FEDERATIE OPVANG

Steeds meer asielzoekers/illegalen in maatschappelijke opvang
RTL 4 Nieuws brengt resultaten onderzoek Federatie Opvang

STEEDS MEER ASIELZOEKERS EN ILLEGALEN IN DE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Het RTL-Nieuws van dinsdag 21 maart 2000, 18.00 uur, bracht de resultaten van een onderzoek van de Federatie Opvang naar het aantal asielzoekers en illegalen dat een beroep doet op de maatschappelijke opvang. De Federatie Opvang verzamelde gegevens van de bij haar aangesloten instellingen voor dak- en thuislozenzorg en crisisopvang.
De uitkomsten zijn weinig geruststellend: in 1999 blijken de instellingen aan 1596 asielzoekers onderdak te hebben geboden. Op dit moment (maart 2000) maken 375 mensen gebruik van de laagdrempelige voorzieningen in de maatschappelijke opvang. Het onderzoek vond plaats via een enquête die aan 70 van de 100 aangesloten instellingen is verstuurd. Hierop reageerden 52 instellingen. Niet alle instellingen registreren bezoekers op verblijfstitel. Het getal van 1596 is dan ook eerder een vaststelling aan de voor-zichtige kant van het werkelijke aantal personen dat hulp is geboden. In dit getal zijn niet inbegrepen de illegale vrouwen die worden opgevangen in de vrouwenopvangvoorzieningen. Dit aantal wordt geschat op 1200. Van de instellingen constateert 65% een toename van het aantal asielzoekers dat een beroep op de opvang doet. Het sterkst zijn de signalen uit de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en de grote steden in de Randstad. Ook kleinere steden als Bergen op Zoom, .s Hertogenbosch en Apeldoorn melden een toename.
De toestroom van asielzoekers stelt de opvangvoorzieningen voor grote problemen. De criteria waarop iemand wordt toegelaten zijn 'normaal gesproken' zijn/haar sociale status, het dak- of thuisloos zijn en zich niet kunnen redden op straat. Het is de wettelijke opdracht van de maat-schappelijke opvang om mensen in een dergelijke situatie een dak boven het hoofd te bieden. Veel van de genoemde illegalen en (ex-)asielzoekers voldoen in hoge mate aan deze criteria Als de instellingen deze mensen opnemen vanwege een schrijnende en inhumane situatie, druist dit in tegen de bedoelingen van Rijk en subsidiegevers (gemeenten). Het niet opnemen gaat echter regelrecht in tegen de beroepsethiek van de medewerkers en leidt onherroepelijk tot een toename van de dak- en thuisloosheid en zichtbaarheid daarvan op straat.
Een tweede probleem is dat bij het huidige beleid deze nieuwe groep de bestaande doelgroepen in de opvang gaat verdringen. Tot slot is het een probleem dat de instellingen voor de dekking van de kosten die aan de opvang verbonden zijn geheel afhankelijk zijn van de bereidheid van gemeenten om hieraan bij te dragen.

De Federatie Opvang heeft de problematiek vandaag ook onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris van Justitie, de heer Mr. M.J. Cohen. In een brief vraagt zij de staatssecretaris om duidelijkheid te verschaffen over de te volgen gedragslijn en doet daar tegelijkertijd voorstellen voor:

- Asielzoekers die nog op één of andere manier in procedure zijn moet opvang binnen de centra van het COA niet worden onthouden;
- Voor de groep vreemdelingen, waarvan de procedure formeel is beëindigd maar die technisch niet zijn te verwijderen moet van Rijkswege een werkbare oplossing komen. Alle kwetsbare mensen hebben voedsel, onderdak en een vorm van zorg nodig;

- Om de opvang van de meest schrijnende gevallen in de maatschappelijke opvang mogelijk te maken moet een Illegalenfonds voor de maatschappelijke opvang worden opgericht of moet het reeds bestaande Illegalenfonds voor de gezondheidszorg haar criteria voor steun verruimen.

Voor meer informatie of toezending van stukken kunt u contact opnemen met:
Federatie Opvang, Johan Gortworst, plaatsvervangend directeur Telefoon: +30 2316403 - GSM 06 214 000 85
(Of: 06 55 33 51 74)
E-mail prcom@opvang.nl
www.opvang.nl

21 mrt 00 18:03

Deel: ' Meer asielzoekers/illegalen in maatschappelijke opvang '




Lees ook