Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 27 maart 2000

PVDA-FRACTIEVOORZITTER MELKERT OP JAARCONFERENTIE VERENIGING VAN UNIVERSITEITEN (VSNU): 'Extra grote impuls ICT nodig om strategisch te investeren in onderwijs en onderzoek' 'Structurele uitgavenverhoging om OESO-norm onderwijs en onderzoek te halen'

Een kenniseconomie is meer dan internet want dat is slechts een middel en geen doel. Het wordt tijd dat de overheid een strategisch akkoord sluit met bedrijfsleven en universiteiten over een complementaire aanpak van ICT die Nederland in de voorhoede van Europa en Europa dichter bij Amerika brengt

Dat zegt PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert vanmiddag op de jaarconferentie 'Academisch kwartier maken' van de VSNU in de Sonesta Koepel van het Renaissance Hotel in Amsterdam. Hij sluit daarmee aan bij de woorden van minister-president Wim Kok tijdens de zgn. dotcom top in Lissabon over kennis en innovatie in samenhang met economische groei, werkgelegenheid en sociale cohesie. Kok pleitte daar voor het 'absorberen' van de ICT-revolutie en voor versterking van de onderzoeks- en innovatieketen als voorwaarden voor blijvende concurrentiekracht.

Melkert zegt dat hij benieuwd is tot welke voorstellen de ambitie zal leiden die de Nederlandse regering in Lissabon aan de dag legde. Hij wijst erop dat in Nederland de uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs naar verhouding zijn gehalveerd en dat ook de cijfers voor onderzoek er beroerd uitzien. Internationaal gezien is Nederland niet eens meer een middenmoter, zo wijzen cijfers van de OESO uit. Als het gaat om uitgaven voor research en development (R&D) dan staat Nederland op de 9e plaats, zo blijkt uit een benchmarkingrapport van de Europese werkgeversorganisatie UNICE. Nederland geeft daaraan 181 euro per hoofd van de bevolking uit. Zweden gaat met 391 euro aan kop. Besteedt Europa gemiddeld 175 euro per hoofd van de bevolking aan R&D, voor de VS en Japan is dat respectievelijk 456 en 396 euro. De R&D-uitgaven in het Nederlandse hoger onderwijs liggen met 51 euro zelfs onder het Europese gemiddelde van 65 euro.

Melkert pleit ervoor dat de overheid de voorwaarden schept voor meer innovatie en kwaliteit. Want anders liggen economische onderprestatie en sociale tweedeling op de loer. Daarom dienen investeringen een toegevoegde waarde te scheppen: intelligent investeren is geboden. In onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur. De PvdA kiest niet voor verlanglijstjes, aldus Melkert, maar voor diepte-investeringen die bijdragen aan de versterking van onze economie, ons concurrentievermogen, de ontplooiingsmogelijkheden van ieder mens persoonlijk en de samenleving als geheel.

Sprekend over strategisch investeren in onderwijs en onderzoek met het oog op het innoverend vermogen van onze kenniseconomie, denkt Melkert in de eerste plaats aan een extra impuls voor ICT in het onderwijs. Dat vereist een combinatie van structurele middelen. Voor het eerste is de minister van financiën het meest beducht, maar de kost gaat nou eenmaal voor de baat uit, aldus Melkert. Bovendien: juist ICT biedt excellente kansen voor eenmalige investeringen. Melkert: 'De jeugd on line, dat is onze doelstelling'. Dat vereist een aangepast netwerk van basisschool tot universiteit, goede programmatuur en software en nascholing. Zou dat niet een perfecte besteding zijn van de opbrengst van het overheidsaandeel KPN, zo luidt de retorische vraag van Melkert. 'Het miljardenbudget dat dan beschikbaar komt zou een echte kwaliteitssprong mogelijk maken'.

Waarna hij het verband legt met de overheidsfinanciën: 'Hoe staat het er eigenlijk voor met de overheidsfinanciën? Wordt de eerste begrotingsvoorbereiding in de nieuwe eeuw echt een moment van vooruitdenken? Ik ben ook maar een krantenlezer en ik zie dus dat er in 2001 een ongekend grote ruimte is. Voor een beperkt deel zit dit in meevallende uitgaven en het is logisch dat eraan wordt gedacht de nog voor deze periode geplande intensiveringen, ook in het onderwijs, naar voren te halen. Dat is echter maar een deel van de oplossing van de puzzel voor volgend jaar. We weten dat het volgende begrotingsjaar in het teken staat van een zeer aanzienlijke belastingverlaging. Alle burgers worden daarmee bereikt. De armoedeval wordt verlicht, de milieukosten verzwaard, de netto-inkomens verhoogd en de werkgelegenheid ondersteund. Geen wonder dat hiervoor een brede Kamermeerderheid bestaat. Dit succes vraagt echter om bezinning op de wijze waarop de meevallers moeten worden gebruikt. Het lijkt nu echt om een bedrag van om en nabij de 15 miljard te gaan. Let wel: nadat het pakket van de belastingverlaging al goeddeels is gefinancierd. Gelukkig heeft de minister van financiën al onderkend dat het toepassen van een fifty-fifty verdeling tussen lastenverlichting en staatsschuldaflossing een onverantwoorde bijdrage aan de oververhitting van de economie zou zijn. Wat ligt er dus meer voor de hand dan juist in 2001 de impuls voor intelligente investeringen te geven die de groei van onze economie in de toekomst ook zeer ten goede zou komen? Ik vraag het kabinet ruimte te maken voor zo'n toekomstprogramma. Maar niet zonder voorwaarden vooraf. Want we moeten prudent blijven als het gaat om blijvende beheersing van overheidsuitgaven en we moeten profiteren van een bovengemiddelde economische groei door de staatsschuld extra af te lossen. Als daaraan kan worden voldaan is het redelijk en wijs om die grote meevaller zowel voor een begrotingsoverschot als voor een investeringsimpuls te bestemmen. Daartoe kan dan een structurele uitgavenverhoging op de begroting behoren, onder meer met het oogmerk binnen enkele jaren de OESO-norm voor onderwijs en onderzoek te halen. Daarnaast is het van belang de investeringen in het Fonds Economische Structuurversterking de komende jaren aanzienlijk te verhogen'.

Voor nadere informatie: Jos Bienemann 070-318 3691

Deel: ' Melkers op conferentie VSNU extra impuls ICT in onderwijs '
Lees ook