Provincie Friesland

Persberichten

Meer inspanning nodig van gemeenten voor riolering in Fryslân

De gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterleiding Friesland hebben in 1997/1988 met elkaar binnen het Bestuurlijk Overleg voor Rioleringen in Fryslân (BOR-F) afspraken gemaakt om de problemen met betrekking tot de riolering en niet gezuiverde lozingen aan te pakken. Het BOR-F heeft onlangs deze afspraken geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie vallen over het algemeen tegen: de meeste gemeenten hebben nog flink wat werk te verzetten. Het BOR-F vraagt deze gemeenten nu om de knelpunten bij de rioleringen en de ongezuiverde lozingen voortvarend aan te pakken.

Afspraken riolering in Fryslân
De belangrijkste afspraken op het gebied van riolering en ongezuiverde lozingen in Fryslân zijn:
a in 1999 moeten de grootste knelpunten bij de overstorten zijn opgelost; voor 2001 moeten gemeenten voldoen aan de basisinspanning (de helft minder verontreiniging van het oppervlaktewater door rioolstelsels);
b ongezuiverde lozingen in de (zeer) kwetsbare gebieden voor huishoudelijk afvalwater moeten zo mogelijk vóór 2000 aangesloten worden op de riolering;
c ongezuiverde lozingen in gemeenten met weinig of géén kwetsbaar gebied moeten zo mogelijk vóór 2002 aangesloten worden op de riolering;
d vóór 2005 moet bij ieder perceel dat niet op het riool aangesloten kan worden, een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) geplaatst zijn. Dit is een wettelijke verplichting.

Met uitzondering van de gemeente Nijefurd, hebben alle Friese gemeenten onderschreven dat ze zich zullen inspannen om deze afspraken na te komen.

Bij de evaluatie is met name gekeken naar twee onderdelen van de rioleringsproblematiek: de basisinspanning en de aanpak van de gemeenten voor het buitengebied.

Basisinspanning
Uit de evaluatie blijkt dat de gemeenten in Fryslân op het gebied van de basisinspanning iets voor lopen op de overige gemeenten in Nederland. Toch voldoet bijna 60 % van de Friese gemeenten niet aan de afspraak om vóór 2001 te voldoen aan de basisinspanning. Er zijn zelfs enkele gemeenten die pas na 2005 zullen voldoen aan de basisinspanning.

Basisinspanning bereikt voor 2001
aantal gemeenten: 13
totaal Fryslân: 42%
Nederland: 38%

Basisinspanning berekt voor 2002
aantal gemeenten: 4
totaal Fryslân: -
Nederland: -

Basisinspanning bereikt voor 2005
aantal gemeenten: 11
totaal Fryslân: 87%
Nederland: 85%

Basisinspanning bereikt na 2005
aantal gemeenten: 3
totaal Fryslân: -
Nederland: -

Bovenstaande is gebaseerd op gegevens van gemeenten en, voor zover niet beschikbaar, op de inschatting van Wetterskip Fryslân. Volgens eigen zeggen hebben gemeenten de volgende problemen met de gemaakte afspraken:

- te weinig geld voor riolering beschikbaar;
- te laat begonnen met het maken van plannen;
- vertraging opgelopen bij de vergunningverlening voor overstorten.

Aanpak Buitengebied
De Niet op het Riool Aangesloten Percelen (NRAP's) worden per gemeente geïnventariseerd. Vervolgens wordt per gemeente door de provincie, wetterskip Fryslân, Waterleiding Friesland en de betrokken gemeente bepaald welke percelen tot de (zeer) kwetsbare gebieden voor huishoudelijk afvalwater gerekend moeten worden en welke niet. Vervolgens wordt bepaald op welke wijze de ongerioleerde lozingen aangepakt moeten worden: aansluiten op de riolering of plaatsen van een IBA. Bij consensus over de aanpak van het buitengebied kan de gemeente voor die percelen waar niet gerioleerd wordt, ontheffing vragen.

Het resultaat tot nu toe is:

- 19 gemeenten (excl. waddeneilanden) hebben geïnventariseerd welke percelen niet zijn aangesloten op de riolering;
- voor 8 gemeenten is bepaald of de NRAP's al dan niet tot (zeer) kwetsbaar gebied gerekend moeten worden (in de loop van dit jaar worden dit er waarschijnlijk 15);

- de waddeneilanden hebben het buitengebied reeds aangepakt; Gaasterland is momenteel bezig; de gemeenten Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en Harlingen kunnen nu beginnen met de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden in het buitengebied;
- 1 gemeente heeft een aanvraag voor ontheffing zorgplicht buitengebied ingediend.

Financiële aspecten voor de burger
In BOR-F verband zijn er in 1997/1998 wel aanbevelingen gedaan over de financiële aspecten van sanering van bestaande individuele lozingen voor de burgers. Deze aanbevelingen zijn echter niet bindend. De gemeenten mogen zelf beslissen in hoeverre de burger een eigen bijdrage betaalt aan de riolering of de plaatsing van een IBA. Dit heeft resulteert in een enorm verschil tussen de gemeenten. Sommige gemeenten vragen een eigen bijdrage van 7.000,-; andere vragen niets.

Deel: ' Meer inspanning gemeenten nodig voor riool in Friesland '
Lees ook