CBS Persbericht


Datum: 15-09-99

Meer geweldsdelicten, minder diefstallen

In 1998 is de bevolking slachtoffer geweest van bijna 4,7 miljoen delicten. In dat jaar heeft de politie 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd. Uit de nieuwe CBS-gegevens over veel voorkomende criminaliteit, gebaseerd op enquêtes onder de bevolking en op politieregistraties, blijkt verder dat geweldsmisdrijven en vernielingen toenemen en dat diefstallen afnemen.

Meer geweld tegen personen

In 1998 is de bevolking met bijna 1 miljoen geweldsdelicten geconfronteerd, een toename van ruim 10% ten opzichte van 1995. Slachtoffers van geweld hebben in 1998 aanzienlijk minder delicten bij de politie gemeld dan in eerdere jaren. Het aantal ondertekende schriftelijke verklaringen is in 1998 echter vrijwel even groot als in 1995. Ten opzichte van 1995 is het aantal door de politie geregistreerde geweldsdelicten tegen personen met ruim 18 procent toegenomen. Deze ontwikkelingen lijken te duiden op een vermindering van de aangiftebereidheid van slachtoffers en een verhoogde aandacht van de politie wanneer wel aangifte wordt gedaan.

Minder diefstallen

Burgers geven aan vooral slachtoffer te zijn geweest van diefstal. In 1998 zijn 1,8 miljoen diefstallen tegen burgers gepleegd. Dat is duidelijk minder dan in 1995. Toen was sprake van bijna 2 miljoen diefstallen. Ongeveer de helft van de diefstallen wordt bij de politie gemeld. Bij circa vier op de tien diefstallen wordt een schriftelijke verklaring ondertekend. Het aantal door de politie geregistreerde diefstallen is vanaf 1995 eveneens gedaald: met 7 procent tot 840 duizend.

Vernielingen nemen toe

Vernielingen van eigendommen, zoals de auto, komen vrijwel even vaak voor als diefstallen. In 1998 gebeurde dit bijna 1,8 miljoen keer. Dit is duidelijk meer dan in 1995. Toen waren dat er 1,5 miljoen. Bijna een kwart van de vernielingen wordt bij de politie gemeld. Bij één op de zes vernielingen wordt een schriftelijke verklaring ondertekend. De politie heeft ruim 160 duizend vernielingen geregistreerd. Ten opzichte van 1995 is dit een toename van 25 procent.

Technische toelichting

Gegevens in dit persbericht zijn gebaseerd op twee bronnen, namelijk het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) en de politiestatistiek.

POLS is een doorlopende enquête over allerlei aspecten van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en bevat onder meer gegevens over door de bevolking ondervonden delicten. Aan een jaarlijkse steekproef van ongeveer 10 000 personen van 15 jaar en ouder wordt gevraagd of zij in de voorgaande 12 maanden (als benadering van een kalenderjaar) slachtoffer zijn geworden van delicten zoals mishandeling, inbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij en vernielingen. Tevens wordt gevraagd of zij dit bij de politie hebben gemeld en of daarbij een schriftelijke verklaring is ondertekend. De omschrijving van de delicten in de enquête sluit zoveel mogelijk aan op de wetsartikelen zoals die door politie en justitie worden gehanteerd.

De gegevens van de politiestatistiek komen rechtstreeks van de politiekorpsen die deze speciaal voor het CBS samenstellen. Hiertoe behoren ook delicten zonder slachtoffers en misdrijven tegen bedrijven en instellingen. Bij de registratie van misdrijven door de politie kunnen andere factoren een rol van betekenis spelen zoals automatisering, wijzigingen in prioriteiten van delicten, registratie-instructies en dergelijke.

Deel: ' Meer geweldsdelicten, minder diefstallen '
Lees ook