Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Nederland Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

Melkveehouderij wil naar breed gedragen
afspraken over toekomstig milieubeleid

De melkveehouderij wil met overheden en maatschappelijke organisaties afspraken maken over de wijze waarop deze bedrijfstak de milieuproblemen de komende jaren gaat aanpakken. Belangrijkste voordeel hiervan is dat

maatregelen tijdig op elkaar worden afgestemd en tegen elkaar worden afgewogen. Doel is een helder, effectief milieubeleid, waarvoor een breed draagvlak bestaat.

Deze conclusie werd gisteren in Nunspeet getrokken op een conferentie, die op initiatief van LTO-Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) was belegd met het oog op te voeren milieubeleid voor de melkveehouderij. Deelnemers aan de conferentie waren naast een tweetal ministeries (LNV en VROM) onder anderen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en enkele maatschappelijke organisaties (zoals de Stichting Natuur en Milieu).

Afgesproken is dat op korte termijn een inventarisatie wordt gemaakt van onderwerpen, die de komende jaren op milieugebied (gaan) spelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verdere beheersing van de mineralenstromen op de bedrijven, de aanpak van de ammoniakemmissie en de kwaliteit van het oppervlaktewater en de extensivering van de melkveehouderij. Voorstellen voor werkwijze en uitvoering van een en ander worden besproken op een vervolgconferentie, die over enkele maanden wordt gehouden. Aansluitend zullen dan de eerste definitieve afspraken worden gemaakt.

De melkveehouderij streeft naar een brede aanpak bij allerlei milieumaatregelen, waaraan een open dialoog is voorafgegaan met betrokken overheden en maatschappelijke organisaties. Op de conferentie werd verwezen naar het milieuconvenant voor de glastuinbouw, waarin naast de tuinders een lange reeks organisaties en overheden elkaar hebben gevonden.


22 januari 1999

9902
ir. M.P. Cuijpers (tel. 070-3382742 en J.R. Luiten (tel. 070-3382721)

Voor vragen of opmerkingen over site: zbox@pz.agro.nl bijgewerkt op: 26 januari 1999 16:25

Deel: ' Melkveehouderij wil afspraken over toekomstig milieubeleid '
Lees ook