European Commission

IP/01/1003

Brussel, 17 juli 2001

De Commissie en de Belgische regering ondertekenen een memorandum van overeenstemming over het Berlaymontgebouw

Vice-voorzitter Neil Kinnock en de Belgische minister Rik Daems hebben vandaag een memorandum van overeenstemming over de renovatie van het Berlaymontgebouw ondertekend. Dit memorandum maakt de weg vrij voor een contract waarin een vaste maximumprijs en een vaste datum voor de voltooiing van de werkzaamheden worden vastgelegd; deze overeenkomst zou nog tijdens het Belgische voorzitterschap worden ondertekend.

Vice-voorzitter Kinnock en minister Rik Daems zijn verheugd over het memorandum van overeenstemming en onderstrepen dat de ondertekening ervan de uitdrukking is van het streven van de Belgische staat en van de Commissie om de renovatie van het Berlaymontgebouw, wat betreft prijs, tijdschema en kwaliteit, tot voldoening van alle betrokken partijen te doen verlopen. In het memorandum is een kader vastgelegd voor de slotbesprekingen over een contract dat de nodige garanties bevat voor de voltooiing van de werkzaamheden.

In het memorandum van overeenstemming is een aantal belangrijke elementen aangegeven die in het contract moeten worden opgenomen: een vaste maximumprijs, een vaste datum voor de voltooiing van de werkzaamheden en de overdracht van het gebouw, een boetebeding voor het geval dat het tijdschema niet in acht wordt genomen en procedures voor de oplevering van het werk en de garanties in verband met de ingebruikneming van het gebouw.

Een ander aandachtspunt is de uitbreiding van het recht van de Commissie om het project te controleren, zowel wat de technische specificaties als wat de renovatiewerkzaamheden zelf betreft. Het consortium dat belast is met de renovatiewerkzaamheden - Berlaymont 2000 NV - blijft verantwoordelijk voor het beheer van de werkzaamheden.

De tekst van het memorandum is, tezamen met een chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in verband met het Berlaymontgebouw, als bijlage aan dit document gehecht.

Annexe 1

MEMORANDUM D'ACCORD

Entre Monsieur le vice-président Kinnock et Monsieur le Ministre Daems

Considérant les suites des entretiens des 29 janvier, 26 mars et 22 juin 2001 au sujet du Berlaymont, ainsi que les échanges de lettres y afférant ;

Considérant que l'accroissement du coût de la rénovation du Berlaymont et le retard des travaux de rénovation ont pour conséquence que l'accord entre les parties, tel qu'il figure dans le protocole du 8 juillet 1997, doit être détaillé et complété dans une convention, Monsieur le Ministre Daems au nom de l'Etat belge et Monsieur le vice-président Kinnock au nom de la Commission des Communautés Européennes se sont mis d'accord pour finaliser la rénovation du Berlaymont dans les meilleures conditions de prix, de délai et de qualité, et dès lors de :


1. Mettre sur pied un groupe technique chargé de la préparation détaillée et du suivi de la réalisation des spécifications techniques et de performances du « produit final » à livrer à la Commission, le Berlaymont rénové.


2. Fixer un prix ferme maximum à payer par la Commission, sous réserve des modifications, variantes et suppléments de travaux demandés par la Commission.


3. Fixer un délai ferme pour la réception des travaux de rénovation et la prise de possession de l'immeuble par la Commission.

Tout dépassement de ce délai donnera lieu à l'octroi de pénalités en faveur de la Commission.


4. Permettre à la Commission de renforcer d'une part les procédures prévues à l'article 6.3 du Protocole du 8 juillet 1997, et d'autre part le suivi qualitatif des spécifications techniques et de performances du « produit final » à livrer à la Commission, notamment par une participation accrue aux réunions de chantier.

Il est entendu que ces pouvoirs de contrôle n'interféreront pas avec les responsabilités spécifiques de la sa Berlaymont 2000 tenue par son obligation de bonne gestion.


