Productschappen Vee, Vlees en Eieren

persbericht nr. 49, d.d. 8 oktober 1999

OVERHEIDSBELEID: meer dan halvering aantal varkenshouderijen

Door overheidsmaatregelen zal het aantal varkensbedrijven in tien jaar afnemen van zo'n 16.000 nu tot circa 7.000.
De productiekosten liggen in Nederland sinds 1997 al ruim boven het niveau van de Fransen en de Denen. Sinds begin 1998 komen de opbrengsten al niet meer boven de kostprijzenuit. Bovendien zullen die kosten dramatisch verder stijgen. Dat blijkt uit berekeningen van het Proefstation voor de Varkenshouderij (PV) in opdracht van het PVV-bestuur.

Door het Europese graanbeleid is het concurrentievoordeel van de Nederlandse varkenssector medio jaren `90 omgeslagen in een flink nadeel. Mede door de kosten van de mestproblematiek produceerde Frankrijk in 1997 al zo'n 10 cent per kilo geslacht gewicht goedkoper en Denemarken zelfs nog voordeliger.

Het Nederlandse overheidsbeleid heeft er sindsdien toe geleid, dat de kosten vanaf 1998 relatief verder zijn gestegen. Door de grote verliezen die daardoor worden geleden is de financiële rek er in de varkenshouderij uit en is de kans op overleving voor de varkensbedrijven aanzienlijk verkleind.

Kostenstijgingen

Afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie, lopen de verwachte stijgingen van de productiekosten uiteen van 40 cent per kg geslacht gewicht in het meest gunstige geval. Dat betreft dan nieuwbouwstallen waar de mest op het eigen bedrijf kan worden aangewend. In het ongunstige geval van verbouwing van de bestaande stallen en een volledige afzet van mest aan derden, komt de kostenverhoging op bijna 100 cent. De concurrentie van landen zoals Frankrijk en Denemarken maakt het onmogelijk om deze extra kosten door te berekenen in de eindprijs.

Overlevingskansen

De totale kostenstijgingen zullen per saldo de in het verleden behaalde -gemiddelde- marges teniet doen. Alleen bedrijven die een kostprijs ver beneden het gemiddelde kunnen realiseren, zullen overleven. De consequenties voor de werkgelegenheid zijn vooralsnog moeilijk te schatten, maar zullen in het licht van de maatregelen die het Ministerie van Landbouw in voorbereiding heeft, zeer negatief zijn.

Deel: ' Meer dan halvering aantal varkenshouderijen '
Lees ook