CBS Persbericht


Datum: 07-04-99

Meer kantoren op komst

Architecten hebben in 1998 voor het eerst voor meer dan 4 miljard gulden opdrachten ontvangen voor het ontwerpen van kantoren. Ruim driekwart van dit bedrag komt volgens het CBS voor rekening van opdrachten voor de zakelijke dienstverlening. Noord-Holland is de provincie met de grootste waarde aan ontvangen bouwprojecten.

Grootste deel bouwplannen voor zakelijke dienstverlening

In 1998 hebben architecten voor 4,4 miljard gulden opdrachten ontvangen voor het ontwerpen van bouwplannen voor kantoren. Dat is 19% meer dan in 1997 en zelfs ruim twee keer zoveel als in 1996. De groei is het gevolg van een sterke toename bij de zakelijke dienstverlening. In 1996 bedroeg het orderbedrag voor kantoren voor deze sector 1 miljard gulden, in 1997 was dat 2,5 miljard en in 1998 zelfs 3,4 miljard gulden.

Meeste plannen voor Noord-Holland

De meeste projecten voor kantoorbouw zijn bestemd voor de provincie Noord-Holland. Van het totale bedrag aan ontvangen orders is 26% bestemd voor deze provincie (1,2 miljard gulden). Voor Zeeland zijn de minste ontwerpopdrachten ontvangen, slechts 31 miljoen gulden is voor deze provincie bestemd.

Verleende bouwvergunningen op een lager niveau

De opdracht voor het ontwerpen van een bouwplan gebeurt ruim voor het aanvragen van de benodigde bouwvergunning. Dat is ook aan de cijfers te zien. In 1998 is voor 2,8 miljard gulden door gemeenten aan bouwvergunning verleend voor kantoorgebouwen. Dit is een toename van 45% ten opzichte van 1997. Ongeveer tweederde deel hiervan is bestemd voor de zakelijke dienstverlening.

Onderhanden werk neemt toe

De hoeveelheid onderhanden werk voor kantoren bij architecten is toegenomen van 3,1 miljard gulden eind 1996 tot 6,2 miljard gulden eind 1998. Twee provincies hebben nog niet gestarte projecten ter waarde van meer dan een miljard gulden lopen: Noord-Holland (1,6 miljard gulden) en Zuid-Holland (1,3 miljard gulden). De waarde van de in 1998 gestarte projecten bedraagt 2,3 miljard gulden.

Technische toelichting

De uitkomsten die in dit bericht zijn opgenomen hebben betrekking op nieuwbouw van kantoren. Voor herstel- en verbouw zijn bij architecten plannen ontvangen in de orde van grootte van 15% van de ontvangen plannen voor de nieuwbouw van kantoren.

Niet alle ontwerpplannen leiden uiteindelijk tot de aanvraag van een bouwvergunning of de daadwerkelijke bouw. In 1998 is voor bijna 600 miljoen gulden aan plannen voor het ontwerpen van kantoren ingetrokken. Dat is 13% van de waarde van de ontvangen opdrachten. In de jaren 1996 en 1997 was dat respectievelijk 660 en 560 miljoen gulden: resp. 35% en 15% van de waarde van de ontvangen opdrachten.

Ontvangen opdrachten: opdrachten aan in Nederland gevestigde architecten tot het maken van ontwerpen voor in Nederland uit te voeren bouwwerken met bouwkosten van 500 000 gulden of meer (excl. BTW en grondkosten).

Onderhanden ontwerpen c.q. orderportefeuille: opdrachten waarvan de bouw aan het eind van de verslagperiode nog niet was begonnen.

Verleende bouwvergunningen: de waardecijfers hebben betrekking op bouwwerken met bouwkosten van 50 000 gulden en meer (excl. BTW en grondkosten), waarvoor door een gemeente een bouwvergunning is verleend.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G. Fokké, tel. (070) 337 42 99; e-mail: gfke@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1 Ontvangen opdrachten voor het ontwerpen van kantoorgebouwen 1996 1997 1998
Totaal Zakelijke dienstv Openb bestuur Totaal Zakelijke dienstv Openb bestuur Totaal Zakelijke dienstv Openb bestuur mln gulden
Nederland

1 921

1 022

300

3 699

2 508

512

4 406

3 359

399 Groningen

38

2442

27

118

106


Friesland

1283

47

15

152

108

31 Drenthe

16
26

10

76

54

10 Overijssel

180

68

41

279

163


212

157

28 Flevoland

48

39


49

30

12

121

84


Gelderland

285


49

281

138


318

153

116 Utrecht

160

131


407

220

54

552

489


Noord-Holland

349

234

41

1 021

790

47

1 153

934

73 Zuid-Holland

396

239


640

466

53

801

644

41 Zeeland

15

10


76

38

34

31Noord-Brabant

287

114

52

587

414

91

720

502

67 Limburg

132

42

10

155

135


153

121


Tabel 2 Verleende bouwvergunningen voor kantoorgebouwen

1996 1997 1998
Totaal Zakelijke dienstv Openb bestuur Totaal Zakelijke dienstv Openb bestuur Totaal Zakelijke dienstv Openb bestuur mln gulden
Nederland

1 474

1 014

188

1 941

1 339

135

2 787

1 878

225 Groningen

35
18


85

59

16 Friesland
26

12

12

39

18


Drenthe

15

15


37

21


34

26


Overijssel

93

67

13

107

78


199

93

85 Flevoland

43

3423


124

117


Gelderland

221

105

83

199

121

14

200

120

28 Utrecht

154

100

24

322

223

32

239

207


Noord-Holland

433

365


425

247

17

709

368

24 Zuid-Holland

243

191

14

433

369

18

687

619


Zeeland


19


1612Noord-Brabant


52

16

183

140


359

211


Limburg

94

50

25

139

75

16

101

30

12

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Top

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n081.htm Laatst gewijzigd: 07 april 1999

Deel: ' Meer kantoren op komst '
Lees ook