Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-05-1999

Persbericht
Nummer: 65

Kabinet accoord met meer ruimte voor cultuuruitingen van minderheden Van der Ploeg trekt 40 tot 60 miljoen gulden uit voor culturele diversiteit en nieuw publieksbereik

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Cultuur) wil ruimte maken voor een diverser cultureel aanbod en een diverse samenstelling van het publiek. Hij trekt hier een bedrag van tussen de 40 en 60 miljoen gulden voor uit. De staatssecretaris wil ook meer culturele minderheden, jongeren en vrouwen in besturen, raden van toezicht en adviescommissies. Dit staat in de nota ‘Ruim Baan voor culturele diversiteit’, die Van der Ploeg vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de nota gaat Van der Ploeg in op de wenselijkheid van culturele diversiteit in de cultuursector. De gesubsidieerde cultuur in Nederland vertoont trekken van een monocultuur. Zowel het aanbod als het publiek zijn te eenzijdig samengesteld. Uit onderzoek blijkt dat de gesubsidieerde cultuur vooral wordt gemaakt door en voor een kleine groep veelal hoog opgeleide mensen. Culturele minderheden nemen als publiek en als maker nauwelijks deel aan de gesubsidieerde cultuur. Van der Ploeg wil daarom ruimte maken voor een diverser cultureel aanbod en een diversere samenstelling van het publiek.

De staatssecretaris wil die ruimte niet scheppen via aparte podia of een apart cultuurfonds, maar binnen de bestaande instellingen. Culturele diversiteit maakt integraal onderdeel uit van het cultuurbeleid. Uitgangspunten bij het beleid zijn de eigenheid van verschillende culturen, het stimuleren van de ontmoeting tussen diverse cultuuruitingen en hun publiek en het toegankelijker maken voor minderheden van culturele instituties en instellingen.

Van der Ploeg wil vooral de bestaande instellingen en fondsen prikkelen tot een nieuwsgieriger houding en een actieve benadering van (nog) onbekende uitingen en initiatieven. Voor de nieuwe Cultuurnotaperiode (2001-2004), maar wellicht al met ingang van 2000, zal de staatssecretaris hiervoor budgetten creëren. Bij elkaar opgeteld zal het Rijk uiteindelijk jaarlijks een bedrag tussen veertig en zestig miljoen gulden uittrekken.

Het actieprogramma Culturele Diversiteit is gericht op het ondersteunen van nieuw aanbod, een andere kijk op het erfgoed, het bereiken van nieuw publiek en het toegankelijk maken en opschudden van de gevestigde culturele orde. Daarnaast wil Van der Ploeg de lokale infrastructuur en de programmering van culturele accommodaties versterken; hier vindt immers de ontmoeting plaats tussen cultuuraanbod en publiek. De staatssecretaris streeft ernaar niet alleen via de Rijksbegroting, maar ook via gemeentelijke en provinciale begrotingen meer ruimte te maken voor culturele diversiteit. Hij gaat hierover in overleg met gemeentelijke en provinciale overheden (convenantpartners).

Actiepunten
Op basis van zijn uitgangspunten formuleert Van der Ploeg de volgende zeven actiepunten:

ruimte maken
Betere kansen moeten worden geschapen voor jonge allochtone kunstenaars. Starters en multiculturele initiatieven krijgen daarom financiële prioriteit.

de rol van de overheid herzien
Potentieel talent en kansrijke initiatieven moeten actief worden opgespoord en begeleid door ‘cultuurverkenners of
-makelaars’. Een deel van het budget van fondsen moet worden geoormerkt voor allochtonen en jongeren en het onderscheid tussen verschillende disciplines moet worden doorbroken. De samenwerking met gemeenten zal worden geïntensiveerd.

culturele accommodaties benutten
Podia en musea kunnen voor de programmering van cultureel diverse activiteiten een beroep doen op extra middelen voor programmering en publieksbereik. Dat geldt ook voor de uitwisseling van aanbod tussen het podiumcircuit van jongeren en culturele minderheden en het gesubsidieerde circuit.

erfgoed anders bekijken
Onderzocht zal worden hoe het culturele erfgoed van migranten het best kan worden verzameld, bewaard en ontsloten binnen de bestaande infrastructuur van musea en archieven. Overwogen wordt om bij de Mondriaan Stichting gelden te oormerken om publieksactiviteiten voor nieuwe groepen te stimuleren.

potentiële makers en publiek toerusten
Om culturele vaardigheden te vergroten krijgt cultuureducatie een extra impuls, bijvoorbeeld in het project Cultuur en school en het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. De toegang voor vooral allochtone jongeren tot landelijke voorzieningen op het terrein van amateurkunst wordt vergemakkelijkt.

de gevestigde culturele orde opschudden
Rijksgesubsideerde instellingen moeten in hun subsidieaanvraag aangeven hoe ze in het aanbod en de publieksbenadering rekening houden met diversiteit. De Raad voor Cultuur zal daar in zijn advisering rekening mee houden. In de komende Uitgangspuntenbrief werkt Van der Ploeg een regeling uit om onder meer ‘outreach’-activiteiten van groepen of instellingen te stimuleren, gericht op doelgroepen.

toegankelijkheid van instituties vergroten
Bij de samenstelling van adviescommissies van de Raad voor Cultuur en de besturen van fondsen wordt meer gelet op de vertegenwoordiging van verschillende minderheden. Via leerplaatsen bij culturele instellingen, raden en adviescommissies krijgen culturele minderheden hiertoe meer mogelijkheden.

Deel: ' Meer ruimte voor cultuuruitingen van minderheden '
Lees ook