Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER MIEKE VOGELS VLAAMS

MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN 14 mei 2002

Mensvriendelijk bedrijf 2002 Borealis Polymers nv

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mieke Vogels, de ondernemingswedstrijd 'Mensvriendelijk bedrijf' om goede praktijkvoorbeelden rond de combinatie van arbeid, gezin, zorg en vrije tijd op te sporen en voor te stellen aan het publiek.

Het is de bedoeling om een onderneming die werk maakt van een betere balans tussen het werk en het privé-leven van zijn werknemers in de bloemetjes te zetten. Bovendien kunnen innoverende praktijkvoorbeelden andere ondernemingen inspireren en motiveren.

De Mechelse vestiging van het bedrijf DuPont de Nemours won vorig jaar de eerste wedstrijdeditie en kreeg tal van positieve reacties van andere bedrijven.

Dit jaar werd de wedstrijdformule lichtjes verfijnd. Organisaties konden tot 15 maart 2002 een dossier indienen in de categorieën 'minder dan 50 werknemers', 'meer dan 50 werknemers', 'social profit' of 'openbaar bestuur'.

Een jury onder leiding van dr. Dirk Geldof (socioloog en auteur van het boek 'Onthaasting') selecteerde in een eerste ronde binnen elke categorie drie inzendingen die werden doorgelicht tijdens een plaatsbezoek. Op basis van deze bijkomende informatie werd binnen elke categorie één laureaat aangeduid.

Borealis Polymers nv, een bedrijf met vestigingen in Beringen, Kallo en Mechelen, laureaat in de categorie '+50 werknemers' werd tenslotte genomineerd als 'Mensvriendelijk bedrijf 2002'. (zie verder)

De indiener van het winnende dossier kan in juni gratis deelnemen aan het congres van HR Magazine in Budapest. Vacature.com biedt het bedrijf een corporate advertentie aan.

Binnen de categorie '- 50 werknemers' werd Vanden Broele Grafische Groep uit Brugge aangeduid als laureaat. De jury waardeert dat dit bedrijf binnen een eerder 'mannelijke' sector expliciet aandacht heeft voor de combinatie arbeid en gezin. En dat binnen het ploegenstelsel dat eigen is aan hun bedrijfsactiviteit grote inspanningen worden gedaan om tot een afstemming te komen met individuele noden.
Voor een bedrijf van deze schaal is het weliswaar relatief eenvoudig om een levendige overlegcultuur te onderhouden. Maar het valt toch op dat zowel arbeiders als bedienden hier maximaal de kans krijgen om in overleg met collega's tot geïndividualiseerde antwoorden op hun vragen te komen. De afwezigheidsgraad en het verloop zijn hier dan ook erg laag. Het viel de jury bovendien op dat sommige maatregelen niet zo vanzelfsprekend zijn binnen een productie-omgeving, thuiswerk bijvoorbeeld. En het is positief dat ook mannelijke kaderleden gebruik maken van de mogelijkheden tot loopbaanonderbreking.

De Ekker vzw, een woon- en dagcentrum voor personen met een handicap uit Niel, is laureaat binnen de categorie 'social profit'. Deze voorziening nam deel aan de wedstrijd vanuit een gevoel van onvrede omdat er nog altijd te weinig middelen beschikbaar zijn om een mensvriendelijk beleid uit te bouwen voor gebruikers en werknemers in voorzieningen. De jury merkt hierbij op dat deze en andere voorzieningen binnen de sector soms een te afwachtende houding aannemen naar de overheid. Van de wettelijke mogelijkheden, die hier trouwens ruimer zijn dan in andere sectoren, wordt wel goed gebruik gemaakt. Maar de jury waardeert in dit dossier vooral dat de voorziening de verplichtingen van het kwaliteitsdecreet op een creatieve manier gebruikt als hefboom om overleg met het personeel uit te bouwen. Dat rekening wordt gehouden met individuele behoeften blijkt onder meer uit het hoge aantal deeltijds werkenden (80%) en aan de grote variatie in tijdsbreuken binnen deze groep.

Binnen de categorie 'openbare besturen' werd de stad Gent aangeduid als laureaat. De uitdagingen op het vlak van personeelsbeleid zijn uiteraard zeer groot in een organisatie van deze schaal (bijna 7.700 werknemers, politie niet inbegrepen). Ook in de openbare sector zijn er veel mogelijkheden tot flexibiliseren, en die worden goed toegepast. Van doorslaggevender belang voor de bekroning vindt de jury de aanzetten die er zijn tot visievorming binnen het beleid.
De stad maakt actief werk van een diversiteitsbeleid, met veel aandacht voor gelijke kansen en voor de combinatie werktijd en privé-tijd. Het bestuur staat in dit kader ook open voor vernieuwende instrumenten en methodieken. Zo wordt deelgenomen aan projecten als 'diversiteit in beleid' of aan de Family and Business Audit. De jury is zich ervan bewust dat dit beleid nog niet is doorgedrongen binnen alle geledingen van het stedelijk bestuur. Maar omwille van haar innoverende visie kan de stad Gent nu reeds een belangrijke voorbeeldfunctie uitoefenen naar andere openbare besturen.