5. Préciser les procédures d'acceptation technique des modifications, variantes et suppléments de travaux demandés par la Commission.


6. Définir les procédures d'approbation des travaux lors des réceptions en y impliquant la Commission, celle-ci devant disposer au minimum d'un droit d'agrément préalable, et les garanties.

Compte tenu de l'accord de principe ainsi défini les parties sont disposées, sur ces bases, à signer à bref délai, en tout cas au plus tard le 31 décembre 2001, une convention comme le prévoyait le protocole du 8 juillet 1997. Par cette convention, l'Etat belge s'engagera à la bonne exécution par la s.a. Berlaymont 2000 de ses obligations.

Bruxelles, le 17 juillet 2001

Le Ministre Rik DAEMS Le Vice Président Neil KINNOCK

Le présent Mémorandum a été signé en la présence de Monsieur Luc KINT,

Administrateur délégué de la SA Berlaymont 2000

Bijlage 2 Feiten en cijfers over het project Berlaymont 2000


1 Chronologisch overzicht


1967 De Commissie betrekt het Berlaymontgebouw.

1991 In de constructie van het gebouw wordt de aanwezigheid van asbest en van andere risicofactoren vastgesteld; de Commissie verlaat het Berlaymontgebouw en huurt een aantal andere gebouwen in Brussel. De kosten voor de vervangende gebouwen (31 miljoen per jaar) komen ten laste van de Belgische staat en de Commissie blijft de huur voor het Berlaymontgebouw doorbetalen (13 miljoen per jaar).

1995 Begin van de werkzaamheden om het asbest te verwijderen.

1997 De Belgische regering, de Commissie en Berlaymont 2000 NV ondertekenen op 8 juli een memorandum van overeenstemming (zie verder).

1998 De procedure voor de aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden wordt op gang gebracht. De opdracht wordt gegund aan een consortium (EuropConstruct) van Bouyges (Frankrijk) en Strabag (Duitsland). Er wordt een aantal onderaannemers ingeschakeld.

Juni 1999 Melding dat de werkzaamheden om het asbest te verwijderen, voltooid zijn.

2000: Op 28 november ontvangt de Commissie de definitieve versie van het rapport van Ernst & Young.


2 Berlaymont 2000 NV


"Berlaymont 2000 NV" is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de Belgische regering via de Regie der Gebouwen voor 70 % eigenaar is; de overige 30 % is in handen van twee banken (Artesia en Fortis).

Het betreft een vennootschap zonder winstoogmerk die het Berlaymontgebouw voor 99 jaar in pacht heeft. Het doel van de vennootschap is de renovatie van het Berlaymontgebouw. De vennootschap treedt op als aanbestedende dienst zowel wat de verwijdering van het asbest als de algemene renovatie van het gebouw betreft.


3 Het memorandum van overeenkomst van 1997

In dit memorandum worden de belangrijkste doelstellingen van het renovatieproject uiteengezet, namelijk de verwijdering van asbest, de renovatie van het gebouw en het opnieuw in gebruik nemen van het Berlaymontgebouw door de Commissie in juni 2000, voorzover de Commissie van oordeel is dat het gebouw naar behoren is gerenoveerd. Voorts stemt de Belgische regering ermee in dat de Commissie, na afloop van de geplande periode voor de aflossing van de renovatiekosten, de mogelijkheid krijgt het gebouw en de grond voor 1 aan te kopen.

De kosten van het project werden als volgt geraamd:
* verwijdering van asbest* 3.575 miljoen Belgische frank (88,6 miljoen )

* renovatie** 15.000 miljoen Belgische frank (324 miljoen )

* inclusief de kosten van de vervangende gebouwen.

** inclusief het bedrag ineens van 2.000 miljoen Belgische frank voor het gebouw zelf.

Deel: ' Memorandum van overeenstemming over Berlaymontgebouw '
Lees ook