PERSBERICHT
Zoetermeer, 18 september 2001
Meerjareninvesteringsplan is grote afwezige in onderwijsbegroting De Onderwijsbond CNV constateert dat de eerder ingezette trend bij de Voorjaarsnota 2001 wordt doorgezet.Grote afwezige in deze begroting is echter een uitgewerkt meerjareninvesteringsplan. In de afgelopen jaren heeft het kabinet extra middelen voor onderwijs uitgetrokken. De Onderwijsbond CNV heeft toen herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een meerjaren investeringsplan voor onderwijs. Vanuit die achtergrond zijn ook convenanten met dit kabinet gesloten over de noodzaak rigide regelgeving weg te kappen, flexibilisering van arbeidsvoorwaarden en verdere decentralisatie mogelijk te maken. Herhaaldelijk heeft de Onderwijsbond CNV erop gewezen dat zo'n ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer op langere termijn extra middelen ter beschikking worden gesteld. Wanneer die middelen ontbreken komt ook het draagvlak voor veranderingen in de school in gevaar.
Concreet wijst de Onderwijsbond CNV o.a. op de noodzaak de salarisachterstanden (Commissie Van Rijn) weg te werken. Met de laatst gesloten CAO is nog maar 3% van die achterstanden ingelopen. Het wegwerken van de resterende 6% vergt nog bijna 2 miljard gulden die bestemd zijn voor het verder inkorten van de carrièrelijnen, invoeren van hoger betaalde functies en de verbetering van het eindniveau. Ook het meerjarenperspectief voor de vernieuwing van leermiddelen en huisvesting blijft vaag. Samen met de extra middelen uit de vorige en de nieuwe onderwijsbegroting is sprake van ruim 900 miljoen gulden. In het actieplan Klinkende Munt van de Onderwijspunt CNV werd 3,4 miljard geëist. De Onderwijsbond CNV zal de komende weken met kracht bij politiek Den Haag aandringen op een duidelijker meerjarenperspectief. Plannen van de Onderwijsbond CNV voor innovatie van onderwijs zijn en blijven altijd gekoppeld aan de duidelijke bereidheid van de overheid tot een meerjareninvesteringsplan.
Voor nadere informatie: Kees van Kortenhof, 06 53 20 47 36 of (079) 320 20 40.

Deel: ' Meerjareninvesteringsplan afwezig in onderwijsbegroting '
Lees ook