Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht ministerraad
7 juni 2002

Meldingsplicht voor verdachte financiËle transacties

Financiële instellingen in Nederland krijgen een meldplicht voor financiële transacties waarbij personen, groepen en organisaties betrokken zijn die in VN- en EU-verband als terroristisch zijn aangemerkt. De meldplicht houdt in dat financiële instellingen verplicht worden verdachte transacties te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het MOT ontvangt nu reeds de meldingen die zouden kunnen duiden op witwassen. Op basis van de Sanctiewet 1977 zal een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden opgesteld waarin de uitbreiding van de meldplicht wordt opgenomen. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Zalm van Financiën.

De `Financial Action Task Force' heeft in oktober 2001 haar werkterrein (tegengaan van witwassen) uitgebreid met de bestrijding van de financiering van terrorisme en daarvoor acht aanvullende aanbevelingen daarvoor ontwikkeld. Eén van deze aanbevelingen houdt in dat er aan financiële instellingen een plicht moet worden opgelegd tot melding van (voorgenomen) transacties die kunnen duiden op de financiering van terrorisme.

De AMvB wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de AMvB, wordt door de minister van Buitenlandse Zaken een (tijdelijke) ministeriële regeling vastgesteld.

RVD, 07.06.2002Deel: ' Meldingsplicht voor verdachte financiËle transacties '
Lees ook