Ingezonden persbericht


(11 januari 2007 - Bericht van Meldpunt Misbruik Identificatieplicht)

P E R S B E R I C H T

Meldpunt Misbruik Identificatieplicht boos over lobby rond Burger Service Nummer

Utrecht, 11 januari 2007 -
Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht heeft in een brief aan de Eerste Kamer zijn boosheid en verontrusting kenbaar gemaakt over de gang van zaken rond het Burger Service Nummer (BSN). Op 16 januari beslist de Eerste Kamer Commissie over verdere procedure qua behandeling van het BSN voorstel. Er is een sterke lobby gaande van grote organisaties, om invoering van het BSN af te dwingen. Het Meldpunt Misbruik
Identificatieplicht roept op om ook te schrijven aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Het Burger Service Nummer is gelukkig, net als vorig jaar, niet ingevoerd per 1 januari.

Invoering van een BSN nummer, als uniek persoonsnummer waar alle informatie van iedere burger in wordt opgeslagen, zou rampzalige gevolgen hebben voor de rechtszekerheid, de veiligheid en de gezondheid van de bevolking. De Eerste Kamer moet nog beslissen of men toch akkoord gaat met wetgeving waarvan volgens deskundigen bij voorbaat vaststaat dat het rampzalige onomkeerbare gevolgen zal hebben.

Organisaties als zorgverzekeringen, onderwijsinstellingen, pensioenfonds PGGM, uitkeringsorganisatie UWV, financiele instellingen en banken trachten invoering van het BSN af te dwingen, door net te doen of invoering van het BSN vaststaat of zelfs al ingevoerd zou zijn.

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht beschouwt dat als wanbestuur van betreffende instellingen, als grove schoffering van de Eerste Kamer en als poging tot onoorbare beinvloeding van democratische besluitvorming.

De wetgever die moet handelen vanuit de taak de burger te dienen en te beschermen wordt onder druk gezet door machtige organisaties om in te stemmen met het wetsvoorstel ter voorkoming dat instellingen last krijgen van praktische gevolgen als het moeten terugdraaien van onwettige praktijken, vervangen van foute formulieren en pasjes, correctie van foute informatieverstrekking in
briefwisselingen, tijdschriften en op websites.
Niet-overheidsinstellingen Nota Bene, terwijl het BSN uitsluitend zou dienen voor contact tussen de overheid en de burger.

Dat de voorlichting van de overheid via Postbus 51, eind december 2006, nog vermeldde dat het BSN per 1-1-2007 zou worden ingevoerd, en daarmee bovenstaande praktijken fiatteerde, maakt duidelijk hoe sterk de lobby in Den Haag van binnenuit is om de invoering af te dwingen.

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht heeft zijn boosheid en verontrusting per brief kenbaar gemaakt aan de leden van de Eerste Kamer. 16 januari beslist de Eerste Kamer Commissie over verdere procedure qua behandeling van het BSN voorstel. We roepen mensen op om ook te schrijven en om protest aan te tekenen bij organisaties, waar men persoonlijk mee te maken heeft, indien ze zich aan bovenstaande praktijken bezondigen.

Het adres: Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag. e-mail: griffie @eerstekamer.nl fax: 070- 3129390

Voor meer informatie zie https://www.ID-nee.nl

Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht

-------

Noten voor de pers

Contactpersoon Miek Wijnberg 030 2328788

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Meldpunt Misbruik Identificatieplicht

Deel: ' Meldpunt Misbruik Identificatieplicht boos over lobby rond Burger Se.. '


Lees ook