Nederlands Normalisatie-instituut

24 augustus, 1999

Meer zekerheid bij legionella bestrijding

Delft - In de strijd tegen legionella kunnen overheid en bedrijven voortaan gebruik maken van een door Nederland overgenomen Europese methode. Bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) is een nieuwe publicatie verschenen: een methode waarmee is vast te stellen of een desinfectiemiddel, bedoeld voor de behandeling van water tegen daarin vrij voorkomende Legionella pneumophila, wel of niet een bacteriedodende werking heeft.

Na het incident op de Westfriese Flora is bij een groot publiek bekend geworden hoe snel een legionella-besmetting om zich heen kan grijpen en hoe fataal de gevolgen kunnen zijn.
Bij het bestrijden van van legionella speelt een adequate desinfectie van besmet water een cruciale rol. Hiertoe zijn diverse desinfectiemiddelen voorhanden, maar niet altijd is aangetoond dat deze producten ook afdoende werken tegen legionella . Als een product voldoet aan de eisen die in de nieuwe NNI-publicatie staan, kunnen degenen die deze methode toepassen er vanuit gaan dat het een bacteriedodende werking heeft tegen vrij in het water rondzwemmende Legionella pneumophila.
Het incident op de flora heeft het onderzoek naar de bestrijding van legionella en de beheersing van legionella-risico in een stroomversnelling gebracht; vóór het incident waren er wel methodes voor het testen van desinfectiemiddelen, maar niet een gestandaardiseerde test specifiek voor legionella.

Nagebootste praktijkomstandigheden
De beschreven methode maakt gebruik van nagebootste praktijkomstandigheden en is van toepassing op chemisch desinfecterende- en antiseptische producten met zowel een snelle- als een langzame legionella dodende werking. De methode zou kunnen worden ingezet in het kader van de Europese Biociderichtlijn (98/8/EEG). Deze richtlijn regelt het op de markt brengen van biociden in Europa. Een biocide is een werkzame stof bestemd om een schadelijk organisme te vernietigen of onschadelijk te maken.

Regelgeving loopt sterk uiteen
De regelgeving in de lidstaten loopt op dit moment nogal sterk uiteen, wat nadelige gevolgen heeft voor de werking op de interne markt. Met het opstellen van het nieuwe Europese normontwerp en straks een definitieve norm, hopen de EU-lidstaten het op de markt brengen van deugdelijke desinfectiemiddelen in betere banen te leiden. De nieuwe methode zal vooral worden gebruikt op de laboratoria van (grote) producenten van desinfectantia en door diverse testlaboratoria (bv. TNO).

Deel: ' Meer zekerheid bij legionella bestrijding '
Lees ook