Ingezonden persbericht


Provincie reserveert meer geld voor stedelijke vernieuwing Ook budget voor kleine kernen

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland reserveren dit jaar meer geld voor stedelijke vernieuwing. Naast de in mei aangewezen projecten kunnen ook projecten in Waddinxveen en Giessenlanden Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) tegemoet zien. In totaal reserveren GS nu 40 miljoen gulden. Daarnaast willen GS het provinciale geld voor leefbaarheid in kleine kernen dit jaar geheel bestemmen voor stedelijke vernieuwing in die kernen.

In mei stelden GS voor om voor vijftien projecten ISV te reserveren. Enkele gemeenten moesten hun aanvraag nog wel nader onderbouwen. Dat is voor alle gemeenten gelukt, behalve voor de Rooie Buurt in de gemeente Katwijk. Uit bestuurlijke overwegingen hebben GS hiervoor toch ISV-budget gereserveerd. GS zijn van mening dat het hier een buurt betreft met grote cultuurhistorische waarde en samenhang, die dringend een investeringsimpuls behoeft. GS vinden het een loffelijk streven van de gemeente om deze cultuurhistorisch waardevolle buurt te behouden en tevens in te zetten op de integraliteit van stedelijke vernieuwing. De Katwijkse woningbouwvereniging die het complex in eigendom heeft twijfelt sterk of restauratie en renovatie van de buurt wel financieel haalbaar is. Daarom verwachten GS dat het reserveren van ISV-geld voor de Rooie Buurt een impuls zal zijn om het project van de grond te krijgen.

GS zijn verheugd dat het nog twee gemeenten is gelukt om hun projectaanvragen voldoende te onderbouwen om in aanmerking te komen voor ISV-geld. Dit betreft de centrumontwikkeling in Waddinxveen, waar met name de combinatie met bodemsanering voldoende onderbouwing leverde. Waddinxveen was in mei al door GS aangemerkt als een gemeente die een goede beleidsnotitie had opgesteld met een duidelijke gemeentelijk opgave van stedelijke vernieuwing, die mogelijkheden bood om voor de volgende tranche een voldoende onderbouwde projectaanvraag in te dienen. Het tweede project betreft de ontwikkeling van de (kleine) kern Hoornaar in de gemeente Giessenlanden vanwege de integrale aanpak van het project

Projecten in kleine kernen hebben bijzondere aandacht van GS. Vanwege hun aard hebben die projecten slechts bij hoge uitzondering kans op ISV-geld. GS vinden het wel van belang om de voortgang van het proces dat de gemeenten in korte tijd enthousiast hebben opgezet, te stimuleren. Daarom hebben GS aan PS voorgesteld om het provinciale budget voor leefbaarheid in kleine kernen in 2001 éénmalig te bestemmen voor de zeven ISV-projectaanvragen in kleine kernen die ISV-geld mislopen. Vanaf 2002 zal dit budget, groot 2,2 miljoen gulden, via een structurele regeling worden ingezet om leefbaarheid in kleine kernen in brede zin te bevorderen.

Deel: ' Meer geld voor stedelijke vernieuwing in Zuid-Holland '
Lees ook