Gemeente Den Helder

26-03-2003 Texelstroomlaan en omgeving: meningen over de wijk Wat vinden de bewoners, winkeliers en deskundigen van de wijk Texelstroomlaan en omgeving? Dat kunt u lezen in het tweede nummer van Wijk in beweging, een nieuwsbrief voor inwoners van de betreffende wijk. Voor de Texelstroomlaan en omgeving is een wijkplan in de maak om zodoende het gebied te verbeteren. Een inventarisatie van de meningen was nodig, zodat we vervolgens kunnen bekijken hóe we de wijk kunnen verbeteren. Stap drie is het maken van plannen om de verbeteringen ook echt te kunnen uitvoeren.

Alle meningen verzameld

We zijn nu zover dat alle onderzoeken zijn afgerond. Alle sterke en zwakke punten van het gebied zijn vanuit verschillende invalshoeken in kaart gebracht en bekeken. Op diverse manieren hebben we geprobeerd een goed beeld te krijgen van het plangebied Texelstroomlaan en omgeving. Vier teams hebben ieder een specifiek onderdeel van de problematiek onderzocht: het team Sociaal-Maatschappelijk, het team Ruimtelijk Functioneel, het team Technisch Fysiek en het team Gebruikers.
De mening van de bewoners speelt natuurlijk een heel belangrijke rol bij de plannenmakerij. Daarom is ook met veel bewoners gesproken. Ze hebben via een enquête kunnen reageren op de vraag hoe zij het wonen in de wijk waarderen. Gemeenteraadsleden hebben daarnaast telefonisch mensen in de wijk benaderd en hun de vragen uit de enquête voorgelegd. En in het team Gebruikers hebben bewoners een eigen analyse van de wijk gemaakt.
Natuurlijk waren er al eerder gegevens over de wijk bekend: uit klachten die de afgelopen jaren bijvoorbeeld bij de gemeente, de Woningstichting en de politie zijn binnengekomen kwam een aardig beeld naar voren. En ook de gemeentelijke Omnibusenquête met gegevens over hoe bewoners hun wijk en omgeving beleven was een belangrijke informatiebron.
En verder heeft PRIMO*nl (voorheen IMCO, een instituut voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Noord-Holland. PRIMO*nl ondersteunt als kenniscentrum nieuwe initiatieven en processen op het gebied van sociaal beleid), zon 60 mensen - bewoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties - aan een vragenvuur onderworpen.

26-03-2003
De Analyse
Al die onderzoeken hebben een breed en gevarieerd beeld over de wijk opgeleverd. De belangrijkste bevindingen zijn samengevoegd in het rapport De Analyse Texelstroomlaan e.o. De wijkkrant gaat voornamelijk over de belangrijkste resultaten van de onderzoeken. Wilt u het complete onderzoeksrapport lezen? Het ligt voor u ter inzage in de Projectwinkel Nieuw Den Helder aan de Marsdiepstraat 305.

De belangrijkste conclusies in het kort
Prettige wijk gaat hollend achteruit
Voor veel bewoners is de wijk rondom de Texelstroomlaan tot voor kort altijd een prettige wijk geweest om te wonen. We hadden het altijd goed hier, wordt vaak gezegd. Velen wonen er al heel lang (meer dan 25 jaar). Anderen ´slechts´ 10 jaar of minder. Soms koos men heel bewust voor deze wijk, maar vaak ook omdat het de enige plek was waar men een woning kon krijgen. Bijna alle bewoners, zowel de ´oude´ als de ´nieuwe´, waarderen de ruimte en het vele groen. Zij genieten van de gevarieerdheid en de nabijheid van de winkels. De laatste jaren ziet men de wijk echter hollend achteruitgaan.
Bijna alle geïnterviewden willen er graag blijven wonen, mits de wijk een grondige opknapbeurt krijgt en de overlast op korte termijn wordt opgelost.

