expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: MEER DAN VIJF MILJOEN VERKEERSBOETES IN 1998

3829

17.08.99

MEER DAN VIJF MILJOEN VERKEERSBOETES IN 1998

In 1998 zijn ruim 5,2 miljoen verkeersboetes voor inning aan het CJIB aangeboden. Dit zijn er ruim zeshonderdduizend meer dan in 1997. Deze toename is het gevolg van een intensievere controle door de politie en door de gebiedsgebonden projecten, die de verkeersveiligheid op specifieke locaties moeten verhogen. De acht projecten - ook Friesland en IJsselland startten een project - leverden ruim 860 duizend boetes op. Net als in voorgaande jaren is ruim 95 procent van de boetes binnen een jaar geïnd. Dit staat in het jaarverslag dat het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) heeft uitgebracht. In 1998 is de coördinatie van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen aanzienlijk verbeterd. Sinds eind 1996 verzorgt het CJIB de coördinatie van arrestatiebevelen voor de zogenaamde niet-melders. Niet-melders zijn veroordeelden die zich niet vrijwillig hebben gemeld bij de penitentiaire inrichting waar zij een vrijheidsstraf moeten ondergaan. Voor deze veroordeelden worden cellen gereserveerd. Op basis van deze planning geeft het CJIB opdracht tot insluiten aan de politie. Een meer overzichtelijke en snellere afhandeling heeft tot resultaat gehad dat in 1998 ruim dertienduizend vonnissen zijn afgedaan; een stijging van meer dan vijfenhalfduizend zaken ten opzichte van 1997. Een belangrijke oorzaak van deze toename is dat het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA) van het CJIB nu rechtstreeks de vonnissen krijgt aangeleverd, in een .oogopslag. over het volledige beeld van een veroordeelde beschikt en meteen beoordeelt of hij of zij voor aansluitende executie, zelfmelding of arrestatie in aanmerking komt. Ook de betere samenwerking tussen de verschillende justitiële partijen die bij insluiting zijn betrokken, heeft bijgedragen aan een efficiëntere werkwijze.

Er werden in 1998 dertienduizend personen bij het CJIB gemeld, van wie ruim zesenhalfduizend vrijheidsstraffen, ruim veertienduizend geldboetevonnissen en bijna vijfduizend WAHV-zaken ten uitvoer werden gelegd. Stonden tijdens de startfase van het LCA gemiddeld nog zo.n vier vonnissen per arrestant open, inmiddels is dit aantal gedaald naar ongeveer anderhalf. Ook het percentage arrestanten dat niet kon worden geplaatst, is gedaald van twaalf procent in 1997 naar zes procent in 1998. Het betreft hier voornamelijk vrouwen, die vanwege plaatsgebrek niet in een penitentiaire inrichting terecht kunnen. Door in december vorig jaar extra vrouwencapaciteit in de inrichtingen te creëren, daalde het percentage zelfs naar drie procent.

In 1998 zijn ruim zeventienduizend personen die zonder tussenkomst van het CJIB zijn gedetineerd, gecontroleerd op zaken voor aansluitende executie, een toename van elfduizend ten opzichte van 1997. Meer dan elfduizend zaken konden aansluitend worden afgedaan.

In de tweede helft van 1997 is het CJIB gestart met de inning van sancties voor onverzekerd rijden. Vorig jaar is deze activiteit goed op gang gekomen. De Dienst Wegverkeer leverde maar liefst meer dan zestienduizend zaken aan.

Het CJIB heeft in 1998 bijna 119.000 geldboetevonnissen voor inning aangeboden gekregen, zestienduizend minder dan in 1997. Daarnaast zijn bijna zevenhonderd ontnemingsmaatregelen en bijna vijfduizend schadevergoedingsmaatregelen in behandeling genomen.

Deel: ' Meer dan vijf miljoen verkeersboetes in 1998 '
Lees ook