Provincie Utrecht

Persbericht

Meer groen voor recreatie in stadsgewest Utrecht

11-06-2002
Op meer ruimte te scheppen voor recreatie hebben provincie, BRU, gemeenten en landinrichtingscommissies mogelijke locaties aangewezen voor 324 ha extra groen in het stadsgewest Utrecht. De locaties staan opgesomd in het concept Gebiedsperspectief recreatief groen stadsgewest Utrecht. Een stuurgroep van provincie, BRU, LNV, gemeenten en het recreatieschap hebben op basis van dit rapport een advies uitgebracht. Dit advies is op 11 juni 2002 geaccordeerd door GS en noemt de volgende opties: Harmelerwaard, Bijleveld en Haarzuilens; Hollandsche IJssel en Rijnenburg; Laagraven; Maarschalkerweerd en het Rijnse park; de polder Binnenweg en het Noorderpark. Na overleg met de regio worden deze mogelijkheden verder uitgewerkt. Eind 2002 zullen provincie en BRU het Rijk een definitief gebiedsperspectief voorleggen.

Bij vaststelling van het verstedelijkingsbeleid 2005-2010, het zogeheten VINAC-convenant tussen BRU, provincie en rijk, is overeengekomen dat er 324 ha recreatief groen zal worden gerealiseerd voor de regio Utrecht. Dit groen is toegevoegd aan de 1030 ha groen op VINEX-locaties, dat nu in aanleg is in het kader van verschillende landinrichtingsprojecten.

Het Gebiedsperspectief is opgesteld door het kennis- en innovatiecentrum Stichting Recreatie, die ook het voorbereidende onderzoek uitvoerde. Tot de studie behoort een onderzoek naar de recreatiebehoefte, een inventarisatie van locaties en een haalbaarheidsonderzoek naar deze locaties. Het zoekgebied bestond uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, Woerden en IJsselstein.

Uit het onderzoek naar de recreatiebehoefte blijkt dat er vooral in het westen van stadsgewest Utrecht tekorten zijn. Het gaat dan met name om gebrek aan mogelijkheden om te wandelen, fietsen, zwemmen en zonnebaden. Utrecht, Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn en Woerden hebben met de grootste tekorten te kampen. Het meest gunstig is de situatie voor Bunnik, De Bilt en Maartensdijk.

Meer informatie: Adelei van der Velden, telefoon 258 3325 of Adelei.van.der.Velden@Provincie-Utrecht.nl

Deel: ' Meer groen voor recreatie in stadsgewest Utrecht '
Lees ook