BOUWRADIUS

Meer mensen opleiden voor de bouw

De bedrijfstak bouw heeft grote behoefte aan gekwalificeerd personeel en moet méér mensen met een hoger opleidingsniveau kunnen scholen voor een bouwberoep. Méér jongeren moeten worden geïnteresseerd voor een opleiding en bedrijven moeten méér plaatsen voor leerlingen beschikbaar stellen. Gelukkig neemt het rendement van de opleidingen voortdurend toe, zodat wel steeds meer gediplomeerde leerlingen in de bedrijven komen te werken. Aldus de heer J. Bras, werkgeversvoorzitter van de Bouwradius Groep, tijdens de Jaardag op 29 september te Amersfoort.

Op verschillende manieren wordt getracht in de grote behoefte aan vakmensen in de bouw te voorzien. De Bouwradius Groep, het opleidings- en cursusinstituut voor de bouw, ontwikkelt bijvoorbeeld een assistentopleiding zodat ook kandidaten met een onvolledige vooropleiding kansen krijgen op een diploma in een bouwberoep. Bouwradius wil ook méér bedrijven bezoeken om extra leerlingplaatsen te vinden en leermeesters in de bedrijven te begeleiden, wat de opleiding van de leerlingen ten goede komt. Een en ander in goed overleg met de samenwerkingsverbanden van opleidingsbedrijven in de regio en de Regionale Opleidingencentra, de scholen.

Dreigende bezuinigingen op de activiteiten van de Landelijke organen kunnen roet in het eten gooien. Als de huidige plannen van minister L. Hermans van OC&W doorgaan, leidt dat tot minder personeel bij Bouwradius en wordt een beperking van de bedrijfsbezoeken onvermijdelijk. Dat leidt juist tot minder leerlingplaatsen in de bedrijven, minder instroom en meer uitval. De bedrijfstak bouw komt dan voor grote problemen te staan.
De begeleiding van de huidige leerlingen staat door de veranderende onderwijswetgeving toch al onder druk. Regionale Opleidingencentra hebben als scholen een belangrijke taak gekregen in de leerlingbegeleiding, maar het ontbreekt hen aan de benodigde financiële middelen om die taak goed uit te kunnen voeren. Datzelfde geldt voor de Landelijke organen als het gaat om een optimale begeleiding van de leerbedrijven.

Tijdens de Jaardag ontving de Bouwradius Groep uit handen van staatssecretaris J.J.W. Remkes van VROM een kwaliteitscertificaat ISO 9001. De organisatie is daarmee het eerste landelijke opleidingsorgaan en opleidingsinstituut dat in één keer haar gehele organisatie heeft gecertificeerd.

Amersfoort, 29 september 1999

Deel: ' Meer mensen opleiden voor de bouw '
Lees ook