Provincie Limburg

Meer handhavingsinformatie op internet (056)

Nieuwe gedragslijn voor openbaarheid

De Provincie Limburg gaat de uitvoering van haar taken op het gebied van handhaving zichtbaarder maken door meer informatie openbaar te maken via internet. Gedeputeerde Ger Driessen (handhaving) verwacht dat daarvan een preventieve werking uitgaat. Handhaving vraagt om openheid. De nieuwe gedragslijn is eenvoudig en helder: wie een overtreding begaat krijgt de kans om die ongedaan te maken. Dat is heel redelijk. Maar het blijft bij één waarschuwing. Blijkt de overtreding bij een tweede controle nog steeds te bestaan, dan zetten we dat op onze internetsite.

Eerder al is de Provincie Limburg begonnen met het publiceren van bestuurs-rechtelijke maatregelen (dwangsommen of bestuursdwang) via persberichten. De nieuwe gedragslijn vormt een aanvulling daarop en kan naar verwachting dit voorjaar worden ingevoerd. De informatie die dan op de provinciale internetsite is te vinden, bestaat vooral uit samenvattingen van controlerapporten. Zon samenvatting bevat de belangrijkste gegevens over een geconstateerde overtreding en de verdere bestuursrechtelijke maatregelen van de Provincie om de overtreder aan te pakken.

Openbaarheid bestuur
De actieve openbaarmaking past binnen de Wet openbaarheid van bestuur. Die wet kent twee systemen van openbaarmaking: passief (op aanvraag) en actief. Op dat laatste gebied gaat de Provincie Limburg nu een stap verder dan voorheen. Bij de openbaarmaking zal de Provincie rekening houden met de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, als de handhavingsinformatie gegevens bevat over natuurlijke of identificeerbare personen. Ook bedrijfs- en fabricagegegevens die een bedrijf vertrouwelijk aan de overheid heeft medegedeeld, vallen buiten de openbaarmaking.
26-2-2003 11:47

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer handhavingsinformatie Limburg op internet '
Lees ook