LISV

Meer WAO'ers aan de slag na herbeoordeling

Meer WAO.ers aan de slag na herbeoordeling

De doelstelling van de Wet Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheids-regelingen (TBA) om door herbeoordeling meer WAO.ers aan het werk te helpen is geslaagd. Dit blijkt uit een evaluatie van het Lisv over de hele periode waarin arbeidsongeschikten t/m 45 jaar eenmalig zijn herbeoordeeld. Het is voor het eerst dat een dergelijke evaluatie is gemaakt. Na de herbeoordeling is het aantal arbeidsongeschikten met een baan flink toegenomen. Van de arbeidsongeschikten die geen uitkering meer kregen heeft 56% een dienstverband, voor de herbeoordeling was dit 39% (een toename met 44%). Werd de uitkering verlaagd dan was er in 49% sprake van een baan, terwijl dit voor de herbeoordeling 40% was. Het onderzoek van het Lisv naar de effecten van de eenmalige herbeoordelingsoperatie gaat over de jaren 1994-1997

Bij 28% (ofwel 58.800) van de 208.500 arbeidsongeschikten in de leeftijd tot en met 45 jaar die tussen 1994 en 1998 zijn herbeoordeeld is de uitkering beëindigd of verlaagd. Het hoogste percentage (52%) beëindigde en verlaagde uitkeringen heeft plaats in 1994. Dit percentage daalt naar 11% in 1997. Deze daling komt omdat in 1994 eerst de jongste leeftijdsgroep is herbeoordeeld. Het percentage beëindigde of verlaagde uitkeringen is hoger dan indertijd werd verwacht. Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel TBA in het parlement was de verwachting dat 21% van de arbeidsongeschikten geen uitkering meer of een lagere uitkering zou krijgen.

De Wet Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) is op 1 augustus 1993 ingevoerd. Een onderdeel van TBA is de eenmalige herbeoordeling van alle arbeidsongeschikten die op 1 augustus 1993 jonger zijn dan 50 jaar. De herbeoordelingsoperatie loopt van 1994 tot 2002. In de jaren 1994 t/m 1997 is de leeftijdsgroep van 18 tot 45 opnieuw beoordeeld.--

De herbeoordeling van de arbeidsongeschikten ouder dan 45 jaar is nog niet afgerond. Verwacht wordt dat het aantal beëindigde en verlaagde uitkeringen op basis van herbeoordeling na 1997 verder zal dalen. Dit komt omdat vanaf 1998 de arbeidsongeschikten die op 1 augustus 1993 46 jaar en ouder waren eenmalig worden herbeoordeeld. Deze groep wordt bovendien volgens een minder streng arbeidsongeschiktheidscriterium herbeoordeeld (van vóór 1 augustus 1993).

Op 1 augustus 1993 kende Nederland 916.000 arbeidsongeschikten. Van deze 916.000 mensen kwamen 47% (ofwel 435.000) in aanmerking voor een eenmalige herbeoordeling. Het merendeel van deze groep (77%) is volledig arbeidsongeschikt. Verder is een aanzienlijk deel van de arbeidsongeschikten jonggehandicapt (53.000). Ook hebben de meeste arbeidsongeschikten in deze groep een uitkering van langer dan zes jaar (45%).

............

Zoekwoorden:

Deel: ' Meer WAO'ers aan de slag na herbeoordeling '
Lees ook