Gemeente Tilburg


13-9-99

Meerjarig Investerings- en Ontwikkelings- programma gemeente Tilburg ambitieus

50 miljoen extra tot en met 2003

Tilburg in 2004: ruim 20% extra bezoekers aan podia, vier wonen-plus-projecten voor ouderen, 10% extra sportdeelname, acht scholen waar kinderen niet alleen taal en rekenen leren, maar ook sociale vaardigheden, geen wachtlijst meer voor educatie aan allochtonen, 15% minder leerachterstand bij instroom in het basisonderwijs, 50% minder schooluitvallers, 30% extra voltooide inburgeringstrajecten, 10% minder jeugdcriminaliteit, 15% meer deelname aan jongerenactiviteiten, jaarlijkse ontwikkelingsplannen en
-beheersplannen voor achterstandswijken, camera's in horecaconcentratiegebieden, circa veertigduizend vierkante meter bedrijfsvloeroppervlak en kantoorruimte in de Stationszone en twintigduizend elders in de stad, sluitende aanpak van werkeloosheid, 363 nieuwe instroom/doorstroombanen, 80 extra te begeleiden starters, 10% minder werkeloze allochtonen, circa 10.000 extra arbeidsplaatsen, herontwikkeling van 15 hectare vastgoed in de Kanaalzone, Kraaiven en Loven Kanaalzone, ongeveer 1600 extra woningen waarvan 250 in de binnenstad,
betere ontsluiting van de Reeshof door onder meer verruiming capaciteit Bredaseweg en Baron van Voorst tot Voorstweg en bouw station Reeshof, experiment met een transferium aan de stadsrand, gratis beveiligde elektronische leenfietsen op de stations, 1000 extra fietsenstallingen bij het NS station, 250 zonneboilersystemen. Nu nog ambities. Met bestuurlijke medewerking van andere overheden en tijdig doorlopen van planologische procedures straks realiteit.

Dit heeft burgemeester Stekenburg namens het college van B&W verteld aan de raad als toelichting op het Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma 1999-2009 van de gemeente Tilburg. Het MIOP vormt de grondslag voor de begroting van 2000 -2003.

Interactiviteit en integraliteit
De wensen en behoeften van de inwoners, de bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden (Rijk, provincie en regio) gecombineerd met de visie van de gemeente vormen samen het MIOP. Het MIOP is richtinggevend voor de eerstkomende tien jaar en staat vol met voornemens op alle beleidsterreinen, die vervolgens concreet zijn uitgewerkt in investeringsplannen. Met het MIOP is de gemeente Tilburg erin geslaagd om de resultaten van de Stadvisie (1998) en het Algemeen Beleidsplan van de nieuwe gemeenteraad (apr. 1999) te vertalen in concrete doelstellingen. Het MIOP is geen blauwdruk voor de toekomst, maar een plan dat periodiek moet worden aangepast aan actuele ontwikkelingen. Kernbegrippen zijn interactiviteit, integraliteit en co-productie van beleid tussen verschillende overheden.

Grote Stedenbeleid en Stedelijke vernieuwing
Het MIOP is ook een belangrijk uitgangspunt voor het afsluiten van een convenant met het rijk in het kader van het Grote Stedenbeleid en het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Sociaal-maatschappelijke issues als achterstand, werkgelegenheid, leefbaarheid, duurzaamheid, klinken door in het hele plan.

Het MIOP bestaat uit twee delen:
· Deel 1: een brede, strategische toekomstvisie op de stad, bedoeld voor een periode van 10 jaar.
· Deel 2: een daarop gebaseerd investerings- en ontwikkelingsprogramma. Het is een overzicht van de situatie op dit moment, met een perspectief van vier jaar.

Deel 2 wordt de komende maanden in de stad beproken. De gemeenteraad discussieert over het MIOP op 1 en 2 november, tegelijk met de vaststelling van de begroting; op 25 oktober a.s. vindt bespreking in de commissie Algemene Beleidszaken plaats.

Financieën
In deel 2 staan 15 ontwikkelingsprogramma's, gebaseerd op drie pijlers van het Grote Steden Beleid (maatschappij, economie en fysieke ontwikkeling). Tot en met het jaar 2003 wordt zo'n 50 miljoen gulden uitgetrokken om die programma's te kunnen realiseren. Daarvan komt 25,5 miljoen ten laste van de gemeente Tilburg. Het Rijk zal 24,5 miljoen financieren in het kader van het af te sluiten convenant voor het Grote Stedenbeleid. Voor diverse - onderdelen - van programma's moet nog financiële dekking gevonden worden. Tilburg heeft voor de komende vier jaar nog een wensenlijstje ter waarde van bijna 175 miljoen gulden. Financiering daarvoor zal gevonden moeten worden bij het Rijk, provincie, en andere partners in de publieke én private sector.

Contactpersonen
Rick van Wandelen, Concernstaf telefoon 013 542 9559 Esther de Ferrante, Concernstaf, tefoon 013 542 8942

Deel: ' Meerjarig Investerings- en Ontwikkelings- programma Tilburg '
Lees ook