expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN.JUST: Meer keuzemogelijkheden in sanctievormen

Ivo Hommes
070 370 6126

3839

21.09.99

Justitiebegroting 2000
MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN IN SANCTIEVORMEN

Het huidige sanctiestelsel wordt getoetst op onderlinge samenhang en consistentie. Daarbij wordt ook gekeken de mogelijkheden voor uitbreiding van nieuwe sanctiemodaliteiten, zoals electronisch toezicht en penitentiaire programma.s, verder te implementeren. Er wordt naar gestreefd om de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar een beleidsnotitie aan te bieden over de toekomst van het sanctiestelsel.

Dit schrijft minister A.H. Korthals in de toelichting op zijn begroting voor volgend jaar.

De gefaseerde invoering van electronisch toezicht (ET) zal in 2000 voortgaan, de verwachting is volgend jaar het hele land ET beschikbaar te hebben. Deze sanctievorm bestaat uit een verplichting om buiten de school- of arbeidsuren thuis te verblijven. Dit wordt gecontroleerd in de vorm van een enkelband die signalen afgeeft aan een geautomatiseerd systeem. Het ET heeft als voordeel dat de betrokkene zijn sociale leven kan voortzetten op het terrein van scholing danwel arbeid. Het wordt opgelegd als afzonderlijke straf maar kan ook onderdeel uitmaken van het resocialisatieproces aan het einde van een detentieperiode.

De penitentiaire programma.s, inzetbaar in de laatste periode van de detentie, vervangen in totaal 250 detentiejaren. De mogelijkheid van het volgen van een dergelijk programma is gekoppeld aan het gedrag van de gedetineerde tijdens zijn detentieperiode en zijn motivatie. Voor de gedetineerde heeft het programma als voordeel dat de fasering van invrijheidsstelling wordt versneld.

Verder volgt er een intensivering van de taakstraffen. Het wetsvoorstel taakstraffen zal mogelijk volgend jaar worden ingevoerd. De uitbreiding van de mogelijkheden heeft als voordeel dat er meer keuze is aan sanctievormen om zo beter aan te kunnen sluiten bij de individuele situatie van de veroordeelde in combinatie met het delict.

IBO-TBS

In het verlengde van het rapport .Overstromen in-, door-, en uitstroom van het interdepartementaal beleidsonderzoek TBS, zullen doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel worden verbeterd. De doeltreffendheid gaat omhoog door de behandelwijze beter wetenschappelijk te funderen. Daarvoor wordt een expertisecentrum ingericht. De doelmatigheid wordt verbeterd door een nieuwe financieringsvorm, een andere wijze van selectie en plaatsing en het leggen van verantwoordelijkheid bij de klinieken zodra TBS van kracht wordt. Voor onbehandelbaar gebleken TBS-gestelden is de kliniek Veldzicht uitgebreid met een long-stay afdeling.
---------------

21 sep 99 15:21

Deel: ' Meer keuzemogelijkheden in sanctievormen '
Lees ook