Gemeente Zoetermeer

Meer vrijheid in Duurzaam Bouwen

In jaarschijf 3 van het eerste deelplan in Oosterheem¹ hanteert de Gemeente Zoetermeer een nieuwe methode om afspraken te maken over Duurzaam Bouwen. Dit heeft het college van B&W op 9 juli jl. besloten. De nieuwe methode heet Eco-Quantum. Het houdt in dat opdrachtgevers en architecten meer vrijheid hebben in het ontwerp van de woningen omdat zij voor een groot deel zelf kunnen bepalen welke duurzame maatregelen zij nemen. Zolang zij de afgesproken score maar halen.

Duurzaam bouwen (DuBo) betekent dat er in het ontwerp en de bouw van woningen maatregelen worden genomen om de milieubelasting van de woning te verminderen. Dit kan zijn door de woning "zongericht" te bouwen, zodat meer gebruik gemaakt kan worden van de warmte van de zon en er minder gestookt hoeft te worden. Materiaalkeuze is ook van groot belang: zo is tropisch hardhout niet duurzaam vanwege de grootschalige ontbossing van de regenwouden. FSC-hout, hout met een duurzaamheidskeurmerk, is dat wel. Daarnaast zijn er nog tal van maatregelen die effect hebben op energie- en watergebruik, zoals zonnecollectoren, zonneboilers, dubbel glas (HR+ of HR++), verwarming door middel van warmtepompen, isolatie, enzovoorts, die een woning minder milieubelastend maken.

Op dit moment maakt de gemeente met projectontwikkelaars of andere opdrachtgevers die in Oosterheem woningen realiseren afspraken over het toe te passen maatregelenpakket Duurzaam Bouwen. Er is een nationaal pakket Duurzaam Bouwen en ook op het niveau van het Stadsgewest Haaglanden zijn er lijsten met maatregelen opgesteld. Hoe meer maatregelen vooraf zijn vastgesteld, hoe minder vrijheid de opdrachtgever en de architect hebben in het ontwerp van de woning.

Met de nieuwe rekenmethode Eco-Quantum krijgen de opdrachtgevers en architecten wel de vrijheid om zelf grotendeels te bepalen welke maatregelen zij nemen. Allerlei gegevens van het woningontwerp, met betrekking tot de maatvoering, de verwachte levensduur, soorten en hoeveelheden van materialen en water- en energieverbruik worden ingevoerd in een computerprogramma. Dit is vrij simpel te realiseren omdat veel van de in te voeren gegevens al zijn gebruikt voor de projectbegroting. Het computerprogramma berekent aan de hand van de ingevoerde gegevens de score. Met de gemeente wordt een te behalen score afgesproken, die vervolgens op verschillende manieren gehaald kan worden.

In de Eco-Quantummethode ontbreekt een aantal milieuaspecten die wel in het huidige systeem met de vooraf vastgestelde verplichte maatregelen worden meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsisolatie, binnenklimaat, het gebruik van toxische stoffen die als het regent in het grond- en oppervlaktewater terecht kunnen komen, verdroging en ecologische waarde van de omgeving. Om te voorkomen dat deze aspecten buiten beschouwing blijven in het ontwerp is een korte lijst met 17 maatregelen naast Eco-Quantum verplicht gesteld.

In Nederland loopt Zoetermeer voorop met het toepassen van een dergelijke methodiek. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft een project gestart om ervaring op te doen met zogenaamd prestatiegericht DuBo-beleid. Eco-Quantum is een van de manieren om prestatiegericht DuBo-beleid te voeren. Acht gemeenten doen als kernteam mee aan het project en gaan een van de methodes uitwerken en toepassen. Daaromheen zijn er meerdere gemeenten die het project op de voet volgen. Zoetermeer is de eerste gemeente die daadwerkelijk met het toepassen gaat beginnen. Alle bij de derde jaarschijf Oosterheem betrokken partijen hebben aangegeven mee te willen doen aan het SEV-project. Voordeel voor hen is dat zij gratis beschikking hebben over het Eco-Quantum computerprogramma en een aantal workshops krijgen aangeboden. De eerste workshop is eind april al geweest.
---


1. Oosterheem is een Vinexlocatie in Zoetermeer waar toto 2009 in totaal zo'n 8000 woningen worden gerealiseerd.

Laatste wijziging: 26-07-2002

Deel: ' Meer vrijheid in Duurzaam Bouwen Zoetermeer '
Lees ook