ALGEMEEN VERBOND BOUWBEDRIJF

Meer slagvaardigheid noodzakelijk

Reactie bouwsector op kabinetsplannen
MEER SLAGVAARDIGHEID NOODZAKELIJK

De kabinetsplannen voor 2002 blijven hangen bij beleidsintenties, maar bieden onvoldoende zekerheid voor daadwerkelijke uitvoering. Dit geldt niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook voor wonen, verkeer en vervoer. Slagvaardigheid ontbreekt, waardoor ook komend jaar op genoemde beleidsterreinen te weinig resultaten zullen worden geboekt. In de plannen ligt te veel nadruk op hogere ambities, op voor-nemens tot aanscherping van beleid en uitbreiding van wet- en regelgeving. De bouw mist echter concrete maatregelen die zorgen voor realisatie van doelstellingen. Als een laatste jaar van een kabinet oogstjaar moet zijn, dreigt in de bouw de oogst te mislukken.

Aldus het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) in een eerste reactie op de regeringsplannen zoals op Prinsjesdag gepresenteerd. De bouwsector heeft grote zorgen over de realisatie van de plannen zoals die de afgelopen tijd in de verschillende overheidsnota's zijn neergelegd. Die zorg is eerder toe- dan afgenomen. Onverkort houdt het kabinet vast aan de doelstellingen voor nieuwbouw, herstructurering van stedelijke gebieden, filebestrijding en bescherming tegen wateroverlast. Volstrekt onvoldoende wordt ingevuld hoe deze voornemens tot uitvoering kunnen worden gebracht. Het rijk blijft alleen de hoofdlijnen vaststellen en legt vervolgens de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in de regio neer. Ook in de plannen voor 2002 ontbreken maatregelen om de rol van de (lagere) overheden, gericht op de uitvoering, te versterken.

Het AVBB heeft grote zorgen over de voortgang in de infrastructuur. Weliswaar zijn de afgelopen jaren extra middelen voor investeringen uitgetrokken, maar door het ontbreken van besluitvorming is de uitvoering niet dichterbij gekomen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de Doorstroomroute A4.
Ten aanzien van de woningbouw ziet het AVBB wel een omslag naar een slagvaardiger denken. Nu de prognoses van 100.000 nieuwbouwwoningen weinig reëel worden geacht, wil het ministerie door een inspanning van overheid en bedrijfsleven gezamenlijk de dreigende halvering van dat aantal ombuigen.

Den Haag, 17 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer slagvaardigheid bouwbedrijf noodzakelijk '
Lees ook