PERSMEDEDELING

BRIGITTE GROUWELS VLAAMS MINISTER VAN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

GELIJKEKANSENBELEID

Decreet Grouwels 'voor meer vrouwen in de Vlaamse openbare instellingen' goedgekeurd door het Vlaams Parlement

Vandaag keurde het Vlaams Parlement het decreet goed houdende de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen en verenigingen van de Vlaamse ov erheid. Het betreft o.m. De Lijn, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Kind en Gezin, de VR T, ...

Vandaag zetelen er slechts 19% vrouwen tegen 81% mannen in de bestuurs- of beheersorganen van de 28 Vlaamse openbare instellingen die onder het toepassing sgebied van dit decreet zullen vallen.

Vlaams minister Brigitte Grouwels nam het initiatief voor dit decreet. Het kade rt in het beleid dat zij voert ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de besluitvorming. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op verantwo ordelijke posten op alle terreinen van het maatschappelijke leven. Nochtans verhogen mann en en vrouwen samen de kwaliteit van het beleid.

Vanaf heden mag bij de benoeming en/of bekrachting van de benoeming door de Vl aamse regering, van de stemgerechtigde leden van de beheers- en bestuursorganen ten h oogste tweederde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Enkel bij een tussentijdse vernieuwing van het beheers- en bestuursorgaan van minder dan éénderde van het aantal leden is een tijdelijke afwijking op deze regel toegestaan. Uiterlijk tegen 1 januari 2002 zullen alle beheers- en bestuursorganen op een evenwichtige manier moeten samengesteld zijn. Alle voordragende instanties worden verplicht om voor ieder vrijkomend mandaat steeds een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat voor te stellen.

Een gelijkaardige verplichting bestaat reeds voor de Vlaamse adviesorganen.

Info : Nicolaas Vlaeminck, Verantwoordelijke Pers en Communicatie van Minister Grouwels - tel. (02) 227 27 81 e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Deel: ' Meer vrouwen in Vlaamse openbare instellingen '
Lees ook