PUBLICATIES/Pers

Persbericht d.d. 28/08/01

Meer arbeidsgehandicapten aan het werk

Van de totale groep arbeidsgehandicapten heeft 33% (ofwel 383.481 mensen) een of andere vorm van dienstverband. Dat is 12,2% meer dan eind 1998 toen 341.865 (ofwel 30,5%) arbeidsgehandicapten werkten. Met name onder ex-arbeidsongeschikten (67,5%), mensen die minder dan 15% arbeidsongeschikt zijn (75%) en mensen met diverse voorzieningen is het percentage werkenden hoog.

Nederland telde in 1999 ruim 1,1 mln. arbeidsgehandicapten1. Deze groep bestaat voor 80% uit mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid en voor 14% uit mensen van wie de uitkering de afgelopen vijf jaar is beëindigd.

Een groot deel van de arbeidsgehandicapten heeft recht op een uitkering. Van de mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid heeft in 1999 bijna een kwart een dienstverband, ruim 225.000 personen. In 1998 was dit nog ruim 198.000. Daarmee is het aantal werkende ao-uitkeringsgerechtigden gestegen met 13,5% ten opzichte van 1998. Het aantal werkende uitkeringsgerechtigden is procentueel sterker gestegen dan het totaal aantal uitkeringsgerechtigden. De totale populatie uitkeringsgerechtigden is gestegen met 3,4%.

De leeftijdsverdeling van de werkende arbeidsgehandicapten is anders dan die van de niet-werkenden. De niet-werkende arbeidsgehandicapten zijn ouder: tweederde van hen is ouder dan 45 jaar, en 40% is boven de 55 jaar. Bij de werkende arbeidsgehandicapten is maar 16% ouder dan 55 jaar en zit het grootste deel in de groep 35-54-jarigen, ruim 60%.

Van de mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid is ook bekend in welke mate zij arbeidsongeschikt zijn. Het merendeel van hen (73%) is volledig arbeidsongeschikt, 15% van de volledig arbeidsongeschikten werkt. Van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten werkt bijna de helft (49%).

Deze gegevens zijn vermeld in de publicatie Kwartaaloverzicht arbeidsongeschiktheid, eerste kwartaal 2001 die door het Lisv is uitgegeven. Daarin zijn voornamelijk statistische gegevens opgenomen over de ontwikkeling van de WAO, de WAZ en Wajong in het eerste kwartaal.
1 Arbeidsgehandicapt zijn volgens de Wet Rea alle werkzoekenden die door ziekte of gebrek niet in staat zijn hun eigen werk te hervatten of ander werk te vinden. Hieronder de volgende groepen:
* mensen met een volledige of gedeeltelijke uitkering WAO, WAZ of Wajong;

* mensen met een (subsidie voor) voorziening voor behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid;

* ex-WSW-ers en mensen die tot de doelgroep van de WSW behoren maar geen WSW-dienstverband hebben;

* mensen die niet behoren tot de voorgaande doelgroepen maar bij wie op grond van een medisch-arbeidskundige beoordeling is vastgesteld dat ze arbeidsgehandicapt zijn.

Deze groepen behoren tot de Rea-doelgroep tot 5 jaar nadat de uitkering, voorziening of subsidie of het WSW-dienstverband is beëindigd. In de kwartaalpublicatie zijn alleen de eerste twee groepen en de ex-WSW-ers geteld. Het volledig in beeld krijgen van de andere groepen is nog niet mogelijk.Dit persbericht is gebaseerd op de volgende publicatie: Kwartaaloverzicht arbeidsongeschiktheid 1-2001

Deel: ' Meer arbeidsgehandicapten aan het werk '
Lees ook