Provincie Friesland

Kennisgevingen

Melding ingevolge de Wet Milieubeheer Zandput Oldeholtwolde

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 30 augustus 1999 een melding ingevolge artikel 8.19 Wet milieubeheer ontvangen van Roelofs Zandwinning B.V. te Den Ham. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de manier waarop het retourwater terug stroomt in de zandwinput. Dit retourwater zal niet via een bezinkveld maar door middel van een speciale uitstroombuis onder de waterspiegel (ca. 8 meter diep) terug stromen. Voor de bestaande inrichting is, bij beschikking d.d. 10 juni 1998, kenmerk MO/97-156504, een Wet milieubeheer-vergunning. Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn van mening dat de beoogde activiteit met een melding afgedaan kan worden.

U kunt de stukken inzien
De melding en de overige van belang zijnde stukken liggen van 27 september tot en met 25 oktober 1999 ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afd. Milieuvergunningen, kamer 083. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);
- in het gemeen-tehuis van Weststellingwerf, Rozenstraat 1 te Wolvega, bij de hoofdafdeling VROMAZ (milieubeheer), op werkda-gen van 09.00 tot 12.00 uur en op afspraak van 14.00 tot 16.00 uur;
- in de openbare bibliotheek, Dr. Dreeslaan 22 te Wolvega: elke zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer D.J. Haasjes, afd. Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 55 89.

Zoekwoorden:

Deel: ' Melding Wet Milieubeheer Zandput Oldeholtwolde '
Lees ook