Meetinstrument voor zorgbehoefte en woonwensen

Door onderzoekers van GGZ-Nederland en het Trimbos-instituut is een instrument ontwikkeld om de woonwensen en zorgbehoefte van chronische patiënten in kaart te brengen. Het instrument is inmiddels toegepast bij patiënten die op het moment (nog) niet buiten het psychiatrische ziekenhuis willen of kunnen verblijven. In het rapport ‘Behoefte aan asiel?’ geven de onderzoekers een beschrijving van deze achterblijvers en doen aanbevelingen voor de toekomstige zorg voor deze groep.

De onderzoekers concluderen dat van de 12.500 chronische patiënten in psychiatrische ziekenhuizen 58% kan wonen in ‘normale’ woningen op of bij het ziekenhuisterrein en 34% in staat is om in de ‘gewone maatschappij’- te wonen. Negen procent moet (vooralsnog) op een 'klassieke' ziekenhuisafdeling verblijven, omdat zij zo zorgbehoeftig zijn dat een groot deel van hun dagelijkse taken door hulpverleners moet worden overgenomen.

Op dit moment krijgt slechts 54% van alle chronische patiënten in het ziekenhuis volgens de hulpverleners de juiste hoeveelheid zorg. 23% zou volgens de hulpverleners eigenlijk meer zorg moeten krijgen en eveneens 23% zou eigenlijk toe kunnen met minder zorg. De patiënten zelf zijn positiever: 78% vindt dat zij de juiste hoeveelheid zorg krijgen, 20% wil meer zorg en 2% vindt dat zij met minder zorg toe kunnen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het huidige zorgaanbod onvoldoende gedifferentieerd is. Een aantal patiënten heeft veel zorg nodig maar hoeft niet per se op een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis te wonen. De onderzoekers pleiten daarom voor meer verschillende combinaties van zorg en wonen in de geestelijke gezondheidszorg. Bij het beschikbaar komen van nieuwe vormen van zorg zullen meer patiënten het psychiatrisch ziekenhuis kunnen verlaten. Inmiddels zijn de onderzoekers bezig om de voor het onderzoek gebruikte vragenlijsten verder te ontwikkelen tot een instrument waarmee patiënten en hulpverleners zelfstandig de zorgbehoefte en woonwensen in kaart kunnen brengen. Het instrument is modulair van opzet en kan daardoor op vele manieren worden ingezet in de praktijk van de hulpverlening. Naast modules voor het meten van de zorgbehoefte en woonwensen bevat het instrument ook modules voor het in kaart brengen van persoons- en psychiatrische gegevens van de patiënt, de aard van de relatie tussen hulpverlener en patiënt en de kwaliteit van de geboden hulp.

Het rapport 'Behoefte aan asiel? Woon- en zorgbehoeften van 'achterblijvers' in de psychiatrie' werd geschreven door Els Borgesius en Wim Brunenberg. Het rapport is te bestellen onder vermelding van ‘Trimbosreeks 99-1’ en kost NLG 32,50.

Wim Brunenberg (030) 297 11 00

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Homepage

Copyright ©1998 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Meetinstrument GGZ voor zorgbehoefte en woonwensen '
Lees ook