expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

SZW: szw evaluatiewet id plicht

Nr. 99/191
29 oktober 1999

Meeste werkgevers houden zich aan de Wet op de identificatieplicht

De meeste werkgevers houden zich aan de verplichtingen van de Wet op de identificatieplicht. Zo bewaren zij van elke werknemer een kopie van een geldig identiteitsbewijs in de loonadministratie. Een stijging van de administratieve lasten voor werkgevers als gevolg van de invoering van de wet is niet gebleken. Wel worden knelpunten genoemd bij de naleving van de wet en de controle op premie- en uitkeringsfraude en illegale arbeid.

Dit blijkt uit de evaluatie van het socialezekerheidsdeel van de Wet op de identificatieplicht, die staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De evaluatie is gebaseerd op een inventarisatie van knelpunten bij de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen, de sociaal rechercheurs en de Arbeidsinspectie.

De Wet op de identificatieplicht is van kracht sinds 1994 en schrijft werkgevers voor de identiteit van alle werknemers vast te stellen en van elke werknemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs in de loonadministratie te bewaren.

De meeste werkgevers houden zich aan de wet, maar geven aan niet precies te weten welke identiteitsbewijzen volgens de wet gelden. Ook wordt niet goed gekeken naar de echtheid van de aangeleverde documenten.
Hoewel er geen specifiek onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling van de kosten van de wet, laat de Monitor administratieve lasten 1993-1998 geen stijging van de werkgeverslasten zien.
De Sociale Verzekeringsbank, de uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen, de sociaal rechercheurs en de Arbeidsinspectie noemen het gebrek aan sanctiemogelijkheden als grootste knelpunt in de naleving van de wet. Werkgevers kunnen alleen strafrechtelijk worden vervolgd, waardoor sancties niet of alleen in combinatie met zwaardere overtredingen mogelijk zijn. Werknemers zonder geldig legitimatiebewijs kunnen in het uiterste geval mee worden genomen naar het politiebureau, maar dat wordt vaak als een te drastische maatregel gezien. Daarnaast wordt bij de controle op fraude of illegale arbeid ervaren, dat de verplichtingen van de wet niet voldoende bekend zijn.

Staatssecretaris Hoogervorst kondigt aan de voorlichting over de wet te zullen uitbreiden. Ook vindt hij dat de mogelijkheden moeten worden onderzocht om een administratiefrechtelijke boete op te leggen bij overtreding van de wet. Verder zou de invoering van de chipkaart de identificatie in de toekomst kunnen vergemakkelijken. Begin 2000 starten experimenten met chipcards in de uitvoering van de sociale zekerheid.

29 okt 99 13:35

Deel: ' Meeste werkgevers houden zich aan Wet identificatieplicht '
Lees ook