Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-018
DATUM: 29-1-1999

Meer geld voor onderhoud dijken

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zal een andere sleutel vaststellen voor de verdeling van de gelden voor het onderhoud van de dijken in Nederland. Op basis van die verdeelsleutel krijgt Flevoland vanaf 1999 jaarlijks een extra bedrag van f 80.000,-. Bij het vaststellen van een nieuwe verdeelsleutel zag het er in eerste instantie naar uit dat Flevoland 570.000,- minder zou krijgen. Mede op aandrang van Flevoland heeft het IPO besloten een onderzoek te doen naar een andere oplossing met als resultaat meer in plaats van minder geld voor Flevoland. De dijken in Flevoland worden door de waterschappen onderhouden. De waterschappen krijgen een bijdrage in de kosten die ze voor het onderhoud van de dijken moeten maken. Tot 1994 werd deze bijdrage door het rijk verstrekt. Sinds 1994 worden deze bijdragen door de provincies aan de waterschappen verstrekt. De gezamenlijke provincies ontvangen hiervoor een totaalbedrag van het rijk dat vervolgens via een bepaalde verdeelsleutel aan de afzonderlijke provincies wordt toegedeeld. Deze verdeelsleutel wordt door de provincies in onderling overleg vastgesteld. Toen in 1996 de Wet op de waterkering werd vastgesteld, kwamen meer dijken voor een onderhoudsbijdrage in aanmerking en moest er door het IPO een nieuwe sleutel worden vastgesteld. De verdeelsleutel zoals deze eind
1997 werd vastgesteld pakte voor Flevoland minder gunstig uit. Flevoland zou daarbij jaarlijks f 570.000,- minder ontvangen dan bij de "oude" verdeelsleutel het geval was. Omdat er twijfels waren over de juistheid van deze verdeelsleutel heeft het IPO mede op aandrang vanuit Flevoland, besloten om onderzoek te doen naar mogelijk andere oplossingen om te komen tot een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria. Dit onderzoek vond in 1998 plaats, de verschillende provincies en waterschappen waren nauw bij dat onderzoek betrokken. Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot bedragen die in redelijke verhouding staan tot de werkelijke onderhoudskosten van waterkeringen in de verschillende provincies. De resultaten van het onderzoek worden door alle betrokken partijen onderschreven.

Deel: ' Meer geld voor onderhoud dijken Flevoland '
Lees ook