Partij van de Arbeid


Melkert: 'Deeltijdwerk is noodzakelijk voor economische groei'
23 juni 1999 PvdA

Op woensdag 23 juni vond een bijeenkomst plaats van de PvdA-fractie met de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland. Er werden ideeën uitgewisseld op het terrein van de sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt, de combinatie arbeid en zorg, fiscale zaken en marktwerking.

De PvdA-fractie gaat overleg met werkgeversorganisaties niet uit de weg, zo bleek op woensdag 23 juni toen gesproken werd met MKB-Nederland. De koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) vertegenwoordigt zo'n 120.000 ondernemers. Op verschillende terreinen ondervinden kleine bedrijven problemen met betrekking tot wet- en regelgeving. De oorzaak hiervan is gelegen in het specifieke van de bedrijven, namelijk: hun geringe grootte. Zo werd van de kant van MKB-Nederland naar voren gebracht dat het voor een bedrijf van bijvoorbeeld slechts vijf werknemers moeilijker is om ander werk voor een arbeidsongeschikte binnen het eigen bedrijf te vinden. Vanuit de PvdA-fractie werd hierop voorgesteld om meer te clusteren, oftewel: meer samenwerking van de kleine bedrijven.

Naar aanleiding van de discussie over de zogeheten SUWI-wetgeving (structuur uitvoering werk en inkomen) op het terrein van de sociale zekerheid, constateerde de voorzitter van MKB-Nederland, De Boer, dat de grootste knelpunten bij het midden- en kleinbedrijf zijn te verwachten. PvdA-fractievoorzitter Melkert toonde zich gevoelig voor het voorstel om te kijken of op dit terrein wellicht experimenten in het mkb mogelijk zijn. Deze zouden gelijk op kunnen lopen met het wetgevingstraject.

De krapte op de arbeidsmarkt is een groot probleem voor het mkb. PvdA-kamerlid Mariëtte Hamer was blij om te vernemen dat MKB-Nederland het door de PvdA afgegeven signaal heeft opgepikt door in overleg te treden met de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. MKB-voorzitter De Boer uitte zijn verontrusting over het feit dat grote bedrijven hogescholen sponsoren, waardoor zij een betere ingang hebben bij het aantrekken van nieuw personeel. Het nieuwe PvdA-kamerlid Hindriks daagde het mkb uit om van de eigen offensieve kracht uit te gaan: 'Jullie hebben een goed verhaal naar nieuwe werknemers. In het mkb krijg je bijvoorbeeld eerder dan in een groot bedrijf
verantwoordelijkheden.' Marjet van Zuijlen vulde aan dat voor reclamecampagnes zelfs subsidie mogelijk is.

Over deeltijdwerk lagen de meningen ver uit elkaar. MKB-voorzitter De Boer meent dat al genoeg werknemers in deeltijd werken: 'Er is helemaal geen wetgeving voor nodig! Zorgverlof hoef je ook niet te regelen, want in Nederland hebben we al genoeg vrij.' PvdA-kamerlid Jet Bussemaker betoogde dat Nederland in internationaal opzicht helemaal geen koploper is op het terrein van deeltijdarbeid. Ook hebben veel werknemers behoefte aan het beter verdelen van arbeid en zorgtaken, aldus Bussemaker. Fractievoorzitter Ad Melkert vulde aan dat juist door de krapte op arbeidsmarkt (onder meer door de vergrijzing) meer mensen in staat moeten worden gesteld om te kunnen werken. Als deeltijdwerk goed geregeld wordt zal de arbeidsparticipatie van vrouwen kunnen toenemen. 'We ontkomen er niet aan. Deeltijdwerk is noodzakelijk om economische groei in de toekomst mogelijk te maken', aldus Melkert.

Deel: ' Melkert Deeltijdwerk noodzakelijk voor economische groei '
Lees ook