Borealis Polymers n.v. werd tenslotte laureaat binnen de categorie '+ 50 werknemers'. Dit chemisch bedrijf getuigt van een geïntegreerde visie op mens en milieu. De vele maatregelen werden hier niet genomen omwille van externe druk maar vanuit de overtuiging dat investeren in mensen een hefboom is voor het hele bedrijf. Borealis was de enige deelnemer aan de wedstrijd met een duidelijke visie op het zogeheten stakeholdermanagement. De combinatie van tal van maatregelen garandeert ruime individuele keuzemogelijkheden en dat zowel voor werknemers van de productievestigingen in Beringen en Kallo als voor het diensten- en coördinatiecentrum in Mechelen. In haar aanwervingsbeleid heeft het bedrijf aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. Zo zijn er inspanningen om het personeelsbestand op verschillende niveaus te vervrouwelijken. Het valt ook op dat deeltijds werk en de verschillende vormen van loopbaanonderbreking goed zijn ingeburgerd op kader- en topniveau. Het bedrijf voorziet in tal van faciliteiten op het vlak van materialen en dienstverlening. Maar dit aanbod wordt zinvol gekaderd binnen de specifieke noden van werknemers, en wordt nooit vrijblijvend aangeboden om mensen tevreden te stellen.

Het bedrijf waakt er ook over dat het terbeschikking stellen van combinatiemogelijkheden niet leidt tot een te grote impact van de werkplaats op het privé-leven van werknemers. Zowel uit interviews tijdens het plaatsbezoek als uit het lage werknemersverloop en de beperkte afwezigheidsgraad blijkt dat de werknemers de inspanningen van Borealis om mensvriendelijk te ondernemen naar waarde schatten.

Voor de jury bleek uit het dossier van Borealis het best hoe stimulerend het is voor de globale bedrijfscultuur wanneer een visie op mensvriendelijk ondernemen integraal deel uitmaakt van het ondernemingsbeleid.

Wanneer de visie aanwezig is, blijkt ook dat er binnen elk type van organisatie waardevolle maatregelen genomen kunnen worden. De schaalgrootte en de activiteiten van bedrijven spelen natuurlijk een belangrijke rol. In een kleine organisatie is er sneller ruimte voor overleg, een grote organisatie kan makkelijker een breed scala aan maatregelen voorstellen, in een productieomgeving gelden andere wetmatigheden dan in de dienstensector. Maar uit de verschillende dossiers bleek dat in elk type organisatie inspirerende initiatieven worden genomen, waar zowel de organisatie als haar werknemers zich beter bij voelen.

Met de steun van mediapartners (De Gemeente, HR Magazine, Vacature.com, VDAB On-line, Weliswaar, Z.O.-magazine, Conventie 2002 Brugge) zullen alle laureaten hun goede voorbeeld bekend kunnen maken aan andere geïnteresseerde bedrijven. In juni verschijnt naar aanleiding van de wedstrijd bovendien een 'goede praktijkgids' die de innoverende voorbeelden van deelnemende bedrijven bundelt en kadert binnen een pragmatische visie op mensvriendelijk ondernemerschap.

Minister Vogels dankt de 65 deelnemende profit en non profitbedrijven die dit jaar deelnamen aan de wedstrijd. Haar dank gaat ook uit naar de organisaties die binnen de jury actief meewerkten aan de beoordeling van de verschillende dossiers: ABVV, ACV, ACLVB, Family and Business Audit, de Gezinsbond, HR Magazine, Unizo, VEV, VVSG, Cel Gelijke Kansen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, VCSPO.

Meer info

- Borealis Polymers: Léon Vliegen, HR Manager, Industrieweg 148, 3583 Beringen, 011/45.64.87

- De Ekker vzw, Christel Poelemans, Personeelsbeheerder, Boomsestraat 21, 2845 Niel, 03/844.95.95
- Stad Gent, Marleen Mercelis, directeur generaal interne diensten, Adm. Centrum, Wilsonplein 9000 Gent
- Vanden Broele Grafische Groep, Rudi Versaen, account manager, Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge , 050/456.177

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. 02/553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be

Deel: ' Mensvriendelijk bedrijf 2002 Borealis Polymers nv '
Lees ook