Alle onderzoeken naar de positieve en negatieve zaken in uw wijk hebben een lijvig rapport opgeleverd. Wie geen zin heeft die analyse helemaal door te spitten kan zich beperken tot de belangrijkste conclusies:

De sterke kwaliteiten van de wijk zijn winkels, de weekmarkt, de groenstructuur, de vele verschillende culturen, de actieve en positieve bewoners. Om het gebied weer toekomstwaarde te geven moeten we van deze kwaliteiten gebruik maken en ze waar dat mogelijk is versterken.

De veiligheid verbeteren en de overlast verminderen: dat zijn de belangrijkste sleutels naar een betere toekomst voor de wijk. Op de korte termijn moeten we de ernstigste vormen van overlast en criminaliteit absoluut bestrijden. Voor de langere termijn zal er een plan van aanpak moeten komen. Belangrijk is dat iedereen daar ook achter staat. De bewoners en de verschillende betrokken organisaties moeten hiervoor goed samenwerken, onder aanvoering van de gemeente.

Het is niet echt nodig om in het gebied ingrijpend woningen te slopen en nieuw te bouwen. Alleen in de Falgabuurt is dat aan de orde. De uitstraling van deze buurt is slecht en veel woningen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Men woont er niet graag. Wat in de Falgabuurt dan moet worden gesloopt, moet blijken uit een vervolgstudie.
In de Grote Rivierenbuurt, de Kleine Rivierenbuurt en de Zuiderzeebuurt zijn alleen kleine stedenbouwkundige ingrepen nodig. Wat dat precies inhoud moet nog verder worden bekeken, maar uiteraard gaat dat alles in overleg met de betrokkenen uit het gebied.

De wijk moet weer een groen hart krijgen. De aangewezen plek hiervoor is de groenstrook tussen de Eemstraat en Scheldestraat. Daar moet weer een open ruimte van worden gemaakt. Misschien kan er een groene verbinding komen met het Duinpark.

Door bestaande panden te verbouwen en te renoveren en door nieuwbouw komt er meer variatie in het woningaanbod. Dat heeft op sociaal-economisch vlak - ook gevolgen voor (de variatie) in de bevolkingsopbouw. Een bredere spreiding van inkomensgroepen bevordert het sociale klimaat. Er is een grote behoefte aan woningen voor ouderen en jongeren.

Er komen steeds meer probleemhuishoudens in de wijk. Het onlangs aangepaste woningtoewijzingsysteem biedt mogelijkheden om die groei te stoppen.

De wijk moet een beter imago krijgen. Daarvoor moeten vooral de problemen rond veiligheid en overlast worden aangepakt. De wijk moet worden opgeknapt en vaker positief in het nieuws komen.

In de woonbeleving van bewoners krijgen de Zuiderzeebuurt en de Falgabuurt op sociaal vlak een duidelijke onvoldoende. Daar moet iets aan worden gedaan door intensieve ondersteuning.

Voor de wijk moet een welzijnsvisie komen. Daarop moeten de verschillende welzijnsinstellingen hun aanpak afstemmen. De gemeente zal hierbij nadrukkelijk de regie moeten nemen.

De bewoners en instellingen vragen van de gemeente heldere uitgangspunten als het gaat om de communicatie en hun deelname aan het verbeterplan.

Werken aan een betere toekomst voor de wijk heeft alleen maar zin als dat samen met bewoners gebeurt, ondersteund door professionele organisaties.

De Schepenbuurt en Jeruzalem behoren niet tot de wijk Texelstroomlaan en omgeving. We zien in deze gebieden echter vergelijkbare problemen. De bewoners van de Schepenbuurt hebben dit al aangegeven. Het gevaar bestaat dat door de aanpak van het gebied Texelstroomlaan de problemen in deze en andere buurten zullen toenemen. Ook hiervoor zal een plan van aanpak moeten komen.

« terug

Deel: ' Meningen over de wijk Texelstroomlaan in Den Helder '
Lees ook