequate voorzieningen voor gescheiden inzameling aangebracht. Voorgesteld wordt om de eigenaren hiervoor alsnog een vergoeding te betalen. Deze bedraagt 35.000 voor een aangepaste garagebox (7 gevallen) en 20.000 per 25 woonaansluitingen die gebruik maken van een andere adequate voorziening, zoals een aangepaste bestaande containerruimte (23 gevallen).

Proef met ondergrondse containers
In bijna 200 hoogbouwcomplexen die nog resteren is ombouw van garageboxen niet mogelijk of financieel niet goed haalbaar. Voor deze situaties zou een ondergronds container-systeem voor papier en restafval het beste alternatief zijn. Hierbij wordt afgezien van de aparte inzameling van GFT-afval. Dit brengt namelijk grote extra kosten met zich mee, terwijl het rendement en de kwaliteit van dit afval bij hoogbouwcomplexen laag is. Omdat het ondergronds systeem in Tilburg nieuw is en hier aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn, wordt voorgesteld om dit systeem eerst op kleine schaal voor een jaar uit te proberen. Dit biedt gelegenheid om het milieu-rendement, de gebruiksvriendelijkheid en de efficiency in de praktijk uit te testen en zonodig te verbeteren. Voor de proef worden 20 locaties geselecteerd, waar op dit moment de meeste overlast bestaat van vandalisme, zwerfvuil en illegale stort. Ook andere maatwerkoplossingen worden bij de proef betrokken. Op basis van de ervaringen met de proeflocaties wordt te zijner tijd een definitief voorstel gedaan.

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in overleg met de Tilburgse woningbouwverenigingen. Zij hebben zich bereid verklaard aan het voorstel uitvoering te geven en de beheerkosten voor hun rekening te nemen. Ook over het vervolgtraject wordt met hen overlegd. Het raadsvoorstel wordt op 18 januari a.s. behandeld in de raadscommissie VOMIL. Op 1 februari komt het in de gemeenteraad.

Achtergrondinformatie
In april 1996 heeft de gemeenteraad besloten om in een deel van de Tilburgse hoogbouwcomplexen geschikte gesloten containerruimten te realiseren voor gescheiden afvalinzameling. Het betrof hoogbouw in de categorieën 1 t/m 3: complexen die over een inpandige container-ruimte beschikken en waar containerruimte relatief eenvoudig geschikt gemaakt kan worden. Voor gescheiden inzameling in de zogeheten categorieën 4 en 5 zou eerst een nader onderzoek plaatsvinden en een apart plan van aanpak opgesteld worden. Naar aanleiding hiervan is een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij deze complexen. Op basis van een afweging op kosten, leefbaarheid en milieurendement kwamen hieruit zowel de containerruimten als de ondergrondse afvalinzameling goed naar voren. De containerruimte geniet hierbij de voorkeur, vanwege de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en de mogelijkheid om (zonder veel extra kosten) GFT-afval gescheiden in te kunnen zamelen.

Deel: ' Meer afvalscheiding in hoogbouw Tilburg '
Lees ook