Provincie Groningen

Groningen, 12 april 2000 Persbericht nr. 70

Meer beleidsvrijheid voor gemeenten in nieuw artikel 19

Gemeenten kunnen zelf vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan op basis van aanvaard gemeentelijk beleid. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Tevens hebben GS een lijst vastgesteld met gevallen die voor delen van de provincie geldt, waarbij geen verklaring van geen bezwaar nodig is. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het ruimtelijke ordenings-beleid van de provincie Groningen die voort komen uit de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Deze wijziging moet de bestuurslasten verminderen en het ruimtelijke ordeningsbeleid slagvaardiger maken.

Wijziging van de WRO

Per 3 april 2000 is de wijziging van de WRO in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de gemeentelijke bevoegdheden tot het verlenen van vrijstelling van een geldend bestemmingsplan, deze zijn nu samengevoegd in een nieuw artikel 19. Het nieuwe artikel 19 kent drie onderdelen, te weten:


* de zelfstandige projectprocedure

* de aangewezen projectprocedure

* de algemene vrijstellingsregeling


1. De algemene vrijstellingsregeling

De eerste maatregel om de bestuurslasten te verminderen is de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders om voor meer plannen dan tot nu toe zelfstandig vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Deze gevallen zijn door de regering in een nadere regeling opgesomd (artikel 20 Bro).


2. De aangewezen projectprocedure

Een tweede maatregel om de bestuurslasten te verminderen is de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan in door GS aangegeven gevallen. Deze gevallen worden aangewezen na overleg met de inspecteur van de ruimtelijke ordening. Voorwaarde daarbij is dat het project moet zijn voorzien van een "goede ruimtelijke onderbouwing". GS kunnen aangegeven onder welke omstandigheden vooraf een verklaring van geen bezwaar is vereist.

GS hebben de volgende categorieën van gevallen aangewezen waarin burgemeester en wethouders zelfstandig vrijstelling kunnen verlenen.
* Vrijstelling op basis van aanvaard gemeentelijk beleid
Het gaat bij deze categorie om projecten die passen in een gemeentelijk of intergemeentelijk structuurplan, een structuurschets of -visie, een ontwerp-bestemmingsplan of enig ander ruimtelijk document, waarmee de Commissie Bestemmingsplannen heeft ingestemd.
* De provinciale vrijstellingenlijst

De door GS vastgestelde lijst beperkt zich tot projecten met een meer incidenteel karakter en een lokale impact. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het landelijk gebied en de bebouwde kom. Voor projecten waarbij bovenlokale belangen kunnen zijn betrokken is het vereiste van een verklaring van geen bezwaar gesteld.


3. De zelfstandige projectprocedure

Dit gaat om projecten die buiten de hierboven genoemde categorieën 1 en 2 vallen . Deze projecten kunnen alleen gerealiseerd worden nadat GS een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten provincie Groningen, tel.nr. 050 3164075.

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer beleidsvrijheid gemeenten Groningen in nieuw artikel 19 '
Lees ook